Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/174/2005 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod.Ciemnik.


UCHWAŁA Nr XXVI / 174 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod. Ciemnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami: z 2002 r Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami z 2004 r Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492,
z 2005 r Nr 113 poz. 964, Nr 130 poz. 1087) Rada Miejska w Ińsku uchwala co następuje:

* 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ińsko obejmującego teren zawarty w części obrębu geod. Ciemnik.

§ 2. Granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono na mapie w skali 1:25000 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiot i zakres ustaleń planu.

  1. Przedmiotem opracowania jest teren przeznaczony pod:

- zabudowę mieszkaniową, zagrodową i siedliskową

- zabudowę letniskową,

- zabudowę i urządzenia sportu, turystyki i rekreacji,

- obsługę komunikacji oraz usługę handlu i gastronomii,

- zieleń leśną i produkcję szkółkarską,

- zieleń o znaczeniu ekologicznym i zalesiania,

- produkcję rolniczą.

2. Zakresem ustaleń planu będą:

- przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach
lub różnych zasadach zagospodarowania,

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej,

- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

- granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

- szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

- szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej,

- sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

- stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

* 5. Traci moc uchwała Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Linówko, Ciemnik, Miałka w gm. Ińsko.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ińsko.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 01-02-2006 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2006 13:30