herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Budowa Ławki Niepodległości w Ińsku w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej

Zapytanie cenowe

 

Uprzejmie proszę o podanie w terminie do dnia 24 października 2018 r., do godz. 15.00 oferty cenowej na zadanie:

„Budowa Ławki Niepodległości w Ińsku

w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej”

 1. Opis sposobu wykonania zadania:
 1. Wykonanie i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania (przedmiot zamówienia nie obejmuje nagrań).
 2. Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego Ławki Niepodległości i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu szczegółowych informacji na temat materiałów i wyrobów przeznaczonych do wbudowania w zakresie: źródła pozyskania materiału, posiadania przez materiał certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności, deklaracji zgodności z Polska Normą, a także inne prawnie określone dokumenty potwierdzające ich właściwości techniczno-użytkowe.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 7 grudnia 2018 r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków - w ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

 1. Wadium: nie jest wymagane.
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100% oraz ilość montowanych urządzeń.
 3. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy i Miasta ul. Boh. Warszawy 38,
  73-140 Ińsko. Faksem pod nr telefonu 91 5623063 lub mailem na adres urzad@insko.pl. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
 4. Termin związania ofertą:  30 dni.
 5. Warunki płatności ustalone zostaną w treści umowy zawartej na wykonanie zadnia.

 

C. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

imię i nazwisko          Michał Kupczyński

stanowisko                  Zastępca Burmistrza

tel.                               91 5621-016, 518-688-574   

e-mail                          mkupczynski@insko.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ŁAWKI - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

FORMULARZ OFERTY - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

                               

Ińsko, dnia 15 października 2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 15-10-2018 08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 15-10-2018 08:41