Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/169/2005 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych na rok 2006


UCHWAŁA Nr XXVI /169 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372; z 2003r. Nr 80 poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004r. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273 poz. 2703; z 2005r. Nr 23 poz. 186, Nr 132 poz. 1110, Nr 155 poz. 1298, Nr 179 poz. 1485), Rada Miejska w Ińsku uchwala co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 przedłożony przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ińsku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizację Programu powierza się Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Ińsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NA ROK 2006

 1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 1. Cele i strategie.

 1. Zmniejszenie spożywanego alkoholu przez młodzież.

 2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia.

 3. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych.

 4. Rozpoczęcie profesjonalnej terapii uzależnień i innych usług leczniczych na terenie naszej gminy.

 5. Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia i zaburzeń życia rodzinnego.

 6. Zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania prawa i porządku publicznego.

 7. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.

 8. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 9. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.

II. Zadania własne gminy.

Zadania te określone zostały w art. 1, 2, 4 i 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi i obejmują:

 1. zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu

 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholu pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dorosłych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży

 4. ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami

 5. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Komisja jest ciałem opiniującym, inicjującym i nadzorującym wykonanie gminnego programu. Do zadań komisji należy:

 1. opiniowanie decyzji o cofnięciu zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez daną placówkę

 2. przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

 3. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

 4. udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy z alkoholem

III. Metody realizacji zadań.

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu:

 • ułatwienie kontaktu z placówkami odwykowymi na terenie sąsiednich gmin

 • systematyczne szkolenie kadry medycznej i terapeutycznej na potrzeby utworzenia punktu terapeutycznego na terenie naszej gminy

 • wspieranie środowisk wzajemnej pomocy w grupie AA

 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • zwiększenie skuteczności interwencji prawno-administracyjnej wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny powodowanych przez spożycie alkoholu poprzez szkolenie w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy wybranych członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 • stworzenie możliwości korzystania ze zorganizowania form pomocy psychologicznej i społecznej dla członków rodzin alkoholików

 • inicjowanie i wspieranie stowarzyszeń samoobrony i środowiskowych grup społecznej obrony przed przemocą

Przy punkcie konsultacyjnym przewiduje się utworzenie grupy terapeutycznej dla współmałżonków osób uzależnionych.

Wskaźniki osiągnięcia celu:

 • liczba osób uczestniczących w programach terapeutycznych dla współmałżonków i dzieci

 • liczba rodzin, w których policja podejmuje wielokrotnie interwencje

 • liczba dzieci biorących udział w obozach terapeutycznych

 • liczba osób pouczonych, jak korzystać z prawa do obrony

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

 • kontynuowanie profesjonalnych programów profilaktycznych w szkole podstawowej i gimnazjum

 • wdrażanie nowych programów profilaktycznych kształtujących umiejętności służące zdrowemu i trzeźwemu życiu

 • edukacja rodziców i wychowawców w zakresie pomocy młodzieży w utrzymaniu abstynencji - program „JAK POMÓC DZIECKU NIE PIĆ”

 • uczenie osobistych umiejętności kontrolowania rozmiarów i wzorców rozsądnego picia przez rozprowadzanie broszur i ulotek, np. „LICZ ILE PIJESZ”, „PRZEWODNIK DO ROZSĄDNEGO PICIA”

 • ograniczenie możliwości zakupu alkoholu prze nieletnich poprzez wzmożenie kontroli punktów detalicznych i gastronomicznych w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • zachęcanie podmiotów gospodarczych zatrudniających większą ilość pracowników do wprowadzania programów profilaktycznych w zakładach pracy lub edukacja pracowników nadzoru w zakresie wczesnego rozpoznawania i interwencji

 • szkolenie handlowców w zakresie znajomości ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i skutków jej nieprzestrzegania

Wskaźniki osiągnięcia celu:

 • liczba osób objętych programami profilaktycznymi

 • liczba całkowitych abstynentów wśród młodzieży i dorosłych

 • odsetek młodzieży spożywającej alkohol

 • liczba placówek prowadzących programy profilaktyczne

 • liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w związku ze sprzedażą nieletnim

 1. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami:

 • wdrażanie do praktyki stosowania prawa lokalnego uchwalonego przez Radę Miejską

 • monitorowanie interwencji policji wobec nielegalnego handlu i łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • włączenie się do akcji „CHROŃMY MŁODOŚĆ”

 • ustalenie zasad nagradzania sprzedawców przestrzegających prawo lokalne i ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • przestrzegania zasad nie reklamowania alkoholu i wdrażanie postępowania w przypadku łamania zakazu

Wskaźniki osiągnięcia celu:

 • liczba punktów sprzedaży alkoholu

 • liczba mieszkańców przypadających na jeden punkt

 • liczba interwencji policji

 1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

 • wsparcie edukacyjne i lokalowe dla organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zarówno profesjonalne jak i nieprofesjonalne

 • cykliczne badania i systematyczne monitorowanie problematyki alkoholowej w danej społeczności

Organizacje nieprofesjonalne są to organizacje tworzone przez trzeźwiejących alkoholików i ich rodziny. W szczególności chodzi tu o grupy samopomocowe AA i AL.-Anon. Mogą one prowadzić punkty informacyjne, telefony zaufania, obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin, imprezy okolicznościowe propagujące trzeźwe życie.

Organizacje profesjonalne to instytucje zatrudniające wykwalifikowanych specjalistów.

 1. CZĘŚĆ WYKONAWCZA.

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.

 1. Dalsza praca punktu konsultacyjnego jako miejsca pierwszego kontaktu dla osób z problemem alkoholowym, zapewniającego pełną i stałą informację adresową i telefoniczną dla zgłaszających się osób, zarówno z problemem alkoholowym jak i członków ich rodzin.

Odpowiedzialny: Ryszard Jamroży

Termin realizacji: na bieżąco

 1. Nawiązanie i utrzymanie ścisłej współpracy z placówką odwykową i terapeutyczną w Szczecinie zajmującą się diagnozą i terapią osób uzależnionych i ich rodzin.

Odpowiedzialny: Ryszard Jamroży

Termin realizacji: praca ciągła

 1. Dalsza realizacja telefonu zaufania przy punkcie konsultacyjnym. Upowszechnienie informacji o działaniu punktu i telefonu zaufania oraz o zakresie ich działania.

Odpowiedzialny: Ryszard Jamroży (tel. 605216910)

Termin realizacji: praca ciągła

 1. Utworzenie na bazie punktu konsultacyjnego pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i kierowanych na leczenie przez GKRPA. Systematyczne szkolenie wolontariuszy i członków Komisji oraz osób chętnych do pracy na rzecz trzeźwości.

Odpowiedzialny: GKRPA

Termin realizacji: na bieżąco

 1. Realizacja programów podtrzymujących trzeźwość w formie treningów:

* trening poczucia własnej wartości

* trening na pohamowanie złości realizowany przez specjalistów

Odpowiedzialny: GKRPA

Termin realizacji: dwa razy w roku

 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.

 1. Objęcie opieką i fachową pomocą społeczna członków rodzin alkoholowych zwłaszcza dotkniętych problemem przemocy, maltretowania i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny przez punkt konsultacyjny przy Szkole Podstawowej.

 1. Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Przeciw Przemocy w Rodzinie mające na celu pomoc osobom poszkodowanym w domu rodzinnym.

Odpowiedzialny: Ryszard Jamroży

Termin realizacji: na bieżąco

 1. Wspieranie działalności Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD i rozszerzenie ich działalności o zajęcia socjoterapeutyczne prze zatrudnienie odpowiednio przygotowanej osoby do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w zakresie arteterapii.

Odpowiedzialny: dyrektor COK-SP, sołtysi, wolontariusze,

Prezes oddziału TPD w Ińsku - Ryszard Jamroży

Termin realizacji: praca ciągła

 1. Uatrakcyjnienie pracy ŚOW poprzez kontakty tej świetlicy z innymi świetlicami ościennych miast, np. Dobrzany, Łobez, Cieszyno, Mielno

Odpowiedzialny: kierownicy świetlic

Termin realizacji: według potrzeb

 1. Prowadzenie na terenie gminy rejestracji zjawisk, wydarzeń, wykroczeń i przestępstw związanych lub popełnianych w związku ze spożywaniem alkoholu. Zdiagnozowanie miejsc szczególnie zagrożonych i podejmowanie działań profilaktyczno - zaradczych.

Odpowiedzialny: Policja

Termin realizacji: praca ciągła

 1. Współpraca gminnej komisji z oddziałem TPD w Ińsku dotycząca utrzymania socjalnego ŚOW TPD - zabezpieczenie finansowe na wycieczki, kolonie i półkolonie

Odpowiedzialny: Prezes oddziału TPD - Ryszard Jamroży

Termin realizacji: praca ciągła

 1. Współorganizacja uroczystości, np. Wigilia, Mikołajki - dofinansowanie do paczek świątecznych.

Odpowiedzialny: GKRPA

Termin realizacji: zgodnie z kalendarzem

 1. Organizacja Dni Trzeźwości połączonych z Biegami Przełajowymi po Ińskim Parku Krajobrazowym.

Odpowiedzialny: Ryszard Jamroży

Termin realizacji: październik 2006r.

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej

w szczególności dla młodzieży.

 1. Kompleksowe zdiagnozowanie występowania problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży na podstawie oceny sytuacji w placówkach szkolnych na terenie gminy w formie ankiet.

Odpowiedzialny: dyrektorzy szkół, pedagodzy, socjoterapeuta,

kierownicy ŚOW

Termin realizacji: czerwiec 2006r.

 1. Realizacja programów profilaktyki alkoholowej „Dziękuję - Nie” oraz przez grupy teatralne w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz rodziców.

Odpowiedzialny: dyrektorzy szkół

Termin realizacji: październik - grudzień 2006r.

 1. Objęcie opieką socjoterapeutyczną uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zagrożonych problemem alkoholowym oraz rodzin z przemocą w ramach różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, również w świetlicach.

Odpowiedzialny: dyrektorzy szkół, nauczyciele świetlic, kierownicy ŚOW, terapeuci

Termin realizacji: praca ciągła

 1. Współorganizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie letnie i zimowe.

Odpowiedzialny: GKRPA

Termin realizacji: lato, zima

 1. Współorganizowanie półkolonii letnich i zimowych.

Odpowiedzialny: GKRPA, TPD

Termin realizacji: zima, lato

 1. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

 1. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia łamania prawa przez osoby sprzedające napoje alkoholowe, zwłaszcza w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym przez przystąpienie do akcji „Chrońmy młodość” i publiczne nagradzanie punktów handlowych odznaką „Uśmiech Dziecka” - w tym sklepie przestrzega się ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Odpowiedzialni: GKRPA, policja, Burmistrz Gminy

Termin realizacji: praca ciągła

Koordynator: Przewodniczący GKRPA

 1. Kontrola punktów handlowych i gastronomicznych zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych pod względem przestrzegania znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trze trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Odpowiedzialny: GKRPA

Termin realizacji: kwiecień, październik 2006r.

 1. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w formie postanowień.

Odpowiedzialny: GKPRA

Termin realizacji: cały rok

 1. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 1. Wspieranie organizacji i instytucji pozarządowych takich jak:

* Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie

* Placówka odwykowa w Szczecinie ul. Żołnierska

* Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Ińsku

realizujących programy edukacyjne, profilaktyczne i rehabilitacyjne dla osób z grup ryzyka posiadających problemy alkoholowe poprzez pomoc organizacyjną oraz dofinansowywanie treningów, warsztatów, obozów terapeutycznych i wybranych imprez.

Odpowiedzialny: GKRPA

Termin realizacji: praca ciągła

 1. Wspieranie nieprofesjonalnych organizacji trzeźwiejących alkoholików działających na zasadach wolontariatu, grup wsparcia i grupy AA.

Odpowiedzialny: GKRPA

Termin realizacji: praca ciągła

 1. Wspieranie organizacji pozarządowych, TPD skupiających młodzież lub działających na rzecz młodzieży i rodzin w realizowaniu przez nie wszelkich działań i zadań statutowych propagujących zdrowy styl życia i pozytywne wartości stanowiące alternatywę dla spożywania alkoholu.

Odpowiedzialny: GKRPA

Termin realizacji: praca ciągła

 1. Dalsza realizacja pracy Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ińsku, Ściennem, Storkowie, Ciemniku i Linówku oraz doposażenie tych placówek.

Odpowiedzialny: GKRPA

Termin realizacji: cały rok

 1. Realizacja pracy w grupach wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w ramach placówki opiekuńczo - wychowawczej ŚOW TPD w Ińsku.

 1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ustala się wynagrodzenie w wysokości:

 • 70,00 zł (brutto) dla członków komisji za udział w jednym posiedzeniu

 • 201,00 zł (brutto) dla przewodniczącego komisji - miesięcznie

PRELIMINARZ WYDATKÓW

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W IŃSKU

NA ROK 2006

LP.

NAZWA ZADANIA

PLAN

1.

Dofinansowanie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

w Szczecinie

25000 zł

2.

Wynagrodzenie członków komisji (70 zł x 12 m-cy x 5 osób)

Dieta przewodniczącego (201 zł x 12 m-cy)

4200 zł

2412 zł

3.

Zakup farb, materiałów, książek, publikacji i wyposażenia do ŚOW:

- Ińsko

- Ścienne

- Ciemnik

- Storkowo

- Linówko

- ŚOW TPD oddział dzieci w wieku 3-5 lat

1000 zł

2000 zł

2000 zł

1200 zł

1200 zł

1000 zł

4.

Realizacja programów profilaktycznych w szkole:

 1. „Dziękuję - Nie”

 2. Występy grup teatralnych

800 zł

800 zł

5.

Wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych - Oddział Odwykowy w Szczecinie ul. Żołnierska

1000 zł

6.

Szkolenie członków komisji, szkolenia, kursy i formy doskonalenia liderów trzeźwiejących, delegacje

900 zł

7.

Organizowanie półkolonii w sesji letniej i zimowej dla dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Ińsku, Ściennem, Ciemniku, Storkowie i Linówku

3000 zł

8.

Podtrzymywanie trzeźwości poprzez realizację warsztatów i treningów

Terapeutycznych pt. „Zapobieganie złości”

1400 zł

9.

Zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości do ŚOW:

- Ińsko

- Ścienne

- Storkowo

- Ciemnik

- Linówko

1500 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

10.

Inne wydatki nieprzewidziane w w/w planie

2588 zł

11.

OGÓŁEM

56000 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 01-02-2006 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2006 13:27