Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/171/2005 w sprawie ustalenia programu współpracy na 2006 rok Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi


Uchwała nr XXVI / 171 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie: ustalenia programu współpracy na 2006 rok Gminy Ińsko
z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ; z 2004 r Dz.U. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135; z 2005 r Dz.U. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program współpracy na 2006 rok Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi w następujących sferach zadań:

 1. W sferze dotyczącej oświaty, kultury, kultury fizycznej i ekologii podejmowane będą działania w zakresie:

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

a)działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci
i mł
odzieży,

b) wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom,

c) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań,

2) kultury:

a) współpraca ze Stowarzyszeniem „ Ińskie Lato Filmowe”,

b) projekcje nowości filmowych w miejscowym kinie,

3) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

a) wspieranie miejskich, szkolnych i wiejskich klubów sportowych,

b) organizacja przygotowań oraz uczestnictwo w gminnych, regionalnych,

ogólnopolskich imprezach sportowych,

 1. promocja sportu dzieci i młodzieży,

 2. organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,

 3. organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

 1. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami:

a) organizacja współpracy międzynarodowej,

b) wymiana młodzieży,

c) organizacja wspólnych działań, imprez, konferencji, seminariów, zawodów

sportowych.

6) edukacji ekologicznej:

a) podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców,

b) działania na rzecz poprawy ochrony środowiska naturalnego,

c) organizacja konkursów, wycieczek edukacyjno-krajoznawczych.

2. sferze dotyczącej zdrowia i polityki społecznej podejmowane będą następujące działania:

 1. zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury, sportu oraz rekreacji,

 2. realizacja programów profilaktycznych terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi,

 3. realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem
  i w
  ykluczeniem społecznym,

 4. w zakresie ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, realizacja programów dotycząca tej tematyki,

 5. w zakresie patologii społecznej, realizacja programów, celem których będzie przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej.

3. W sferze dotyczącej bezpieczeństwa publicznego będą podejmowane działania
w z
akresie:

 1. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

 2. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

 3. ratownictwa i ochrony ludności,

 4. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych

4. W sferze dotyczącej wspierania przedsiębiorczości podejmowane będą następujące działania:

 1. wspieranie w zakresie organizacji imprez szkoleniowo-informacyjnych dla przedsiębiorców, a zwłaszcza w zakresie pozyskiwania środków z programów rządowych i Unii Europejskiej.

 2. wspólne przedsięwzięcia związane z pomocą przedsiębiorcom w zdobyciu właściwej wiedzy o nowych rynkach i zasadach funkcjonowania na rynku jednolitym Unii Europejskiej,

 3. rozwój przedsiębiorczości jako formy aktywizacji lokalnego rynku pracy
  i n
  arzędzia walki z bezrobociem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Uzasadnienie :

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie , organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami - osobami prawnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządowych- art. 5 ust.3

Na terenie Gminy współpraca dotyczy m.in. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci które prowadzi pięć świetlic na terenie gminy Ińsko.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 01-02-2006 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2006 13:28