Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/161/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku


Uchwała Nr XXV / 161 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457),
oraz art. 5, art. 7, ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Dz. U. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484), uchwala
się co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1m2 powierzchni - 0,50 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,52 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na powadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,10 zł,

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej
na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków od 1m2 powierzchni - 0,01 zł.

e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i prawne rozpoczynające w roku podatkowym działalność usługową, handlową, produkcyjną, zatrudniające co najmniej 2 osoby
w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 12 miesięcy
lub realizujących inwestycje tworzące nowe miejsca pracy
od 1m2 powierzchni 0,02 zł.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,46 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 14,64 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,37 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej
- 0,10 zł,

e) pozostałych,

- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,62 zł,

- letniskowych od 1m2 powierzchni użytkowej 6,01 zł,

- garaży od 1m2 powierzchni użytkowej 4,62 zł,

- gospodarczych od 1m2 powierzchni użytkowej 4,30 zł,

- gospodarczych od 1m2 powierzchni stanowiących własność
lub będących w posiadaniu emerytów i rencistów - 3,00 .

f) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej
na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,01 zł,

g) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i prawne rozpoczynające w roku podatkowym działalność usługową, handlową, produkcyjną, zatrudniające co najmniej 2 osoby
w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 12 miesięcy
lub realizujących inwestycje tworzące nowe miejsca pracy
od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,64 zł.

3)

a) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3 - 7 (ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych)

b) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym
odprowadzaniu ścieków - 0,01% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych.

c) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i prawne rozpoczynające w roku podatkowym działalność usługową, handlową, produkcyjną, zatrudniające co najmniej 2 osoby
w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 12 miesięcy
lub realizujących inwestycje tworzące nowe miejsca pracy 0,02%
ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) nieruchomości lub obiekty budowlane stanowiące własność gminy
i nie będące w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej.

2) grunty wchodzące w skład terenów komunikacyjnych jako drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem - „dr” służące wyłącznie działalności rolniczej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3) budynki pozostałe lub ich części położone na gruntach oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków symbolem - „B”, służących wyłącznie działalności rolniczej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

4) nieruchomości lub obiekty budowlane stanowiące własność gminy zajmowane przez jednostki budżetowe gminy oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych.

5) nieruchomości zajęte pod komunalne wysypiska śmieci.

6) budynki gospodarcze emerytów i rencistów, których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura uzyskana z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe, w przypadkach współwłasności powyższe warunki winny być spełnione przez wszystkich współwłaścicieli.

§ 3. Podatek od nieruchomości jest wpłacany bezpośrednio na rachunek budżetu Gminy Ińsko do Banku PKO BP. S.A. O/Stargard - Agencja Nr 41
w Ińsku lub za pośrednictwem placówek pocztowych, banków i sołtysów
na terenie wsi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/118/2004 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia
30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku (ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 1944 z dnia 17 grudnia 2004 r.)

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683, z późn. zm.), Rada Miejska w Ińsku w drodze uchwały określa stawki podatku od nieruchomości na kolejny rok podatkowy.

Obniżono o 50 % stawkę podatku od nieruchomości od pozostałych budynków lub ich części położonych na terenie sołectw stanowiących własność lub będących w posiadaniu emerytów i rencistów.

Pozostawiono na poziomie roku ubiegłego stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Ustalono minimalną stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zwolniono z podatku od nieruchomości budynki pozostałe lub ich części położone na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem - „B”, służących wyłącznie działalności rolniczej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zwolniono również, grunty wchodzące w skład terenów komunikacyjnych jako drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem - „dr”, służące wyłącznie działalności rolniczej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zwolniono budynki gospodarcze emerytów i rencistów, których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura uzyskana z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i samodzielnie prowadza gospodarstwo domowe, w przypadkach współwłasności powyższe warunki winny być spełnione przez wszystkich współwłaścicieli.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 09-01-2006 15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 15:33