Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/167/2005 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2005


Uchwała Nr XXV / 167 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r DzU Nr 142, poz. 1591; z 2002r DzU Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r DzU Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r DzU Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r DzU Nr 172, poz. 1441 oraz z 2005r DzU Nr 172, poz. 1441 oraz Nr 175, poz. 1457) - uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 60.870 zł następująco:

1/ ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 2700 - środki

na dofinansowanie Ińskiego Lata Filmowego przez podmioty gospodarcze - 10.000 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3.000 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 26.000 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 0690 - wpływy z różnych opłat - 400 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.000 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0330 - podatek leśny - 600 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0440 - wpływy z opłaty miejscowej - 900 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 4.000 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.000 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 7.500 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0690 - wpływy z różnych opłat - 670 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 800 zł

2/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 4300 - zakup usług pozostałych - 17.770 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.120 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 100 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4260 - zakup energii - 350 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - 12.500 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - 8.100 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.000 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4260 - zakup energii - 500 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 14.700 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 530 zł

§ 2. 1. Dokonać przesunięć w planie wydatków zadań własnych na ogólną kwotę 47.820 zł następująco:

1/ ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 4300 - zakup usług pozostałych - 11.700 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 3110 - świadczenia społeczne - 1.000 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe - 4.700 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4410 - podróże służbowe krajowe - 500 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 5.620 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 - zakup usług pozostałych - 19.750 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.870 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 680 zł

2/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4300 - zakup usług pozostałych - 11.700 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4300 - zakup usług pozostałych - 1.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4300 - zakup usług pozostałych - 1.000 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 3.000 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4300 - zakup usług pozostałych - 2.200 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe - 5.620 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, § 4300 - zakup usług pozostałych - 500 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 4.500 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4300 - zakup usług pozostałych - 3.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 300 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 4300 -

zakup usług pozostałych - 1.000 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 - zakup usług pozostałych - 10.000 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4300 - zakup usług pozostałych - 2.000 zł

§ 3. 1. Dokonać przesunięć w planie wydatków zadań własnych na ogólną kwotę 3.795 zł następująco:

1/ ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4110 - składki

na ubezpieczenia społeczne - 300 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.000 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 312 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4410 - podróże służbowe krajowe - 33 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.800 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 350 zł

2/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 300 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4300 - zakup usług pozostałych - 520 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4410 - podróże służbowe krajowe - 480 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4260 - zakup energii - 312 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 27 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.058 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe - 89 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4300 - zakup usług pozostałych - 643 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 300 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33 zł

§ 4. 1 . Zwiększyć dochody i wydatki w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 36.795 zł następująco:

1/ ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 2030 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 23.300 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 2030 - dotacje celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzamina- cyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 300 zł

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dl uczniów, § 2030 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 10.195 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki,

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adminis- tracji rządowej na zadanie: zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych - 3.000 zł

2/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 3110 - świadczenia społeczne wypłacone w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 23.300 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli - 300 zł

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dl uczniów, § 3240 - na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 10.195 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki, § 4240 - zakup książek w ramach realizowanego zadania: zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych - 3.000 zł

§ 5. 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych na ogólną kwotę 5.040 zł następująco:

1/ ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, § 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 i 23.10.2005r - 5.040 zł

2/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - 5.040 zł

§ 6. 1. Dokonać przesunięć w planie wydatków zadań zleconych na ogólną kwotę 1.840 zł następująco:

1/ ZMNIEJSZYĆ PLAN WYDATKÓW:

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, § 4300 - zakup usług pozostałych - 1.840 zł

2/ ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW:

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 221 zł

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 32 zł

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.285 zł

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 244 zł

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, § 4410 - podróże służbowe krajowe - 58 zł

§ 7. 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 2.040 zł następująco:

1/ ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury, § 6339 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu pn.: „Kino „Morena” Centrum Rozwoju Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku - modernizacja obiektu kina” - 2.040 zł

2/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury, § 6050 - wydatki inwestycyjne na realizację Projektu pn.: „Kino „Morena” Centrum Rozwoju Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku - modernizacja obiektu kina” - 2.040 zł

§ 8. 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 60.878 zł następująco:

1/ ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na wniosek inwestora realizującego inwestycje celu publicznego - 60.878 zł

2/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 - zakup usług pozostałych: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Ciemnik, część obrębu geodezyjnego Storkowo i część obrębu geodezyjnego Ińsko II - 60.878 zł

§ 9. 1. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy o kwotę 19.670 zł następująco:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 9.670 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - 10.000 zł

§ 10. 1. Ustala się niedobór budżetowy w kwocie 19.670 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikłym z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ińsko.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Uzasadnienie:

  1. Decyzja Nr 14/05 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 03 października 2005r w sprawie przyznania dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 09 października 2005r.

  1. Decyzja Nr 15/05 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 17 października 2005r w sprawie przyznania dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 23 października 2005r.

  1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 457/2005 z dnia 10 października 2005r w sprawie przyznania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

  1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 526/2005 z dnia 04 listopada 2005r w sprawie przyznania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na współfinanso-wanie Projektu pn.: „Kino „Morena” Centrum Rozwoju Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku - modernizacja obiektu kina, Nr Z/2.32/III/3.1/309/05”.

  1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 538/2005 z dnia 08 listopada 2005r w sprawie sfinansowania w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

  1. Pismo Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Ińsku Nr GM/3021/2/05 z dnia 16 listopada 2005r w sprawie zmian w budżecie 2005 roku.

  1. Pismo Dyrektora Centrum Oświatowo-Kulturalnego Szkoła Podstawowa w Ińsku Nr COKSPIII/3021/4/05 z dnia 17 listopada 2005r w sprawie zmian w budżecie 2005 roku.

  1. Wniosek Dyrektora Centrum Oświatowo-Kulturalnego Szkoła Podstawowa w Ińsku Nr COKSPIII/3021/6/05 z dnia 17 listopada 2005r w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2005 rok.

  1. Porozumienie Nr 6031 z dnia 15 września 2005r w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa Priorytet I - Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów” - zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 09-01-2006 15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 15:38