Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Modernizacja budynku ICK

Zapytanie ofertowe

Nr ZP.271.3.2018.JK

z dnia 20.09.2018 r.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Modernizacja budynku ICK

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury”.

 

 

Oznaczenie CPV:     
45000000-7 - Roboty budowlane

 

ZAMAWIAJĄCY:

Ińskie Centrum Kultury

ul. Przybrzeżna 1

73-140 Ińsko

NIP 854-24-10-201

 

 

 

 

Zatwierdził w dniu 20.09.2018 r.

Jakub Klym – Dyrektor Ińskiego Centrum Kultury

I.   Opis sposobu przygotowania oferty.

 

 1. Wymogi formalne oferty:
  1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania oferenta.
  2. Oferta musi być trwale zespolona. Przez trwałe zespolenie rozumie się:
   1. W przypadku oferty składanej w wersji papierowej oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna być zbindowana lub spięta zszywaczem;
   2. W przypadku oferty składanej w wersji elektronicznej (za pośrednictwem e-mail) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być zeskanowana do 1 pliku pdf.
  3. Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
  4. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt. 1.1 – 1.4 niniejszego rozdziału mogą zostać jednokrotnie uzupełnione w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. Jeżeli oferty wykonawców nie zostaną uzupełnione, zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.
 3. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt. 1.1 – 1.4 niniejszego rozdziału mogą zostać jednokrotnie uzupełnione w terminie nie późniejszym niż 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. Jeżeli oferty wykonawców nie zostaną uzupełnione, zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.
 4. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt. 1.3 niniejszego rozdziału, tj. złożą więcej niż jedną ofertę, winni są oświadczyć w formie mailowej lub papierowej w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego, która z ofert jest wiążąca. Wówczas pozostałe oferty (o ile wpłynęły do siedziby Zamawiającego w formie papierowej) zostaną zniszczone, co zostanie opisane w protokole do niniejszego zamówienia. Jeżeli Wykonawcy nie złożą oświadczenia zgodnego z prośbą Zamawiającego, oferty zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.
 5. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych pkt. 1 niniejszego rozdziału mogą zostać jednokrotnie uzupełnione w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. Jeżeli oferty wykonawców nie zostaną uzupełnione, zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.

 

 

 

 


 

 

II. Dokumenty wymagane od wykonawców.

 

 1. Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym część A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu na formularzu stanowiącym część B załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na formularzu stanowiącym część C załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę.
 5. W przypadku nie złożenia przez oferenta wszystkich wymaganych zgodnie z Rozdziałem II niniejszego zapytania ofertowego dokumentów, Oferent ma prawo jednokrotnie uzupełnić ww. dokumenty w terminie nie późniejszym niż 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. W przypadku braku uzupełnień oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie. 

 

III. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości
  5. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
  6. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  7. W przypadku których wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  8. Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  9. Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik  spółki cywilnej lub osobowej;
   2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  10. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym punkcie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

IV. Przedmiot zamówienia.

 

Modernizacja budynku ICK, polegająca na remoncie dachu oraz remoncie toalet.

 

 

V. Miejsce realizacji prac:

Ińskie Centrum Kultury,

ul. Przybrzeżna 1,

73-140 Ińsko

VI. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Od dnia zawarcia umowy do 30.11.2018 r.

VII. Kryteria oceny ofert.

 1. Końcowa ocena oferty zostanie złożona z następujących kryteriów:
  1. Oferowana cena brutto za zadanie – 100% (max. 100 punktów)

 

 1. Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium:
  1. „oferowana cena” nastąpi wg. następującego wzoru:

najniższa oferowana cena brutto za zadanie

x 100 punktów

oferowana cena brutto za zadanie

 

    W wyniku zsumowania wyników powyższej oceny możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 100 punktów.  

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 1. Cena oferty powinna być przedstawiona w odniesieniu do zadania, na które składana jest oferta, zgodnie z rozdziałem IV niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Cena (brutto) = Cena netto + podatek VAT

IX. Postanowienia istotne dla zamawiającego, które zostaną wprowadzone do umowy.

 1. Z uwagi na fakt, iż projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury” w umowie zawarte zostaną następujące uwarunkowania:
  1. obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej, związanej z realizacją zamówienia;
  2. możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku zmiany wymogów formalnych związanych z realizacją projektu.
 2. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie przewidywać kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
  1. odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wartości umowy, a ponadto zwrotowi podlegać będą ewentualne wypłacone Wykonawcy do tego momentu zaliczki,
  2. niespełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia (np. nieprawidłowe parametry, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu zamówienia) – w wysokości 20% wartości umowy, a ponadto zwrotowi podlegać będą ewentualne wypłacone Wykonawcy do tego momentu zaliczki,
  3. zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
  4. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
 4. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile zamówienie to jest zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, będącego przedmiotem niniejszego zapytania.
 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 6. Płatności - Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
 7. Terminy płatności za wykonane i odebrane prawidłowo roboty – do 30 dni.

IX. Oferty częściowe i wariantowe.

1. W niniejszym zapytaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

2. Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert wariantowych.

 

X. Termin związania ofertą

Minimalny termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XI. Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 04.10.2018 r. do godziny 15.30 włącznie, w jeden z wymienionych poniżej sposobów:

 • drogą pocztową na adres Zamawiającego: Ińskie Centrum Kultury, ul. Przybrzeżna 1, 73-140 Ińsko
 • osobiście w godzinach 8:00 – 15:00 w biurze Zamawiającego pod adresem: Ińskie Centrum Kultury, ul. Przybrzeżna 1, 73-140 Ińsko
 • mailem - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres: inskiecentrum@gmail.com

Za datę złożenia oferty uznana zostanie data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

 

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania za pośrednictwem strony www.bip.insko.pl

 

XII. Tryb udzielania wyjaśnień.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zamówienia, a zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wszelkie formy składania zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

XIII. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

- Michał Kupczyński tel. 518-688-574;  e-mail mkupczynski@insko.pl.

XIV. Inne.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania w następujących przypadkach:
  1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zgodnie z budżetem Projektu może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
  3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji o złożonych ofertach, jeżeli oferent zastrzegł ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w stosunku do całości lub części oferty.

 

XV. Załączniki.

 1. Załącznik nr 1 - Wzór oferty, w której skład wchodzi formularz ofertowy (część A), oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu (część B), oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (część C).
 2. Załącznik nr 2 - kosztorys nakładczy

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 20-09-2018 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2018
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2018 11:40