herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGACH z dnia 30 sierpnia 2017 roku

OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGACH

z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Burmistrz Ińska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki zabudowanej oraz działki niezabudowanej.

Przetargi odbędą się w dniu 29 września 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38.

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej.

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

Forma sprzedaży nieruchomości.

 

Cena wywoławcza.

 

 

 

 

 

1.

 

 

miejscowość Ciemnik 23

obręb Ciemnik gmina Ińsko

działka nr geod. 353 zapisana w księdze wieczystej nr KW SZ1T/00126690/5

symbol użytków działki w ewidencji gruntów:

RV

 

 

 

 

 

 

300 m2

 

Nieruchomość gruntowa, zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości Ciemnik. Dojazd do działki odbywa się z działki drogowej gruntowej, w bliskiej odległości od drogi wojewódzkiej nr 151. Działka o regularnym, prostokątnym kształcie. Położona na terenie w zasięgu urządzeń infrastruktury technicznej – sieci: wodociągowej, energetycznej.

 

 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ińsko” z 30.12.2008r., działka nr geod. 353 objęta jest zapisem: Zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa o małej intensywności.

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność.

 

 

 

 

5.000,00 złotych

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

miejscowość Czertyń 16

obręb Czertyń gmina Ińsko

działka nr geod. 106

zapisana w księdze wieczystej nr KW

SZ1T/00126691/2

symbol użytków działki

w ewidencji gruntów:

Bi

 

 

 

 

 

600 m2

 

 

 

Działka zabudowana jest budynkiem oświaty – świetlica środowiskowa, o pow. zabudowy 148 m2. Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi utwardzonej asfaltem. Sieci: wodociągowa, energetyczna.

 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ińsko” z 30.12.2008r., działka nr geod. 106 objęta jest zapisem: Zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa o małej intensywności.

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność.

 

 

 

 

25.000,00 złotych

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniądza:

  1. dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 1 – w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
  2. dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 2 – w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Przetargi odbędą się w dniu 29 września 2017 roku:

  1. o godzinie 1000 dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 1,
  2. o godzinie 1100 dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 2.

Wadium należy wpłacić na konto depozytowe Gminy Ińsko PKO BP S.A. O/Stargard numer 88102048670000140200079848, w taki sposób, aby najpóźniej w dnia 26 września 2017 roku wadium znajdowało się na koncie depozytowym Gminy Ińsko.

W tytule wpłaty proszę wpisać numer geodezyjny działki.

Datą uiszczenia wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien wpłacić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przetargu na konto Gminy Ińsko. W przypadku, gdy nabywca wyłoniony w drodze przetargu w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia przetargu nie wpłaci na konto Gminy Ińsko pełnej kwoty wylicytowanej kwoty – wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Ińsko, a przetarg uważa się za nierozstrzygnięte.

W przetargach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazać komisji przetargowej aktualny odpis z KRS. Pełnomocnicy występujący w imieniu osób fizycznych lub prawnych są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Pełnomocnicy osób prawnych winny okazać aktualny odpis z KRS. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Do kwoty wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Koszty opłat notarialnych i sądowych oraz związanych z wznowieniem geodezyjnych granic działki ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego Burmistrz Ińska odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ww. działki nie są obciążone długami, ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny są od zobowiązań podatkowych, zajęć i ograniczeń w rozporządzaniu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność powyższych działek odbył się w dniu 23 czerwca 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat przetargów można uzyskać w Urzędzie pokój numer 4, tel. 915621018.

Burmistrz Ińska może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Wywieszono na tablicach informacyjnych Urzędu, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu – www.insko.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.insko.pl w dniu 30 sierpnia 2017 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Janczak 30-08-2017 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2017 13:57