Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT i AV do przedszkola publicznego w Ińsku

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

03-07-2018

Termin składania ofert

12-07-2018

Numer ogłoszenia

1122750

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 12.07.2018 r. do godziny 15.30 włącznie, w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
- drogą pocztową na adres Zamawiającego: Gmina Ińsko 73-140 Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38,
- osobiście w godzinach 8:00 – 15:00 w biurze projektu Zamawiającego pod adresem: Gmina Ińsko 73-140 Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38, pok. 14 (sekretariat).
- mailem - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres: urzad@insko.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kpaluch@insko.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Paluch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

915623025

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT i AV do przedszkola publicznego ul. Poprzeczna 1, 73-140 Ińsko.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: stargardzki Miejscowość: Ińsko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT i AV do potrzeb prowadzenia ośrodka wychowania
przedszkolnego, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425, z późn. zm.) oraz wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przedmiot zamówienia

Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT i AV do przedszkola publicznego ul. Poprzeczna 1, 73-140 Ińsko.

Kod CPV

39160000-1

Nazwa kodu CPV

Meble szkolne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39162110-9 Pomoce dydaktyczne.
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 14.08.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie oświadczenia wg. załączonego do zapytania oświadczenia.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie oświadczenia wg. załączonego do zapytania oświadczenia.

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty które dysponują potencjałem technicznym zdolnymi do wykonania zamówienia - potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie oświadczenia wg. załączonego do zapytania oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty które dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie oświadczenia wg. załączonego do zapytania oświadczenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - potwierdzenie spełnienia warunku - złożenie oświadczenia wg. załączonego do zapytania oświadczenia.

Dodatkowe warunki

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
1.4. Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości
1.5. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
1.6. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
1.7. W przypadku których wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowoakcyjnej członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.
1.8. Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
1.9. Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.9.1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
1.9.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
1.9.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
1.9.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
1.10. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym punkcie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w
związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca
nie przewidywali w chwili zawierania umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków
wynikających z obowiązującego prawa.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym część A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Załącznik do oferty - - tabela 1. Tabela „Wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt ICT i AV do przedszkola Publicznego w Ińsku”.
3. Oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu na formularzu stanowiącym część B załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na formularzu stanowiącym część C załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Końcowa ocena oferty zostanie złożona z następujących kryteriów:
1.1. Oferowana cena brutto za zadanie – 70% (max. 70 punktów)
1.2. Czas realizacji zamówienia w ramach zadania – 30% (max. 30 punktów)
2. Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium:
2.1. „oferowana cena” nastąpi wg. następującego wzoru: najniższa oferowana cena brutto za zadanie / oferowana cena brutto za zadanie x 70 punktów.
2.2 „czas realizacji zamówienia” nastąpi wg. następującego wzoru: Najkrótszy oferowany czas realizacji zamówienia w ramach zadania – dni roboczych / Oferowany czas realizacji zamówienia w ramach zadania – dni roboczych x 30 punktów. W ramach przedmiotowego kryterium należy podać szacowany czas, w którym zostaną wykonane prace w ramach zadania, rozumiany jako liczba dni roboczych, przeznaczonych na realizację zadania.
3. W wyniku zsumowania wyników powyższej oceny możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 100 punktów

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają wykonawcy którzy:
1. Złożyli oferty niezgodnie z zapisami rozdziału II i III zapytania ofertowego.
2. Nie złożyli oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, w tym o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA IŃSKO

Adres

Bohaterów Warszawy 38

73-140 Ińsko

zachodniopomorskie , stargardzki

Numer telefonu

915623025

Fax

915623063

NIP

8542232403

Tytuł projektu

Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku

Numer projektu

RPZP.08.01.00-32-K017/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

$(document).ready(function () { window.print(); });

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 04-07-2018 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2018 14:13