Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe - na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Ińsko w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.

FORMULARZ CENOWY - POBIERZ

FORMULARZ OFERTOWY - POBIERZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Ińsko

w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) ze względu na to, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)

 1. Zamawiający:

Gmina Ińsko

ul. Boh. Warszawy 38

73-140 Ińsko

Tel. 91 5623025

Fax. 915623063

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ińsko.

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania umowy od 01.01.2019 do 31.12.2021 r.

 1. Zakres zamówienia obejmuje:

1) Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym:

a) możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również
w walutach obcych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych
w ofercie,

b)  potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,

c) oprocentowanie środków na rachunkach wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

2) Realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie elektronicznej, (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego).

3) Realizacja poleceń przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach
w formie elektronicznej, ( w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego).

4) Posiadanie i zapewnienie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych w tym:

a)   zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,

b) przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank,

c) serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 36 godzin,

d) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem, leżącej po stronie Wykonawcy przyjmowanie  i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat,

f) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem leżącej po stronie Zamawiającego opłaty za przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej będą pobierane zgodnie z taryfą prowizji i opłat bankowych,

g) przeszkolenie pracowników, w zależności od zgłoszonych potrzeb.

 

5) Wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku.

6) Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej – w wyjątkowych sytuacjach na życzenie Zamawiającego.

 

7) Umieszczenie na wyciągach bankowych wszystkich informacji o płatnościach podanych przez Kontrahentów w opisie płatności.

8) Zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie
z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek budżetu Gminy.

9) Automatyczne lokowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym na koniec dnia  jako overnight.

 

10) Zapewnienie obsługi systemu masowej płatności.  Zamawiający korzysta z systemów informatycznych dostarczanych przez ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH „SIGID” Sp. z o. o. Zamawiający w najbliższym czasie nie zamierza zmieniać dostawcy systemów informatycznych.

 

11) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Ińsko na następujących warunkach:

- kredyt ma charakter odnawialny (na pokrycie przejściowego deficytu budżetu),

- zabezpieczenie kredytu weksel in blaco wraz z deklaracją wekslową,

- odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu,

- oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym będzie oprocentowane wg stopy procentowej wyliczonej jako suma stawki WIBOR 3M i stałej marży banku,

- za uruchomienie kredytu -  Wykonawca pobierze opłaty i prowizje w wysokości nie większej niż 0,5 pkt. %, lub bez opłat

- wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu,

- zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,

- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji Zamawiającego w pierwszym dniu roboczym po wejściu umowy w życie,

- kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej, którą stanowi WIBOR 3M dla międzybankowych depozytów 3 - miesięcznych, powiększony o stałą marżę. Stawka WIBOR ustalana będzie według notowania z dnia rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane,

- zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego,

- odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.

12) Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych może ulec zmianie.

 

 1.  Za inne czynności Wykonawca pobierze prowizje i opłaty bankowe zgodnie z taryfą prowizji i opłat bankowych, która stanowić będzie załącznik do umowy.

 

 

 1. Wykonawca poniesie ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych
  z banku obsługującego obecnie rachunki.

 

 1. Naliczanie i kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych powinno następować na koniec każdego miesiąca

 

 1. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz systemu bankowości elektronicznej.
 1. Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji.
 2. Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej.
 3. Bank zobowiązany jest zapewnić użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali – zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających
  z funkcjonowania Gminy Ińsko W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów
  w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego,
 4. Bank zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu jednolite pliki kontrolne z jego rachunków bankowych, w formacie i terminie zgodnym z wymogami ustawowymi nałożonymi na Zamawiającego.

 

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty

 

 

 

Czynność/usługa

Cena/ stawka oprocentowania

 

1

2

I

Otwarcie nowego rachunku bankowego nieoszczędnościowego (miesięcznie)

 

II

Likwidacja rachunku

 

III

Prowadzenie rachunku bankowego nieoszczędnościowego (miesięcznie)

 

IV

Realizacja przelewów (od każdego przelewu):

 

 

1)

składanych w formie papierowej:

 

 

a)

na rachunki prowadzone w banku obsugujacym Gminę

 

b)

na rachunki prowadzone w innych bankach

 

2)

składanych przy użyciu nośników elektronicznych w wymaganym formacie:

 

 

a)

na rachunki prowadzone w banku obsugujacym Gminę

 

b)

na rachunki prowadzone w innych bankach

 

3)

składanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej                               

 

 

a)

na rachunki prowadzone w banku obsugujacym Gminę

 

b)

na rachunki prowadzone w innych bankach

 

V

Rachunki Wirtualne (Identyfikacja masowych płatności) :

 

 

1)

przygotowanie do świadczenia usługi

 

2)

świadczenie usługi – miesięczna opłata abonamentowa

 

3)

wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności – za każdą operację

 

 

4)

zmiany

 

VI

System bankowości elektronicznej

 

 

a)

udostępnienie systemu

 

b)

miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu (abonament obejmuje do……….. zdefiniowanych użytkowników)

 

 

c)

miesięczna opłata za każdego dodatkowego użytkownika (powyżej ………. użytkowników)

 

VII

 

a)

Wysokość oprocentowania środków na lokacie typu „overnight”. (WIBID O/N)*

 
 

Kredyt w rachunku bieżącym- odnawialny (w okresie 01.01.2019 do 31.12.2019;    01.01.2020 do 31.12.2020;   01.01.2021 do 31.12.2021;)

 

Kwota kredytu

200.000,00 zł

 
 

Marża

 

 
 

Prowizja za udzielenie kredytu

 

 

 

 

 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
  i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Cena   podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.

 

 1. Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z bankami, które złożyły najkorzystniejsze oferty.

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty.

6. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

 1. ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania
  przed upływem terminu składania ofert,
 2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

Informacje dodatkowe

 

 1. plan dochodów na 2018 (stan na 31.05.2018 r.) - 14.469.764,41zł
 2. plan wydatków na 2018 rok (stan na 31.05.2018 r.) - 14.374.698,41 zł
 3. stan zaciągniętych pożyczek i kredytów - do spłaty  na dzień 31.05.2018 r.
  1.390.383,52 zł
 4. płatności  masowe ok. 3.500 szt.

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu.
 • udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest uprawniony do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski zgodnie z ustawą Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 z póź. zm.),
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia- warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, polegające na bankowej obsłudze budżetu jednostek samorządu terytorialnego, których dochody budżetowe w jednym roku realizacji usługi wyniosły co najmniej 10 mln zł.
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  o których mowa VII  ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

b) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe. W przypadku banku państwowego (art. 14 i nast. Pr. bank) wystarczy podać rocznik, numer  Dziennika Ustaw oraz numer pozycji, pod którą został opublikowany akt prawny o utworzeniu banku.

W przypadku banku, który swoją działalność rozpoczął przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193, tj. ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe, mają zastosowanie przepisy art.178 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług,w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
 1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
 1. oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty
 2. tabelę opłat,
 3. wzór umowy,
 4. odpowiednie pełnomocnictwa do złożenia oferty i podpisania umowy w imieniu Wykonawcy.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą ze strony Zamawiającego  upoważnioną do kontaktów jest:

Elżbieta Tomkowiak – Skarbnik Gminy Ińsko, e-mail: skarbnik@insko.pl tel. (91) 5621-017

Michał Kupczyński – Zastępca Burmistrza, e-mail:mkupczynski@insko.pl tel. (91) 5621-016

 1.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „ Obsługa bankowa budżetu GminyIńsko w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.” na adres Zamawiającego:

Gmina Ińsko

ul. Boh. Warszawy 38

73-140 Ińsko

 

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat w terminie do 28.06.2018
do godz. 14.00
.

FORMULARZ CENOWY - POBIERZ

FORMULARZ OFERTOWY - POBIERZ

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 13-06-2018 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 13-06-2018 13:29