herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Szpachlowania ścian w pomieszczeniach Zespołu Szkół w ramach dostosowania pomieszczeń do utworzenia przedszkola publicznego w Ińsku

Zapytanie cenowe

 

Uprzejmie proszę o podanie w terminie do dnia 12 lipca 2018 r., do godz. 15.30 oferty cenowej na:

 

„Szpachlowania ścian w pomieszczeniach Zespołu Szkół w ramach dostosowania pomieszczeń do utworzenia przedszkola publicznego w Ińsku”.

Zadanie nr  RG.271.10.2018.K.P.                                  

 

A. Szczegółowy zakres zamówienia:

 1. Roboty wykończeniowe w pomieszczeniach:
  1. Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku – obmiar 594,20 m2,
  2. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach – obmiar 594,20 m2,
  3. Gruntowanie z farbą emulsyjną ścian wewnętrznych – obmiar 594,20 m2,

 

B.  Materiały dostarczane przez Zamawiającego.

C.   Czas wykonywania zamówienia: do dnia 31 lipca 2018 r.

D. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości
  5. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
  6. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  7. W przypadku których wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  8. Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  9. Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik  spółki cywilnej lub osobowej;
   2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  10. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym punkcie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 2. Wadium: nie jest wymagane.

 

 1.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  Cena 100%.
 2. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko. Faksem pod nr telefonu 91 5623063 lub mailem na adres urzad@insko.pl. Oferty przesłane faksem lub pocztą elektroniczną należy następnie wysłać w postaci papierowej na adres: Gmina Ińsko ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.
  1. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania.
 3. Termin związania ofertą:  30 dni.

 

 1. Warunki płatności:
  1. Wynagrodzenie płatne po zakończeniu realizacji robót, w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury w siedzibie zamawiającego..
  2. Płatność przelewem.

Ińsko, dnia 04 lipca 2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 04-07-2018 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2018 14:15