Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie z 30 marca 2018 r.

Burmistrz Ińska

 

ul. Boh. Warszawy 38

73-140 Ińsko

tel. 915 623 025, 915 623 028

fax. 915 623 063

www.bip.insko.pl www.insko.pl  e-mail: urzad@insko.pl

 

 

Na postawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

 

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

 

 

I.   Rodzaj zadania.

 

1. Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej poprzez stworzenie i dalsze funkcjonowanie Ińskiej Izby Pamięci.

 

 

II.  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 15.000,00,-zł.

(słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) stanowiący wkład własny do projektu, w tym na:

 

Minimalny wkład finansowy pochodzący ze środków oferenta lub z innych źródeł nie może stanowić mniej niż 2% całkowitych kosztów zadania. Organizacje deklarujące finansowy wkład z innych źródeł (poza środkami finansowymi własnymi) winny go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem). Niezrealizowanie przez Organizacje deklarowanych środków własnych, środków finansowych pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego skutkuje żądaniem Gminy Ińsko zwrotu części dotacji w wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz środków i wkładów zaproponowanych w ofercie.

2. Dotacja zwrotna w wysokości 35.698,00 zł na zapewnienie finansowania zadania, która po rozliczeniu projektu zostanie zwrócona na konto Gminy Ińsko

III.  Zasady przyznawania dotacji

 

1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z :

a) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

b) Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz.1300)

- wymagane jest, aby w złożonych ofertach wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione z godnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach (w przypadku gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np.: nie dotyczy).

2. W konkursie mogą uczestniczyć:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 1 i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3. Prawidłowo wypełnioną ofertę wraz załącznikami należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu. Wzory oferty, umowy ramowej oraz sprawozdania stanowią załączniki do Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz.1300)

4.  Do oferty należy dołączyć:

1) Kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2) Statut organizacji.

 

 

IV.  Terminy i warunki realizacji zadania

 

  1. Termin realizacji zadania: od  dnia  01 maja 2018 r.  do  dnia  31  października  2018  roku.
  2. Warunkiem realizacji zadania jest:

2.1. Przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń na Ińską Izbę Pamięci ze szczególnym uwzględnieniem wykonania niezbędnych prac budowlanych takich jak: ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej.

2.2. Pomieszczenia Ińskiej Izby Pamięci muszą zachować historyczny charakter.

2.3. Ińska Izba Pamięci powinna zawierać co najmniej:

      - salę wystawową na ekspozycje okolicznościowe oraz stałą ekspozycję dot. historii ziemi ińskiej lub/i nawiązującą charakterem do specyfiki regionu,

      - salę konferencyjno-wykładową wyposażoną w rzutnik multimedialny oraz ekran do celów dydaktycznych, stoły i krzesła,

      - sprzęt gastronomiczny oraz serwis deserowo – kawowy oraz inny niezbędny sprzęt.

2.4. Prace remontowe mają zostać wykonane przez wykwalifikowane osoby.

2.5. Wyłonienie wykonawcy prac remontowych powinno być przeprowadzone z zachowaniem konkurencyjności.

2.6. Dalsze prowadzenie działalności edukacyjno-kulturowej Ińskiej Izby Pamięci przy współpracy z Ińskim Centrum Kultury.

  1. Gmina Ińsko zapewnia ponoszenie dalszych kosztów utrzymania.

 

  1. Termin i miejsce składania ofert:

 

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2018 roku, do godz. 15.00 w sekretariacie (pok. 14 - I piętro) Urząd Gminy i Miasta Ińsko
ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko.

2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać nr telefonu.

 

 

 

VI. Termin i tryb rozpatrzenia ofert oraz kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty:

  1. konkursu publikowane są w : Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie – nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 r., a wyniki

1) Biuletynie Informacji Publicznej,

2) w siedzibie Gminy Ińsko w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku.

  1. Tryb rozpatrzenia ofert – oferty rozpatrzone zostaną przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem Burmistrza na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
    o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

-  możliwość  realizacji zadania  publicznego przez oferenta –             0-20 punktów,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w

         odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania –                                    0-35 punktów,

- proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,

   przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne –           0-10 punktów,

- wysokość planowanego przez oferenta udziału środków

   finansowych własnych lub środków pochodzących z innych

    źródeł na realizację zadania –                                                            0-15 punktów,

- planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy,

   w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków -       0-10 punktów,

- dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Ińsko, w tym

   rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków

   otrzymanych na realizację zadań –                                                     0-10 punktów.

4. Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

VII.  Informacja o zrealizowanych przez Gminę Ińsko zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym:

 

Brak

 

Burmistrz Ińska zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Ińsko, 30.03.2018 rok


ZAŁACZNIKI:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

FORMULARZ OFERTY

OGŁOSZENIE WYNIKU

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 30-03-2018 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 25-04-2018 17:13