Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/186/2006 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Ińsko.


UCHWAŁA Nr XXVIII / 186 / 2006

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 17 lutego 2006 roku

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Ińsko

Na podstawie art.30 ust.6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz.1304, Nr 90, poz.844, Nr 203, poz.1966, Nr 213, poz.208; Dz.U.z 2004 r Nr 96, poz.959, Nr 179, poz.1845; Dz U z 2005 r Nr 10, poz.71,Nr 167, poz.1397, Nr 179, poz.1526, Nr 181, poz.1526, ); ;art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r ;o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r nr 142, poz. 1591; z 2002 r nr 23 , poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz 984, nr 153, poz,1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r nr 80 poz.717, nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055,nr 116, poz.1203 ;z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457), uchwala się co następuje :

Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Ińsko w poniższym brzmieniu

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw;

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 2. 1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli przyjmuje się osoby zatrudnione na co najmniej 1/2 etatu.

2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą osób zatrudnionych na pełny etat i połowy liczby osób zatrudnionych na połowę etatu.

3. Wynagrodzenie pozostałych osób wylicza się wg ich zaszeregowania płacowego proporcjonalnie do liczby godzin ich pracy.

§ 3. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przyjmuje się zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

ROZDZIAŁ II

Dodatek za wysługę lat

§ 4. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 5. Do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

§ 6. Nauczycielowi pozostającemu w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem § 7. Do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

§ 7. Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w § 5.

§ 8. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§ 9. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 10. Zaliczenia okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat dokonuje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły Burmistrz na podstawie oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych odpisów.

§ 11. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca począwszy od tego dnia.

§ 12. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

ROZDZIAŁ III

Dodatek motywacyjny

§ 13. 1. Nauczycielom, niezależnie od stopnia awansu oraz sposobu nawiązania stosunku pracy może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. Dodatek przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 14. Pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli ustala się w wysokości 5% minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w szkole.

§ 15. 1. Uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego PN.2.MD.0911/85/06 z dnia 24 marca 2006 roku.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustalają dyrektorzy szkół w porozumieniu ze związkami zawodowymi i zatwierdzonym regulaminem, a dla dyrektorów Burmistrz Ińska na podstawie zasad i kryteriów określonych w załączniku nr 1.

3. Wysokość indywidualnego dodatku motywacyjnego nie może przekraczać 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającej z osobistego zaszeregowania nauczyciela.

§ 16. 1. Dodatek motywacyjny przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze.

2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ IV

Dodatki funkcyjne

§ 17. Nauczycielom, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;

2) wychowawstwo klasy;

3) sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny.

§ 18. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły i wicedyrektora szkoły uzależniona jest od wielkości szkoły, jej warunków organizacyjnych, złożoności zadań wynikających z funkcji kierowniczej, wyników pracy szkoły.

2. Dodatek funkcyjny dla nauczyciela pełniącego funkcje dyrektora szkoły przyznaje Burmistrz Ińska, a dla wicedyrektora szkoły - dyrektor szkoły w granicach określonych tabelą (stanowiącą załącznik nr 2 do "Regulaminu."). Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy w szkołach oraz oddziałach przedszkolnych przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 35 zł miesięcznie. Nauczycielowi sprawującemu funkcje opiekuna stażu przysługuje dodatek w wysokości 40 zł miesięcznie. Dodatki przyznawane są w ramach budżetu określonego szkole na dany rok budżetowy i wypłacane są z góry, w terminie wypłat wynagrodzeń.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół uwzględnia się łączną ilość oddziałów w szkole.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie osobom uprawnionym dodatku funkcyjnego w wysokości wyższej, niż określona w tabeli będącej załącznikiem Nr 2 do "Regulaminu", jednak nie wyższej niż 200% maksymalnej wysokości dodatku funkcyjnego.

§ 19. 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy. Powyższa zasada nie dotyczy dodatków z tytułu sprawowania opiekuna stażu i wychowawcy klasy.

2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowania funkcji, o których mowa w § 19, a jeżeli powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub sprawowanie funkcji na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeśli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których przypisany jest ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym miesiącu zastępstwa, w terminie wypłaty wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ V

Dodatki za warunki pracy

§ 20. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych i uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

2. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiący podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę w szczególności stopień trudności zajęć realizowanych w warunkach trudnych i uciążliwych określa w drodze rozporządzenia Minister Edukacji i Sportu.

3. Wykaz prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, stanowiących podstawę do przyznania dodatku, o którym mowa w ust. 1 określa Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w drodze rozporządzenia.

§ 21. Nauczycielom przysługują dodatki za pracę w trudnych warunkach z tytułu prowadzenia:

1) zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim - w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego;

2) prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielom szkół nie będących specjalnymi, którzy prowadzą to nauczanie dodatek przysługuje w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych warunkach pozostają do obowiązkowego wymiaru godzin.

§ 22. 1. Dodatek za pracę w warunkach trudnych przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Dodatek za pracę w warunkach trudnych ustala się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych tylko część obowiązującego wymiaru lub, jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

3. Wypłata dodatku następuje w terminie wypłat wynagrodzeń.

§ 23. 1. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielom, którzy w danym miesiącu przepracowali, co najmniej 40 godzin w takich warunkach. Dodatek nie ulega podwyższeniu, chociażby nauczyciel przepracował w warunkach uciążliwych więcej niż 40 godzin w miesiącu.

2. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli jednak nauczyciel w danym miesiącu przepracował, co najmniej 40 godzin w warunkach uciążliwych mimo czasowej nieobecności w pracy z innych przyczyn, dodatek przysługuje w całości.

§ 24. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w warunkach trudnych i za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodatku.

§ 25. Dodatki za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych wypłaca się z dołu, w terminie wypłat wynagrodzeń.

§ 26. 1. Nauczycielom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia przysługują z tego tytułu dodatki w wysokości:

1) 23 zł miesięcznie - przy pierwszym stopniu szkodliwości;

2) 33 zł miesięcznie - przy drugim stopniu szkodliwości;

3) 45 zł miesięcznie - przy trzecim stopniu szkodliwości.

2. W razie zbiegu tytułów do dodatku określonego w ust. 1 i dodatku, o którym mowa w § 23, nauczycielowi przysługuje prawo do obu tych dodatków.

3. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych wypłaca się z góry, w terminie wypłat wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ VI

Nagrody i inne składniki wynagrodzenia

§ 27. W budżecie tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

§ 28. Ustala się następujący podział funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze:

1) 20% na nagrody organu prowadzącego;

2) 80% na nagrody dyrektorów szkół.

§ 29. 1 Wysokość nagrody ustala Burmistrz Ińska w stosunku do dyrektorów szkół, a dyrektor szkoły w stosunku do nauczycieli.

2. Do nagrody organu prowadzącego (nagrody Burmistrza) lub nagrody dyrektora szkoły może być typowany nauczyciel wyróżniający się w pracy dydaktyczno - wychowawczej, współpracujący z rodzicami, w pracy w środowisku lokalnym, posiadający powszechnie uznany dorobek pracy.

3. Nagroda organu prowadzącego może być przyznawana nauczycielowi na wniosek dyrektora szkoły lub własnej inicjatywy Burmistrza.

4. Nagroda dyrektora szkoły może być przyznawana nauczycielowi po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i organizacje związkowe.

5. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej, mogą być przyznawane również w innych terminach.

6. Zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w § 29 określa załącznik nr 3.

ROZDZIAŁ VII

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw za zajęcia dodatkowe oraz zasady przyznawania i wypłacania wynagrodzenia dodatkowego

§ 30. 1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 1/2 tygodniowego wymiaru godzin zajęć.

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

4. Kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko do lat 4 oraz nauczyciela w trakcie odbywania stażu będącego warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego nie wolno zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody.

5. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ustala się wg zasad określonych w ust. 2 i 3, jeżeli w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.

§ 31. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustala się dzieląc stawkę osobistego zaszeregowania (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczna liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodów epidemii lub mrozów;

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy;

3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwająca nie dłużej niż tydzień;

4) rekolekcji;

5) udziału nauczyciela w konferencjach metodycznych, traktuje się jak zajęcia faktycznie odbyte.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu, w terminie wypłat wynagrodzeń.

§ 32. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw ustala się jak za jedną godzinę ponadwymiarową.

§ 33. 1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie więcej jednak niż za 4 godziny.

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

ROZDZIAŁ VIII

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli

§ 34. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1 oraz ustalonego wynagrodzenia, nauczycieli obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4;

2) inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły.

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami i wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się wg następujących norm:

Lp

Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

1

Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum

18

2

Nauczyciele oddziału przedszkolnego

22

3

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach

20

4

Nauczyciele bibliotekarze biblioteki szkolno - publicznej

30

5

Nauczyciele wychowawcy świetlicy szkolnej

26

4. Dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w ust. 3, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich z obowiązku realizacji tych zajęć, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

Dotyczy to również nauczyciela, który obowiązki kierownika pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownika.

5. Nauczycielom, o których mowa w ust. 4, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych ustala się następująco:

Lp

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1

Dyrektor szkoły

do 15 oddziałów

3

2

Wicedyrektor szkoły

15 i więcej oddziałów

7

Zwalnia się z obowiązku realizacji zadań dydaktycznych Dyrektora Centrum Oświatowo - Kulturalnego Szkoły Podstawowej.

6. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, organ prowadzący szkołę może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba że z planów nauczania przedmiotów wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.

ROZDZIAŁ IX

Dodatki specjalne

Dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski

§ 35. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze co najmniej 1/2 etatu na terenie wiejskim posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielowi dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "dodatkiem".

2. Nauczyciel jest obowiązany do powiadomienia o każdej zmianie stanu rodzinnego, od którego zależy wysokość dodatku.

3. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości:

  1. dla 1 osoby -51 zł

  2. 2) dla 2 osób - 68 zł

3) dla 3 osób - 85 zł

4) dla 4 i więcej osób - 102 zł.

4. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub który jest nauczycielem;

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującego, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 3. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

9. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami, z uwzględnieniem ust. 2.

10. Dodatek wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminach wypłaty wynagrodzeń.

11. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Burmistrz Ińska.

§ 36. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze co najmniej 1/2 etatu posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela zatrudnionemu w szkole podstawowej i gimnazjum przysługuje dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek wypłaca się miesięcznie z góry, w terminach wypłaty wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ X

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 37. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie o pracę. W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin - za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

§ 38. 1. Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego z tego okresu przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu.

2. Jeżeli wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe uległa zmianie w okresie, z którego oblicza się wynagrodzenie za urlop lub w miesiącu wykorzystywania urlopu, wynagrodzenie to ulega przeliczeniu.

§ 39. 1. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie na czas nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień niewykonania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 1, ustala się dzieląc wszystkie stawki wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30.

3. Wysokość wynagrodzenia za okres, o którym mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 2.

§ 40. 1. Nauczycielowi przysługuje jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie, na zasadach określonych w ustawie Karta Nauczyciela.

2. Zasiłek, o którym mowa w ust. 1 podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje trzech lat w szkole, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę może zwolnić nauczyciela w całości lub części od obowiązku zwrotu zasiłku.

§ 41. 1. Nauczyciel może skorzystać w okresie zatrudnienia z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, który jest odpowiednikiem świadczenia rehabilitacyjnego.

2. Świadczenie to jest przyznawane w sytuacji, gdy w czasie rocznego zwolnienia lekarskiego nauczyciel w pełni nie odzyskał sił do pracy, a dalsze leczenie pozwoli na poprawę jego stanu zdrowia i możliwości powrotu do pracy.

§ 42. Przy wdrażaniu postanowień niniejszego regulaminu obowiązuje zasada, iż średnie wynagrodzenie nauczycieli składające się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz z wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nie może być niższe, niż średnie wynagrodzenie określone dla nauczycieli w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845).

§ 43. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239).

§ 44. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy - Karta Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

§ 45. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 46. Traci moc uchwała Nr XXI / 140 / 2005 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Ińsko

§ 47. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZASADY KRYTERIUM PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DYREKTOROM SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST RADA MIEJSKA W IŃSKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dodatek motywacyjny przyznaje Burmistrz Ińska na podstawie oceny realizacji zadań przez dyrektorów, z zachowaniem zasad określonych w § 14 do § 16 Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony zgodnie z § 13 ust. 2 Regulaminu wynagradzania nauczycieli, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

3. Ocena realizacji zadań będących podstawą przyznania dodatku motywacyjnego będzie odzwierciedlać sprawność merytoryczno - organizacyjną, zaangażowanie i skuteczność osiągania celów.

4. Przy ocenie realizacji zadań uwzględnia się przede wszystkim sposób i efekty realizacji zadań wynikających z art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj.:

1) sposób kierowania działalnością szkoły oraz reprezentowania jej na zewnątrz;

2) prowadzenie nadzoru pedagogicznego;

3) sprawowanie nadzoru nad uczniami (wychowankami) oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychicznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej;

5) właściwe dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, a także organizacja pracy obsługi szkoły;

6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, w tym uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Ińska;

7) wyniki pracy pozalekcyjnej i środowiskowej w zakresie edukacji ekologicznej, regionalnej, kulturalnej, promocji zdrowia, działań na rzecz zwalczania patologii.

II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ DYREKTORÓW SZKÓŁ PRZY USTALANIU DODATKU MOTYWACYJNEGO

1. Wyniki działalności szkoły w najważniejszych sferach działalności oraz podstawowe zadania dyrektora:

1) efekty pracy opiekuńczo - wychowawczej, dydaktycznej (efektywność kształcenia);

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego (hospitacje, ocena pracy nauczycieli, badanie wyników nauczania);

3) funkcjonowanie rady pedagogicznej szkoły (tematyka, ocena jakości pracy);

4) innowacyjność pedagogiczno - wychowawcza szkoły (nowatorskie rozwiązania);

5) współpraca ze środowiskiem lokalnym, radą rodziców;

6) osiągnięcia w zakresie edukacji ekologicznej, kulturalnej, promocji zdrowia, sportu, turystyki;

7) działania na rzecz zwalczania patologii;

8) aktywność pozalekcyjna szkoły (zajęcia dodatkowe, formy, ilość uczestników);

9) sposób prowadzenia obowiązkowej dokumentacji szkoły.

2. Inne zadania dyrektora:

1) konkretne poczynania związane z utrzymaniem stanu technicznego szkoły (urządzenie i zagospodarowanie pomieszczeń, estetyka terenu wokół szkoły;

2) znajomość regulacji prawnych związanych z oświatą (ilość i charakter pism kierowanych pod adresem organu prowadzącego skargi i sygnały od nauczycieli, rodziców, instytucji związkowych, jasność regulaminów i zarządzeń wewnętrznych oraz obieg informacji w szkole;

3) dyrektor jako kierownik zakładu pracy (prawidłowość prowadzenia spraw kadrowych, zatrudnienie i zwalnianie pracowników, nagrody, kary, kreowanie twórczej atmosfery pracy, umiejętność rozwiązywania konfliktów wewnątrz szkoły, przestrzeganie zasad bhp);

4) racjonalna gospodarka środkami finansowymi (pozyskiwanie środków, priorytety wydatków);

  1. dyrektor jako pracownik samorządu (realizacja priorytetów polityki oświatowej gminy oraz realizacja uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Ińska).

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp

Stanowisko

Miesięcznie w zł

od-do

1

Szkoły wszystkich typów:

a) dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

160-370

dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów

190-420

dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej

280-650

b) wicedyrektor

160-370

ZAŁĄCZNIK Nr 3

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI

ZASADY OGÓLNE

§ 1. 1. Wysokość funduszy nagród ustala się corocznie w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

2. Nagrody przyznawane są w szczególności z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

3. Decyzję o przyznaniu nagrody dla dyrektora szkoły podejmuje Burmistrz Ińska, a dla nauczycieli dyrektor szkoły.

4. Nagrody, o których mowa w ust. 3 mają charakter uznaniowy.

5. Przyznanie nagrody może być poprzedzone:

1) w przypadku dyrektora szkoły, opinią organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) w przypadkach nauczyciela opinią dyrektora szkoły.

6. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRODY

§ 2. Nagrody Burmistrza Ińska mogą być przyznawane nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole i innym nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i organizacyjne, a w szczególności:

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska w szkole w zakresie:

1) pracy dydaktyczno - wychowawczej za:

a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych w sprawozdaniach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmowania działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji;

2) inicjowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły;

3) pracy opiekuńczej za:

a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizowanie współpracy szkoły z policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d) organizację i udział rodziców w życiu szkoły;

4) działalności poza szkolnej polegającej na:

a) aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

b) udziału w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.

2. Innym nauczycielom w zakresie:

1) pracy dydaktyczno - wychowawczej za:

a) osiąganie przez uczniów wysokich wyników w nauce potwierdzonych zakwalifikowaniem się do udziału w zawodach sportowych, przeglądach, konkursach, festiwalach i olimpiadach przedmiotowych na poziomie gminy, województwa lub ogólnopolskim,

b) przygotowanie i wzorowe organizowanie uroczystości szkolnych lub środowiskowych,

c) prowadzenie znaczącej działalności wychowawczej w klasie, szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, wystawach;

2) w zakresie pracy opiekuńczej za:

a) inicjowanie i zapewnienie opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych;

3) w zakresie działalności pozaszkolnej polegającej na udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, w tym zleconych przez dyrektora szkoły.

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole może wystąpić:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Szkoły lub Rada Rodziców;

4) organizacja związkowa.

2. Pozostałym nauczycielom nagroda przyznawana jest na wniosek dyrektora szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

3. Nauczycielowi może być przyznana nagroda z inicjatywy Burmistrza Ińska.

4. Termin składania wniosku, o którym mowa § 3 ust. 1 i 2 upływa z dniem 30 września danego roku.

§ 4. Dokonywanie zmian w Regulaminie odbywa się w trybie jego ustanowienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 19-05-2006 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2006 15:27