Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/170/2005 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2005


Uchwała Nr XXVI / 170 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r DzU Nr 142, poz. 1591; z 2002r DzU Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r DzU Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r DzU Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r DzU Nr 172, poz. 1441 oraz z 2005r DzU Nr 172, poz. 1441 oraz Nr 175, poz. 1457) - uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonać przesunięć w planie wydatków zadań własnych na ogólną kwotę 4.226 zł następująco:

1/ ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 300 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4430 - różne opłaty i składki - 490 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 21 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4300 - zakup usług pozostałych - 200 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 634 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 170 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki, § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 26 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki, § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 15 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 590 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.400 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 180 zl

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4430 - różne opłaty i składki - 200 zł

2/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 300 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4260 - zakup energii - 270 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 120 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 300 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 21 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 89 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4300 - zakup usług pozostałych - 618 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4410 - podróże służbowe krajowe - 138 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.160 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 650 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4300 - zakup usług pozostałych - 100 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4410 - podróże służbowe krajowe - 460 zł

§ 2. 1. Dokonać przesunięć w planie wydatków zadań własnych na ogólną kwotę 74.100następująco:

1/ ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - 2.000 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - 700 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75022 - Rady gmin, § 4300 - zakup usług pozostałych - 2.500 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75022 - Rady gmin, § 4410 - podróże służbowe krajowe - 400 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 4260 - zakup energii - 3.000 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 4410 - podróże służbowe krajowe - 1.000 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 25.800 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4260 - zakup energii - 700 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatko- wych należności budżetowych, § 4100 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - 1.000 zł

- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów - 4.500 zł

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - rezerwy - 3.400 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

§ 4260 - zakup energii - 700 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.000 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4300 - zakup usług pozostałych - 18.000 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4260 - zakup energii - 2.000 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4260 - zakup energii - 800 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4410 - podróże służbowe krajowe - 100 zł

- w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne, § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 72 zł

- w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne, § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 10 zł

- w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 418 zł

2/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 - Izby rolnicze, § 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 200 zł

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4300 - zakup usług pozostałych - 2.000 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4260 - zakup energii - 300 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - 500 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.000

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne, § 4300 - zakup usług pozostałych - 5.000 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, § 4300 - zakup usług pozostałych - 3.000 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 4430 - różne opłaty i składki - 7.000 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2.900

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 3.000 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4430 - różne opłaty i składki - 3.000 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 6050 - wydatki inwesty- cyjne jednostek budżetowych - 1.000 zł

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 700 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.800 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - 1.000 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 - zakup usług pozostałych - 2.000 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4300 - zakup usług pozostałych - 300 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - 6.000 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 500 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 4300 - zakup usług pozostałych - 400 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.800 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 4.455 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 1.226 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 234 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.897 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 38 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, § 4300 - zakup usług pozostałych - 7.600 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 11.750 zł

- w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 250 zł

- w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne, § 4300 - zakup usług pozostałych - 250 zł

§ 3. 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 15.622 zł następująco:

1/ ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, § 0400 - wpływy z opłaty produktowej - 622 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 2030 - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 15.000 zł

2/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 4300 - zakup usług pozostałych - 622 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 3110 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 15.000 zł

§ 4. 1. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy o kwotę 22.200 zł następująco:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawa - 6.200 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 16.000 zł

§ 5. 1. Ustala się niedobór budżetowy w kwocie 22.200 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikłym z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Ińsko.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Witold Ratkowski

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 01-02-2006 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2006 13:28