Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/168/2005 Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Ińsko na lata 2005-2013.


Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr XXVI/168/2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22 grudnia 2005 roku

PROGNOZA

łącznej kwoty długu publicznego Gminy Ińsko

na lata 2005 - 2013

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

Przewidywane wykonanie

2004r

2005r

2006r

2007r

2008r

2009r

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

A. DOCHODY

5.947.124

6.731.711

7.512.722

7.012.722

7.062.722

7.112.722

2.

B. WYDATKI (B1+B2)

7.528.128

6.675.126

7.286.462

6.786.462

6.836.462

6.886.462

3.

B1. Wydatki bieżące

5.646.049

6.253.702

6.324.312

6.324.462

6.324.462

6.324.462

4.

B2. Wydatki majątkowe

1.882.079

421.424

962.150

462.000

512.000

562.000

5.

C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)

-1.581.004

56.585

226.260

226.260

226.260

226.260

6.

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

1.669.854

142.363

-226.260

-226.260

-226.260

-226.260

7.

D1. Przychody ogółem

z tego:

1.744.682

198.948

-

-

-

-

8.

D11. kredyty i pożyczki

w tym:

1.735.843

130.822

-

-

-

-

9.

D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,

w tym:

10.

D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finanso-wanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa

11.

D12. spłata pożyczek udzielonych

12.

D13. nadwyżka z lat ubiegłych

w tym:

13.

D131. środki na pokrycie deficytu

14.

D14. papiery wartościowe

w tym:

15.

D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

16.

D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych

w tym:

17.

D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

18.

D16. prywatyzacja majątku jst

19.

D17. inne źródła

w tym:

8.839

68.126

20.

D171. środki na pokrycie deficytu

21.

D2. Rozchody ogółem

z tego:

74.828

56.585

226.260

226.260

226.260

226.260

22.

D21. spłaty kredytów i pożyczek

w tym:

74.828

56.585

226.260

226.260

226.260

226.260

23.

D.211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,

w tym:

24.

D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finanso-wanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa

1

2

3

4

5

6

7

8

25.

D22. pożyczki

26.

D23. lokaty w bankach

27.

D24. wykup papierów wartościowych

w tym:

28.

D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

29.

D25. wykup obligacji samorządowych

w tym:

30.

D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

31.

D26. inne cele

32.

E. UMORZENIE POŻYCZKI

28.781

-

-

-

-

-

33.

F. DŁUG NA KONIEC ROKU:

1.757.066

1.824.311

1.583.820

1.357.560

1.131.300

905.040

34.

1) wyemitowane papiery wartościowe,

35.

2) zaciągnięte kredyty,

36.

3) zaciągnięte pożyczki,

1.735.843

1.810.080

1.583.820

1.357.560

1.131.300

905.040

37.

4) przyjęte depozyty2)

38.

5) wymagalne zobowiązania:

21.223

14.231

39.

a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych

40.

b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem

21.223

14.231

41

6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:

a) kredyty,

b) pożyczki,

c) emitowane papiery wartościowe.

42.

G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu

(poz.33 / poz.1) %

29,54

27,10

21,08

19,36

16,02

12,72

43.

G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41)

((poz.33 (-) poz.41) / poz.1) %

44.

H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU

z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:

77.180

94.280

259.860

256.260

252.660

250.260

45.

1) spłaty rat kredytów z odsetkami,

46.

2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,

77.180

94.280

259.860

256.260

252.660

250.260

47.

3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń

z należnymi odsetkami

48.

4) wykup papierów wartościowych

wyemitowanych przez j.s.t.,

49.

5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:

a) spłaty rat kredytów z odsetkami,

b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,

c) wykup papierów wartościowych.

50.

I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1) %

1,30

1,40

3,46

3,65

3,58

3,52

51.

I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz.44 (-) poz.49) / poz.1) %

1,30

1,40

3,46

3,65

3,58

3,52

1) - odpowiednie skreślić,

2) - depozyty przyjęte do budżetu,

3) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia.

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie

2010r

2011r

2012r

2013r

1

2

8

9

10

11

1.

A. DOCHODY

7.162.800

7.212.800

7.262.800

7.312.800

2.

B. WYDATKI (B1+B2)

6.936.540

6.986.540

7.036.540

7.086.540

3.

B1. Wydatki bieżące

6.324.540

6.324.540

6.324.540

6.324.540

4.

B2. Wydatki majątkowe

612.000

662.000

712.000

762.000

5.

C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)

226.260

226.260

226.260

226.260

6.

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

-226.260

-226.260

-226.260

-226.260

7.

D1. Przychody ogółem

z tego:

8.

D11. kredyty i pożyczki

w tym:

9.

D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,

w tym:

10.

D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finanso-wanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa

11.

D12. spłata pożyczek udzielonych

12.

D13. nadwyżka z lat ubiegłych

w tym:

13.

D131. środki na pokrycie deficytu

14.

D14. papiery wartościowe

w tym:

15.

D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

16.

D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych

w tym:

17.

D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

18.

D16. prywatyzacja majątku jst

19.

D17. inne źródła

w tym:

20.

D171. środki na pokrycie deficytu

21.

D2. Rozchody ogółem

z tego:

226.260

226.260

226.260

226.260

22.

D21. spłaty kredytów i pożyczek

w tym:

226.260

226.260

226.260

226.260

23.

D.211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE,

w tym:

24.

D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finanso-wanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa

1

2

8

9

10

11

25.

D22. pożyczki

26.

D23. lokaty w bankach

27.

D24. wykup papierów wartościowych

w tym:

28.

D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

29.

D25. wykup obligacji samorządowych

w tym:

30.

D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pocho-dzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

31.

D26. inne cele

32.

E. UMORZENIE POŻYCZKI

-

-

-

-

33.

F. DŁUG NA KONIEC ROKU:

678.780

452.520

226.260

-

34.

1) wyemitowane papiery wartościowe,

35.

2) zaciągnięte kredyty,

36.

3) zaciągnięte pożyczki,

678.780

452.520

226.260

-

37.

4) przyjęte depozyty2)

38.

5) wymagalne zobowiązania:

39.

a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych

40.

b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem

41

6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:

a) kredyty,

b) pożyczki,

c) emitowane papiery wartościowe.

42.

G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu

(poz.33 / poz.1) %

9,48

6,27

3,12

-

43.

G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41)

((poz.33 (-) poz.41) / poz.1) %

44.

H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU

z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:

247.860

245.460

243.060

-

45.

1) spłaty rat kredytów z odsetkami,

46.

2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,

247.860

245.460

243.060

-

47.

3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń

z należnymi odsetkami

48.

4) wykup papierów wartościowych

wyemitowanych przez j.s.t.,

49.

5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:

a) spłaty rat kredytów z odsetkami,

b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,

c) wykup papierów wartościowych.

50.

I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1) %

3,46

3,40

3,35

-

51.

I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz.44 (-) poz.49) / poz.1) %

3,46

3,40

3,35

-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 01-02-2006 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2006 14:29