Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/189/2006 w sprawie wszczęcia procedury uchylenia w trybie nadzoru rozporządzenia nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie planu ochrony Ińskiego


UCHWAŁA Nr XXVIII/ 189 / 2006
Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 17 lutego 2006 roku

w sprawie wszczęcia procedury uchylenia w trybie nadzoru rozporządzenia nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2005 r.
w sprawie planu ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688; z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452; z 2004 r. Nr 33, poz. 287; z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757, Nr 175, poz. 1462) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Skierować do Prezesa Rady Ministrów wezwanie do uchylenia w trybie nadzoru rozporządzenia nr 36/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie planu ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego.

2. W przypadku bezskuteczności wezwania o którym mowa w ust. 1, wnieść do sądu administracyjnego skargę na akt prawa miejscowego określony w ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Uzasadnienie

Rozporządzeniem nr 36/2005 z dnia 10 listopada 2005 r. Wojewoda Zachodniopomorski ustanowił plan ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego. Powyższy akt prawa miejscowego został wydany z rażącym naruszeniem przepisów prawa.

Tryb wydawania aktu prawa miejscowego, którego przedmiotem jest ustanowienie planu ochrony parku krajobrazowego reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 04.62.880 ze zm). Zgodnie z treścią przepisu art. 19 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy projekt planu ochrony parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwymi miejscowo radami gmin ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych oraz ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do nieruchomości niebędących własnością Skarbu Państwa.

Rada Miejska w Ińsku podjęła w dniu 30 września 2005 r. uchwałę nr XXIV/157/2005 w sprawie wydania opinii i uzgodnień do planu ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego. W przepisie § 2 przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Ińsku postanowiła, iż nie uzgadnia ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych oraz ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do nieruchomości niebędących własnością Skarbu Państwa.

Pomimo powyższej uchwały Wojewoda Zachodniopomorski wydał przedmiotowe rozporządzenie, czym w niewątpliwy sposób naruszył powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz interes wspólnoty lokalnej w uzgodnieniu zapisów Planu Ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego.

W świetle powyższego zachodzi konieczność podjęcia działań zmierzających do uchylania przedmiotowego rozporządzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 19-05-2006 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2006 15:28