Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGU z dnia 09 października 2018 roku

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGU

z dnia 09 października 2018 roku

Burmistrz Ińska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki niezabudowanej oraz działki zabudowanej dwoma garażami.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 listopada 2018 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38.

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej.

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

Forma sprzedaży nieruchomości.

 

Cena wywoławcza.

1.

ul. Kręta

Ińsko obręb I

działka nr geod. 204/1 i 204/2

Księga wieczysta nr KW SZ1T/000126390/2

symbol użytków działki w ewidencji gruntów:

Bi, Bp

41 m2

 

275 m2

 

Nieruchomość położona jest w centrum Ińska, w bliskiej odległości od jeziora Ińsko. Działki o nieregularnym kształcie. Działka 204/2 zabudowana jest dwoma garażami o pow. zabudowy 18 m2 i 26 m2. Dojazd do działek odbywa się bezpośrednio z drogi utwardzonej asfaltem.

Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna.

 

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej w zabudowie wolnostojącej.

 

Teren oznaczony

symbolem 85MW,MN,U

 

 

Sprzedaż na własność.

15.200,00 złotych

 

 

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniądza w wysokości 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić na konto depozytowe Gminy Ińsko PKO BP S.A. O/Stargard numer 88102048670000140200079848, w taki sposób, aby najpóźniej w dnia 05 listopada 2018 roku wadium znajdowało się na koncie depozytowym Gminy Ińsko.

W tytule wpłaty proszę wpisać numer geodezyjny działki.

Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien wpłacić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przetargu na konto Gminy Ińsko. W przypadku, gdy nabywca wyłoniony w drodze przetargu w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia przetargu nie wpłaci na konto Gminy Ińsko pełnej kwoty wylicytowanej kwoty – wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Ińsko, a przetarg uważa się za nierozstrzygnięte.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazać komisji przetargowej aktualny odpis z KRS. Pełnomocnicy występujący w imieniu osób fizycznych lub prawnych są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Pełnomocnicy osób prawnych winny okazać aktualny odpis z KRS. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Do kwoty wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Koszty opłat notarialnych i sądowych oraz związanych z wznowieniem geodezyjnych granic działki ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego Burmistrz Ińska odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ww. działka nie jest obciążona długami, ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolna jest od zobowiązań podatkowych, zajęć i ograniczeń w rozporządzaniu.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie pokój numer 4, tel. (91) 562 10 18.

Burmistrz Ińska może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Wywieszono na tablicach informacyjnych Urzędu, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu – www.insko.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.insko.pl w dniu 09 października 2018 roku.

 

Burmistrz Ińska

Jacek Liwak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Janczak 08-10-2018 15:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Janczak 09-10-2018 07:46