Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/162/2005 w sprawie określenia podatku od środków transportowych


Uchwała Nr XXV / 162 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie: określenia podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457)
oraz art. 10 ust.1 i 2 oraz art.12b ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683; z 2003 r.
Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966,z 2004 r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291,
Nr 281, poz.2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179,
poz. 1484), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1/ od samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 12 ton zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

3/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t dla roku produkcji:

a) do 1980r. włącznie - 500 zł.

b) od 1981 r. - 1990 r. włącznie - 550 zł.

c) od 1991 r. - 2000 r. włącznie - 650 zł.

d) od 2001 r. i lata następne - 700 zł.

W przypadku posiadania katalizatora spalin powyższe stawki obniża
się o 10%.

4/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 3
do uchwały.

5/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - 600,00 zł.

6/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

7/ od autobusów wyprodukowanych do końca 2001r. o liczbie miejsc
do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 550 zł.

  1. równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.400 zł.

W przypadku autobusów wyprodukowanych w latach następnych powyższe stawki podwyższa się o 10%, z tym że stawka dla autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

  1. mniejszej niż 30 miejsc nie może przekroczyć 1.531,54 zł,

  2. równej lub wyższej niż 30 miejsc nie może przekroczyć 1.936,29 zł.

W przypadku posiadania katalizatora spalin stawki obniża się o 10%.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 3.Traci moc Uchwała Nr X/78/2003 Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 08 grudnia 2003 r w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV / 162 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 29 listopada 2005 roku

Stawki podatku do samochodu ciężarowego

Masa całkowita

Rok produkcji

Kwota (w zł.)

dla samochodu

bez katalizatora

spalin

Kwota (w zł.)

dla samochodu

z katalizatorem

spalin

od 3,5 t. do 5,5 t. włącznie

do 1970r. Włącznie

od 1971r. do 1980r. Włącznie

od 1981r. do 1990r. Włącznie

od 1991r. do 2000r. Włącznie

od 2001r. i lata następne

120

220

320

420

520

108

198

288

378

468

pow. 5,5 t. do 9 t. włącznie

do 1970r. włącznie

od 1971r. do 1980r. włącznie

od 1981r. do 1990r. włącznie

od 1991r. do 2000r. włącznie

od 2001r. i lata następne

220

320

420

520

620

198

288

378

468

558

powyżej 9 ton

do 1970r. włącznie

od 1971r. do 1980r. włącznie

od 1981r. do 1990r. włącznie

od 1991r. do 2000r. włącznie

od 2001r. i lata następne

320

420

570

670

820

288

378

513

603

738

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXV /162/2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 29 listopada 2005 roku

Stawki podatku od środka transportowego

Dopuszczalna masa całkowita

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

13

810

1.010

13

14

960

1.160

14

15

1.010

1.210

15

1.060

1.260

3 osie

12

17

1.060

1.260

17

19

1.110

1.310

19

21

1.160

1.360

21

23

1.210

1.410

23

25

1.260

1.576,31

25

1.310

1.576,31

4 osie i więcej

12

25

1.260

1.510

25

27

1.310

1.610

27

29

1.360

1.660

29

31

1.653,68

2.452,80

31

1.653,68

2.452,80

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXV /162/2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 29 listopada 2005 roku

Stawki podatku od środka transportowego

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna

(osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

18

950

1.250

18

25

1000

1.300

25

31

1.050

1.350

31

1.412,33

1.900

3 osie

12

40

1.300

1.722,97

40

1.722,97

2.500,00

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXV /162/2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 29 listopada 2005 roku

Stawki podatku od środka transportowego

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna

(osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

1 oś

12

18

250

400

18

25

300

450

25

400

561,24

2 osie

12

28

300

450

28

33

613,20

850

33

38

850

1.291,07

38

1.149,03

1.699,87

3 osie

12

38

676,72

942,32

38

942,32

1280,68

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała stanowi wykonanie upoważnień nadanych radzie gminy ustawą
z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz .U. z 2002 r Nr 9, poz.84, Nr 200,poz.1683 z późniejszymi zmianami) do ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Zgodnie z art.8 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy, naczepy i autobusy.

W art. 10 w/w ustawy określone zostały maksymalne stawki podatku od środków transportowych oraz wprowadzono minimalne stawki podatku dla niektórych pojazdów, uzależniając je od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, liczby osi oraz systemu zawieszenia.

Konsekwencją wprowadzenia zmian jest większe zróżnicowanie w podziale pojazdów.

Mając na względzie powyższe , wnosi się o przyjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 09-01-2006 15:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 15:34