Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/160/2005 w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego


Uchwała Nr XXV / 160 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie: określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; ze zm. z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 Nr 43, poz. 272, i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681,
z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484), uchwala się, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. określoną
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r., ogłoszoną w MP. Nr 62, poz. 867 z dnia 26 października 2005 r. obniża się z kwoty
27,88 zł za 1q żyta do kwoty 25,00 zł za 1q żyta.

§ 2. Podatek rolny jest wpłacany bezpośrednio na rachunek budżetu Gminy Ińsko
do Banku PKO BP. S.A. O/ Stargard - Agencja Nr 41 w Ińsku lub za pośrednictwem
placówek pocztowych, banków i sołtysów na terenie wsi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/119/2004 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (ogłoszona Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 1945
z 17 grudnia 2004 r.).

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity
Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z art. 6, ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku rolnym podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość pieniężna 2,5q żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

  1. do 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta, o której mowa wyżej ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

  1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

  2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Stawki podatku rolnego od gruntów w porównaniu do roku 2005 zmalały o 1,3511%.

Ustalone są 4 okręgi podatkowe do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Od 01.01.2002 r. gmina Ińsko jest zaliczona do I okręgu podatkowego.

Podatek rolny od osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółki,
nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego na rachunek budżetu gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 09-01-2006 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 15:32