Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/164/2005 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr XXV / 164 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r nr 142, poz. 1591; z 2001 r nr 23 , poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz,1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r nr 80 poz.717, nr 162 poz.1568,
z 2004 r Nr 102, poz.1055,nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457), art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach loka
lnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683; z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966; z 2004 r. Nr 92, poz.884, Nr 96, poz.959,
Nr 123, poz.1291), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 1993 r Nr 94, poz.431; z 1994 r. Nr 1, poz.3; z 1996 r. Nr 91, poz.409; z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926; z 1889 r. Nr 108, poz.681; z 2001 r. Nr 81, poz.875; z 2002 r.
Nr 200, poz.1680; z 2003 r. Nr 110, poz.1039, Nr 162, poz.1568) oraz art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Z 2002 r. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.826) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Sołectw Gminy Ińsko i miasta Ińsko pobór od osób fizycznych
w drodze inkasa następujących podatków i opłat lokalnych: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od posiadania psów, opłata targowa.

§ 2. Wyznacza się na inkasentów podatków i opłat o których mowa w § 1 następujące osoby:

  1. Jolanta Deska - sołtys sołectwa Ścienne (Ścienne, Kleszcze),

2. Stanisław Tomczyk - sołtys sołectwa Storkowo (Storkowo, Kanice, Waliszewo, Wierzchucice),

  1. Stanisław Potrykus - sołtys sołectwa Studnica ( Studnica , Nierybno),

  2. Maria Niżniowska - sołtys sołectwa Czertyń ( Czertyń),

  3. Andrzej Paterka - sołtys sołectwa Ciemnik ( Ciemnik, Gronówko),

  4. Michał Pałczyński - sołtys sołectwa Linówko ( Linówko, Miałka, Powalice),

  5. Ireneusz Przybysz - sołtys sołectwa Granica ( Granica ),

  6. Renata Góral - opłata targowa w mieście Ińsko.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia pieniężnego za inkaso ustala się w wysokości 10 % zainkasowanych kwot.

§ 4. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 wypłacane będzie do 30 marca, 30 maja,
30 września, 30 listopada każdego roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI/51/95 Rady Gminy i Miasta w Ińsku z dnia 26 stycznia 1995 roku w sprawie poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych i podatku rolnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Uzasadnienie:

Rada gminy może zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłat lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej, a także podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso - o czym stanowią przepisy art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Realizacja powyższych uprawnień powinna nastąpić poprzez określenie inkasentów w formie uchwały wskazujących cechy indywidualizujące inkasentów, w sposób na tyle precyzyjny, aby nie budziły wątpliwości, na kogo obowiązek ten został nałożony, oraz poprzez określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała rady gminy określająca inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso jest aktem prawa miejscowego o charakterze wykonawczym, zgodnie bowiem z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 09-01-2006 15:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 15:35