herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Konkurs na Dyrektora Ińskiego Centrum Kultury

Burmistrza Ińska

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Ińskiego Centrum Kultury w Ińsku

 

I. Nazwa i adres instytucji kultury:

Ińskie Centrum Kultury

Ul. Przybrzeżna 1

73-140 Ińsko

II. Wymagania obowiązkowe:

1) Obywatelstwo polskie.

2) Wykształcenie wyższe wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane studia humanistyczne, artystyczne, pedagogiczne lub ekonomiczne, zarządzanie,

3) Znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności instytucji kultury.

4) Znajomość przepisów o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej w ramach samorządu gminy, a także znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, z zakresu prawa pracy i prawa zamówień publicznych.

5) Co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym, menadżerskim.

6) Doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi.

7) Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury.

8) Umiejętności kierowania zespołem.

9) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

10) Niekaranie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe.

III. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się,

2) Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kulturą, zarządzania zasobami ludzkimi lub pokrewnych,

3) Znajomość zagadnień i doświadczeń w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej.

4) Kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista, posiadanie umiejętności organizacji pracy,

5) Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,

6) Prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem,

7) Co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, menadżerskim.

IV. Ramowy zakres zadań:

1) Kierowanie i organizowanie pracy jednostki.

2) Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów organizacyjnych i innych).

3) Kierowanie realizacją zadań własnych gminy z zakresu organizowania i prowadzenia działalności objętych statutem Ińskiego Centrum Kultury w Ińsku, w tym z zakresu sportu i rekreacji.

4) Zarządzanie Ińskim Centrum Kultury, w tym:

? prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o przepisy o finansach publicznych,

? planowanie i realizowanie prac remontowych i konserwatorskich.

5) Reprezentowanie jednostki na zewnątrz.

6) Współpraca z organami gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, a w szczególności w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.

7) Współpraca ze wszystkimi szkołami, organizacjami, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

8) Nadzór nad należytym funkcjonowaniem urządzeń technicznych i gospodarczych znajdujących się w jednostce.

9) Składanie Radzie Miejskiej w Ińsku sprawozdań z działalności jednostki.

V. Przygotowanie oferty i termin złożenia:

1) Pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Ińskiego Centrum Kultury w Ińsku.

2) Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV).

3) Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.).

4) Kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy).

5) Posiadane referencje.

6) Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

7) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.

8) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9) Pisemna koncepcja zarządzania Ińskiego Centrum Kultury w Ińsku – nie więcej niż 4 strony formatu A4 (możliwość przedstawienia koncepcji przez rzutnik multimedialny).

10) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).

11) Kopia dowodu osobistego.

12) Oferty należy składać do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Ińskiego Centrum Kultury w Ińsku”– w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko. Oferty można przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Ińsko. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddawane procedurze konkursowej.

13) Pisemne zgłoszenie, życiorys i oświadczenia winny być podpisane przez kandydata.

VI. Informacje dodatkowe:

1) Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Ińska powoła Komisję Konkursową.

2) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. O terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail.

3) Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do 14 dni po upływie terminu składania ofert.

4) Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno – finansowych działalności Ińskiego Centrum Kultury w Ińsku, będą dostępne do zapoznania się w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko, pok. 7.

5) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

6) Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ińsko.

 

ZARZĄDZENIE NR 61/2017 Z 29 LISTOPADA 2017 R.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 29-11-2017 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2017 09:53