Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIV/159/2005 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2005


Uchwała Nr XXIV / 159 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r DzU Nr 142, poz. 1591; z 2002r DzU Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r DzU Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r DzU Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) - uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonać przesunięć w planie wydatków zadań własnych na ogólną kwotę 13.200 zł następująco:

1) ZMNIEJSZYĆ PLAN WYDATKÓW:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4260 - zakup energii - 5.000 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4430 - różne opłaty i składki - 1.500 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4260 - zakup energii - 2.000 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Dokształcanie

i doskonalenie nauczycieli, § 4300 - zakup usług pozostałych - 1.000 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4170 - wynagro- dzenia bezosobowe - 500 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4300 - zakup usług pozostałych - 1.000 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki, § 4300 - zakup usług pozostałych - 200 zł

2) ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 12.000 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.174 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki, § 4410 - podróże służbowe krajowe - 26 zł

§ 2. 1. Dokonać przesunięć w planie wydatków zadań własnych na ogólną kwotę 2.368 zł następująco:

1) ZMNIEJSZYĆ PLAN WYDATKÓW:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 668 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4430 - różne opłaty i składki - 200 zł

2) ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4300 - zakup usług pozostałych - 2.168 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4410 - podróże służbowe krajowe - 200 zł

§ 3.1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych na ogólną kwotę 25.000 zł następująco:

 1. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty przez ośrodki pomocy społecznej zasiłków stałych - 25.000 zł

 1. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 - świadczenia społeczne - na wypłatę zasiłków stałych - 25.000 zł

§ 4. 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych na ogólna kwotę 294 zł następująco:

 1. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 2030 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 - 294 zł

 1. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna - 294 zł

§ 5. 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych na ogólną kwotę 1.200 zł następująco:

 1. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 6310 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 1.200 zł

 1. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.200 zł

§ 6. 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 58.900 zł następująco:

 1. ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW:

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 2700 - partycypacja w kosztach utrzymania plaży - 2.000 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0470 - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów osób fizycznych i osób prawnych - 3.000 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1.800 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 2700 - środki na dofinansowanie Ińskiego Lata Filmowego przez podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne - 46.600 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0440 - wpływy z opłaty miejscowej - 5.500 zł

 1. ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW:

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.600 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - 43.000 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne, § 4300 - zakup usług pozostałych - 3.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 800 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4300 - zakup usług pozostałych - 2.500 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność, § 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie

wkładów do Spółek prawa handlowego - Fundusz Poręczeń

Kredytowych - 6.000 zł

§ 7. 1. Dokonać przesunięć w planie wydatków zadań własnych na ogólną kwotę 57.035 zł następująco:

 1. ZMNIEJSZYĆ PLAN WYDATKÓW:

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 329 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 50 zł

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.000 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4260 - zakup energii - 1.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, § 3110 - świadczenia społeczne - 13.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 3110 - świadczenia społeczne - 20.000 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 4.100 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4300 - zakup usług pozostałych - 10.000 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 2540 - dotacja podmiotowa

z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 2.556 zł

 1. ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW:

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 329 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4300 - zakup usług pozostałych - 50 zł

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - 3.000 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 4.100 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne, § 4300 - zakup usług pozostałych - 3.000 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4300 - zakup usług pozostałych - 2.000 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4300 - zakup usług pozostałych - 3.000 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.549 zł

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4300 - zakup usług pozostałych - 8.500 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.500 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4300 - zakup usług pozostałych - 5.500 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 4300 - zakup usług pozostałych - 4.951 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finanso-

wanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom - 2.556 zł

§ 8. 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 5.467 zł następująco:

 1. DOCHODY:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 0960 - darowizna Stowarzyszenie „Serce dzieciom” na realizację

projektu Szkoły Podstawowej w Ińsku pt.: „Z Historią i Przyrodą po Zdrowie - Ścieżki Rowerowe” - 5.467 zł

 1. WYDATKI:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu Szkoły Podstawowej - 5.467 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ińsko.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Uzasadnienie:

 1. Zarządzenie Nr 275/2005 z dnia 20 czerwca 2005r Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przyznanej dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłaty przez ośrodki pomocy społecznej zasiłków stałych.

 1. Zarządzenie Nr 335/2005 z dnia 19 lipca 2005r Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej (II transza) obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

 1. Zarządzenie Nr 387/2005 z dnia 24 sierpnia 2005r Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa (na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z organizacją nowych stanowisk pracy).

 1. Pismo Nr GM/3021/1/05 Dyrektora Gimnazjum w Ińsku z dnia 09 września 2005r w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005r.

 1. Pismo Nr COK SP III/3021/3/05 Dyrektora Centrum Oświatowo-Kulturalnego Szkoła Podstawowa w Ińsku z dnia 09 września 2005r w sprawie zmian w budżecie.

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 01-12-2005 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2005 13:02