Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/168/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na 2006 rok


Uchwała Nr XXVI / 168 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22 grudnia roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (DzU z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r Nr 172, poz. 1441 oraz Nr 175, poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości - 7.512.722

z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) - 6.246.110 zł

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

(załącznik Nr 3) - 56.000 zł

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) - 1.266.612 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (załącznik Nr 5) - 7.286.462

z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) - 6.019.850 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

(załącznik Nr 7) - 92.300 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) - 1.266.612 zł

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości - 226.260

zostanie przeznaczona na:

1) spłatę 4 rat pożyczki z WFOŚiGW Szczecin - 226.260 zł

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 4.000

§ 5. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe, zgodnie z załącznikiem Nr 12 - 85.000 zł

§ 9. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2005 - 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

do łącznej kwoty - 400.000 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1/ z tytułu finansowania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej ujęte w załączniku Nr 11 do uchwały - 600.000 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ińsko.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 01-02-2006 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2006 13:27