herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGU z dnia 19 stycznia 2018 roku

OGŁOSZENIE

 BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGU

z dnia 19 stycznia 2018 roku

Burmistrz Ińska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działek niezabudowanych stanowiących Plażę Miejską w Ińsku oraz okolicznych placów parkingów.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38.

Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Ińsko, położone w obrębie I miasta Ińsko, w skład których wchodzą:

 1. Plaża Miejska przy Alei Spacerowej w Ińsku – zawarta w części działek o numerach geodezyjnych 372/2 i 373 o pow. 12.000 m2,
 2. Plac parkingowy Nr 1 przy Alei Spacerowej w Ińsku – zawarty w części działek o numerach geodezyjnych 372/2 i 373 o pow. 780 m2,
 3. Plac parkingowy Nr 2 przy Alei Słonecznej w Ińsku – zawarty w części działki o numerze geodezyjnym 336/2 o pow. 2.450 m2,
 4. Plac parkingowy Nr 3 przy Alei Słonecznej w Ińsku – zawarty w części działek o numerach geodezyjnych 320/2 i 321/2 o pow. 1.100 m2,
 5. Plac parkingowy Nr 4 przy ul. Brzozowej w Ińsku – zawarty w części działki o numerze geodezyjnym 418 o pow. 1.760 m2.

Działki numer geodezyjny 321/2 i 373 nie posiadają urządzonych ksiąg wieczystych. Pozostałe nieruchomości objęte są księgami wieczystymi o numerach: SZ1T/00052461/1 (dz. nr 320/2), SZ1T/00119439/6 (dz. nr 336/2), SZ1T/00092298/9 (dz. nr 372/2), SZ1T/00056314/4 (dz. nr 418).

Ww. nieruchomości gruntowe zostaną wydzierżawione z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia i utrzymania Plaży Miejskiej w Ińsku oraz okolicznych placów parkingowych.

Plaża Miejska w Ińsku oraz place parkingowe położone są na terenach, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ińsko oraz znajdują się w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego i obszarze NATURA 2000.

Z oferentem, który wygra przetarg, zostanie zawarta umowa dzierżawy na czas określony do dnia 30 grudnia 2023 roku.

Wywoławczy czynsz za dzierżawę Plaży Miejskiej w Ińsku oraz czterech placów parkingowych za cały okres obowiązywania umowy dzierżawy wynosi – 5.000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych) plus obowiązujący podatek VAT.

Czynsz dzierżawy płatny będzie w równych ratach z góry do 15 lipca i 15 września każdego roku trwania umowy. Czynsz dzierżawy będzie waloryzowany wskaźnikiem inflacji za rok poprzedni, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS, począwszy od dnia 01 stycznia 2019 roku. Dzierżawcę obciążają koszty podatku od nieruchomości, ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy oraz innych opłat związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniądza w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) na konto depozytowe Gminy Ińsko PKO BP S.A. O/Stargard numer 88102048670000140200079848, w taki sposób, aby najpóźniej w dnia 19 lutego 2018 roku wadium znajdowało się na koncie depozytowym Gminy Ińsko. W tytule wpłaty proszę wpisać: „Przetarg na dzierżawę plaży miejskiej i placów parkingowych”.

Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

Dowód wpłacenia wadium oraz dowód tożsamości należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet kaucji dzierżawy, stanowiącej zabezpieczenie przed niewywiązywaniem się przez dzierżawcę z warunków umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu, jako dzierżawca uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu oraz przedstawią zaświadczenie o braku zobowiązań finansowych z tytułu podatku od nieruchomości lub czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości. Osoby prawne winny okazać komisji przetargowej aktualny odpis z KRS.

Pełnomocnicy występujący w imieniu osób fizycznych lub prawnych są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od zobowiązań podatkowych, zajęć i ograniczeń w rozporządzaniu.

Istotne warunki umowy dzierżawy:

 1. utrzymanie zieleni w rejonie plaży oraz placów parkingowych – tj.: koszenie, pielenie, formowanie skupin krzewów, itp.;
 2. oczyszczanie ręczne i mechaniczne dzierżawionych terenów, w tym zbieranie odpadów na utrzymywanym terenie;
 3. ponoszenie kosztów:
 1. wywozu odpadów – na podstawie deklaracji składanej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku;
 2. ustawienia i utrzymania kabin sanitarnych w rejonie Plaży Miejskiej;
 3. utrzymanie ratowników na Plaży Miejskiej w sezonie letnim;
 1. podnajem terenów dzierżawionych wymaga każdorazowo zgody wydzierżawiającego
 2. za naruszenie postanowień umowy, w szczególności za brak oznakowania Plaży Miejskiej i placów parkingowych, wykorzystywanie przedmiotu dzierżawy w całości lub części na prowadzenie innej niż umowna działalność oraz za nieprzestrzeganie pkt 1-4, wydzierżawiający będzie mógł nałożyć na dzierżawcę karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde naruszenie.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie pokój numer 4, tel. 915621018.

Burmistrz Ińska może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Wywieszono na tablicach informacyjnych Urzędu, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu – www.insko.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.insko.pl w dniu 19 stycznia 2018 roku.

 

Burmistrz Ińska

Jacek Liwak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Janczak 22-01-2018 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Janczak 09-03-2018 07:59