herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Wykonanie instalacji elektrycznej w ramach dostosowania pomieszczeń do utworzenia przedszkola publicznego w Ińsku

Zapytanie ofertowe

Nr RG.271.4.2018.K.P.

z dnia 14.03.2018 r.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Wykonanie instalacji elektrycznej w ramach dostosowania pomieszczeń do utworzenia przedszkola publicznego w Ińsku - projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pod nazwą: „Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku” nr projektu RPZP.08.01.00-32-K017/17.

 

 

 

 

Oznaczenie CPV:     
45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ińsko

ul. Bohaterów Warszawy 38

73-140 Ińsko

NIP 854-223-24-03

 

 

Zatwierdził w dniu 14.03.2018 r.

Jacek Liwak– Burmistrz Ińska

I.   Opis sposobu przygotowania oferty.

 

 1. Wymogi formalne oferty:
  1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania oferenta.
  2. Oferta musi być trwale zespolona. Przez trwałe zespolenie rozumie się:
   1. W przypadku oferty składanej w wersji papierowej oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna być zbindowana lub spięta zszywaczem;
   2. W przypadku oferty składanej w wersji elektronicznej (za pośrednictwem e-mail) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być zeskanowana do 1 pliku pdf.
  3. Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
  4. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt. 1.1 – 1.4 niniejszego rozdziału mogą zostać jednokrotnie uzupełnione w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. Jeżeli oferty wykonawców nie zostaną uzupełnione, zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.
 3. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt. 1.1 – 1.4 niniejszego rozdziału mogą zostać jednokrotnie uzupełnione w terminie nie późniejszym niż 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. Jeżeli oferty wykonawców nie zostaną uzupełnione, zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.
 4. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt. 1.3 niniejszego rozdziału, tj. złożą więcej niż jedną ofertę, winni są oświadczyć w formie mailowej lub papierowej w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego, która z ofert jest wiążąca. Wówczas pozostałe oferty (o ile wpłynęły do siedziby Zamawiającego w formie papierowej) zostaną zniszczone, co zostanie opisane w protokole do niniejszego zamówienia. Jeżeli Wykonawcy nie złożą oświadczenia zgodnego z prośbą Zamawiającego, oferty zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.
 5. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych pkt. 1 niniejszego rozdziału mogą zostać jednokrotnie uzupełnione w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. Jeżeli oferty wykonawców nie zostaną uzupełnione, zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.

 

 

 

II. Dokumenty wymagane od wykonawców.

 

 1. Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym część A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu na formularzu stanowiącym część B załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na formularzu stanowiącym część C załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót, kosztorys nakładczy i dokumentację projektową stanowiących załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zapytania.
 5. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę.
 6. W przypadku nie złożenia przez oferenta wszystkich wymaganych zgodnie z Rozdziałem II niniejszego zapytania ofertowego dokumentów, Oferent ma prawo jednokrotnie uzupełnić ww. dokumenty w terminie nie późniejszym niż 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. W przypadku braku uzupełnień oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie. 

 

III. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości
  5. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
  6. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  7. W przypadku których wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  8. Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  9. Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik  spółki cywilnej lub osobowej;
   2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  10. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym punkcie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

IV. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w ramach dostosowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola publicznego w Zespole Szkół w Ińsku ul. Poprzeczna 1, w tym:

  1. Tablice.
  2. Wewnętrzne instalacje elektryczne - oświetlenie.
  3. Wewnętrzne instalacje elektryczne - obwody gniazd.
  4. Instalacja domofonowa.
  5. Instalacja wyrównawcza.
 1. Zakres prac opisany szczegółowo w załączonym Projekcie budowlanym pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń w budynku oświatowym na oddziały przedszkolne” oraz przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym autorstwa:  Biuro Projektów Art-Projekt Spółka z o.o ul. Partyzantów 5, 73-110 Stargard,  grudzień 2017 r.
 2. Przystosowanie lokalu do potrzeb prowadzenia ośrodka wychowania przedszkolnego wynika z przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425, z późn. zm.) oraz wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
  i ich usytuowanie.
 3. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do złożenia inspektorowi nadzoru Zamawiającego kompletu dokumentów związanych z odbiorami tj. atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, badania skuteczności zerowania, badania rezystancji, badania natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych powyżej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i nie obniżą określonych w Projekcie budowlanym standardów. Wszelkie odstępstwa / rozwiązania równoważne od wymienionych wyżej parametrów powinny zostać przez oferenta uzasadnione pod kątem identycznej lub lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań.
 5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie na swój koszt wszystkich powierzchni i wyposażenia które może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia prac. Jeżeli wykonawca spowoduje jakiekolwiek szkody, usunie je na własny koszt lub w przypadku odmowy usunięcia – lub nieusunięcia w terminie 30 dni od wezwania Zamawiającego; Zamawiający kosztem obciąży Wykonawcę.

V. Miejsce realizacji prac:

73-140 Ińsko, ul. Poprzeczna 1 (parter budynku Zespołu Szkół).

VI. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Od dnia zawarcia umowy do 15 maja 2018 r.

VII. Kryteria oceny ofert.

 1. Końcowa ocena oferty zostanie złożona z następujących kryteriów:
  1. Oferowana cena brutto za zadanie – 70% (max. 70 punktów)
  2. Czas realizacji zamówienia w ramach zadania – 30% (max. 30 punktów)

 

 1. Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium:
  1. „oferowana cena” nastąpi wg. następującego wzoru:

najniższa oferowana cena brutto za zadanie

x 70 punktów

oferowana cena brutto za zadanie

 

     2.2 „czas realizacji zamówienia” nastąpi wg. następującego wzoru:

Najkrótszy oferowany czas realizacji zamówienia w ramach zadania – dni roboczych

x 30 punktów

Oferowany czas realizacji zamówienia w ramach zadania – dni roboczych

    W ramach przedmiotowego kryterium należy podać szacowany czas, w którym zostaną wykonane prace w ramach zadania, rozumiany jako liczba dni roboczych, przeznaczonych na realizację zadania.

W wyniku zsumowania wyników powyższej oceny możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 100 punktów.  

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 1. Cena oferty powinna być przedstawiona w odniesieniu do zadania, na które składana jest oferta, zgodnie z rozdziałem IV niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Cena (brutto) = Cena netto + podatek VAT

IX. Postanowienia istotne dla zamawiającego, które zostaną wprowadzone do umowy.

 1. Z uwagi na fakt, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w umowie zawarte zostaną następujące uwarunkowania:
  1. obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej, związanej z realizacją zamówienia;
  2. możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku zmiany wymogów formalnych związanych z realizacją projektu.
 2. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie przewidywać kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
  1. odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wartości umowy, a ponadto zwrotowi podlegać będą ewentualne wypłacone Wykonawcy do tego momentu zaliczki,
  2. niespełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia (np. nieprawidłowe parametry, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu zamówienia) – w wysokości 20% wartości umowy, a ponadto zwrotowi podlegać będą ewentualne wypłacone Wykonawcy do tego momentu zaliczki,
  3. zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
  4. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
 4. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile zamówienie to jest zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, będącego przedmiotem niniejszego zapytania.
 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 6. Płatności, Zamawiający przewiduje płatności częściowe:
  1. I transza w wysokości 35% wynagrodzenia umownego – płatna po 10 dniach od dnia przejęcia placu budowy.
  2. II transza w wysokości 35% wynagrodzenia umownego – płatna po 20 dniach od dnia przejęcia placu budowy.
  3. III transza – płatność końcowa – po dokonaniu odbioru końcowego robót.
  4. Transze płatne na podstawie faktury i częściowego protokołu odbioru robót. Odbiory dokonywane będą zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dział ST.1.2.1. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE – stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania.
 7. Terminy płatności za wykonane i odebrane prawidłowo roboty – do 14 dni.

IX. Oferty częściowe i wariantowe.

1. W niniejszym zapytaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

2. Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert wariantowych.

X. Termin związania ofertą

Minimalny termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XI. Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 29.03.2018 r. do godziny 15.30 włącznie, w jeden z wymienionych poniżej sposobów:

 • drogą pocztową na adres Zamawiającego: Gmina Ińsko 73-140 Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38,
 • osobiście w godzinach 8:00 – 18:00 w biurze projektu Zamawiającego pod adresem: Gmina Ińsko 73-140 Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38, pok. 14 (sekretariat).
 • mailem - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres: urzad@insko.pl

Za datę złożenia oferty uznana zostanie data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

 

2. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania w ciągu 7 dni od zakończenia postępo-wania za pośrednictwem strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

XII. Tryb udzielania wyjaśnień.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zamówienia, a zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wszelkie formy składania zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

XIII. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

- Krzysztof Paluch tel. 91 5623025;  e-mail kpaluch@insko.pl.

XIV. Inne.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania w następujących przypadkach:
  1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zgodnie z budżetem Projektu może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
  3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji o złożonych ofertach, jeżeli oferent zastrzegł ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w stosunku do całości lub części oferty.

 

XV. Załączniki.

 1. Załącznik nr 1 - Wzór oferty, w której skład wchodzi formularz ofertowy (część A), oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu (część B), oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (część C).
 2. Załącznik nr 2 - Projekt budowlany pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń w budynku oświatowym na oddziały przedszkolne” Branża elektryczna - autorstwa:  Biuro Projektów Art-Projekt Spółka z o.o ul. Partyzantów 5, 73-110 Stargard,  grudzień 2017r.
 3. Załącznik nr 3 - Przedmiar robót wraz z kosztorysem nakładczym.
 4. Załącznik nr 4 - Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dział ST.1.2.1. Wewnętrzne instalacje elektryczne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 14-03-2018 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2018 13:40