herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

II OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO WYCHOWAWCY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Załączniki:

 

Kwestionariusz osobowy - kliknij aby pobrać

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - kliknij aby pobrać

Wzór oświadczenia uczestnika projektu - kliknij aby pobrać

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

WYCHOWAWCY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

Burmistrz Ińska

ogłasza nabór na wolne stanowisko – wychowawca oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym przy Zespole Szkół w Ińsku w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomorza Zachodniego na lata 2014-2020 pn.: „Utworzenie Przedszkola Publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku”.
Liczba wolnych miejsc pracy: 1

 

 1. Przedmiot naboru:
 • Stanowisko: wychowawca oddziału przedszkolnego (praca z grupą dzieci 3? letnich, 4-letnich).
 • Miejsce wykonywania pracy: budynek i otoczenie Zespołu Szkół w Ińsku, ul. Poprzeczna 1,             73-140 Ińsko.
 • Wynagrodzenie: współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Okres zatrudnienia: od 1 września 2018 r. do 31sierpnia 2019 r.
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie Ustawy Karta Nauczyciela.
 • Wymiar etatu: 1 etat (wymiar czasu pracy: 25 godzin dydaktycznych).

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach. W myśl przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształceni nauczycieli (Dz. U. 2015.poz.1264.).
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nienaganna postawa moralna.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym;

 

III. Wymagania dodatkowe:

 • Atutem będzie doświadczenie w pracy oraz posiadanie dodatkowych kwalifikacji z zakresu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność - łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi.
 • Kreatywność - w tym inicjatywność i pomysłowość.
 • Odpowiedzialność, dokładność, sumienność.
 • Samodzielność, systematyczność w wykonywaniu zadań.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Dyspozycyjność, zaangażowanie.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej w grupie 3?4?latków w oddziale przedszkolnym.
 2. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków.
 3. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań.
 4. Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej.
 5. Prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej w oparciu o przygotowany program.
 6. Zapoznanie na początku roku szkolnego rodziców z programem nauczania oraz Statutem oddziału przedszkolnego.
 7. Opracowywanie konspektów do zajęć i planów tygodnia.
 8. Dobór pomocy dydaktycznych i edukacyjnych oraz przygotowywanie materiałów dydaktycznych do zajęć.
 9. Dbanie o ład i porządek w przydzielonej sali.
 10. Opieka nad dziećmi.
 11. Organizacja swobodnych zajęć dla dzieci (np.: sportowych, plastycznych) oraz wycieczek i spacerów.
 12. Otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metod i form pracy do jego możliwości.
 13. Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych oraz informowanie rodziców o postępach dzieci.
 14. Dokonywanie ewaluacji pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej oraz dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy, w tym w zakresie wskaźników określonych w projekcie.
 15. Stałe doskonalenie metod pracy z dziećmi, podnoszenie wiedzy pedagogicznej, rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy.
 16. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej służącej poznawaniu swoich wychowanków.
 17. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
 18. Prowadzenie dokumentacji projektowej nauczyciela zgodnie z wytycznymi Koordynatora projektu.
 19. Współpraca z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe w ramach projektu w zakresie realizowanego wsparcia.
 20. Współpraca z personelem projektu i personelem zatrudnionym w Szkole w zakresie realizacji wsparcia w ramach projektu.

 

V. Warunki pracy na stanowisku:

 • Praca w budynku i otoczeniu Zespołu Szkół w Ińsku, ul. Poprzeczna 1, 73-140 Ińsko.
 • Bezpośredni kontakt z dziećmi w wieku 3-4 lata.
 • Praca w zespole.
 • Wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Stanowisko pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

VI. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.
 • Życiorys (CV):

List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”.

 • Kwestionariusz osobowy.
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie uczestnika projektu.

 (Wzór kwestionariusza osobowego oraz ww. oświadczenia stanowią załącznik do ogłoszenia, dokumenty są do pobrania w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Ińsko).

 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku kierowniczym
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień awansu zawodowego.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych szkoleniach lub kursach, studia podyplomowe, referencje z poprzednich miejsc pracy).

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 28.03.2018 r.
 • Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Ińsko, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu). Kopertę należy opisać w następujący sposób:

 

Imię i nazwisko kandydata

Adres do korespondencji

 

 

Urząd Gminy i Miasta Ińsko

ul. Boh. Warszawy 38

73-140 Ińsko

 

Nabór na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Publicznym przy Zespole Szkół w Ińsku

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomorza Zachodniego na lata 2014-2020                     pn.: „Utworzenie Przedszkola Publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku”.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta Ińsko po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Pozostałe informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta Ińsko oraz na tablicy ogłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 91 562 31 09/          91 562 30 15.

Załączniki:

 

Kwestionariusz osobowy - kliknij aby pobrać

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - kliknij aby pobrać

Wzór oświadczenia uczestnika projektu - kliknij aby pobrać

Ińsko, dnia 13.03.2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 13-03-2018 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2018 14:19