Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/192/2006 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, a także


Uchwała Nr XXIX/192/2006

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, a także sposobu jej rozliczania i kontroli zleconego zadania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 176 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianą Dz. U. Nr 169 poz. 1420) uchwala się, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Z budżetu Gminy mogą być udzielane dotacje podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

2. Uchwała określa tryb postępowania o udzielenie podmiotom dotacji na realizację innych zadań publicznych, niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), sposób rozliczania dotacji oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ińsko;

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Ińska;

3) organizacji - należy przez to rozumieć podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku;

4) zadaniu - należy przez to rozumieć zadanie statutowe organizacji należące do ustawowych zadań Gminy;

5) wniosku - należy przez to rozumieć złożenie wniosku o przyznaniu dotacji na realizację zadania;

6) umowie - należy przez to rozumieć pisemną umowę zawartą między Gminą a organizacją, której przedmiotem jest realizacja zadania przez organizację z udziałem środków publicznych.

§ 3. Działalność prowadzona przez organizacje korzystające ze środków publicznych może być uzupełnieniem działalności Gminy.

§ 4. Udzielenie dotacji może nastąpić:

1) na zadanie realizowane z inicjatywy organizacji ubiegającej się o dotację;

2) na zadanie realizowane z inicjatywy Gminy.

§ 5. 1. Dotację przyznaje się na dofinansowanie kosztów realizacji zadania, a nie wybranych w ramach zadania poszczególnych wydatków, z zastrzeżeniem możliwości wskazania przez Burmistrza przeznaczenia przyznanych środków finansowych.

2. W uzasadnionych przypadkach dotacja może obejmować także koszty obsługi realizowanego zadania. W umowie określa się wówczas wysokość kosztów obsługi, uwzględniając ich specyfikę.

3. Dotacja przyznana organizacji nie może być wykorzystana na:

1) budowę, remonty, zakup budynków, gruntów;

2) zakupy inwestycyjne;

3) wsteczne finansowanie zadań;

4) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji, kar umownych i odsetek;

5) działalność gospodarczą oraz polityczną.

Rozdział II

Tryb przyznawania dotacji

§ 6. 1. Organizacje składają wnioski o przyznanie dotacji na realizację zadań do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy oraz doraźnie w trakcie roku budżetowego.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji.

3. Wniosek, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, powinien zawierać w szczególności:

1) informację o organizacji, w tym aktualny statut i wypis z rejestru;

2) ofertę zawierającą szczegółowy opis wnioskowanego zadania wraz z przewidywanymi efektami i terminem jego realizacji;

3) preliminarz kosztów wykonania zadania;

4) wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania;

5) informację o innych źródłach finansowania zadania.

4. W przypadku niedopełnienia warunków formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpatrywania, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz może wyznaczyć termin i wezwać wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

§ 7. Przy rozpatrywaniu wniosku dotyczącego realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:

1) możliwości finansowania z budżetu Gminy;

2) znaczenia zadania dla Gminy;

3) koszty realizacji zadania;

4) wysokość zaangażowania finansowego organizacji;

5) ocenę możliwości realizacji zadania przez organizację;

6) ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności, terminowości oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

7) spodziewane efekty;

8) sposób realizacji i promocji Gminy.

§ 8. 1. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane są przez Burmistrza.

2. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jeden wniosek dotyczący realizacji tego samego zadania, Burmistrz dokonuje wyboru oferty wyłonionej w drodze konkursu ofert.

3. Konkurs ofert przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Burmistrza.

4. W konkursie komisja dokonuje oceny ofert z uwzględnieniem następujących kryteriów oraz punktacji:

1) koszt realizacji zadania - 60 pkt;

2) wysokość zaangażowania finansowego organizacji - 20 pkt;

3) ocena wykonania zadań zleconych w okresie poprzednim - 10 pkt;

4) sposób realizacji, spodziewane efekty i promocja Gminy - 10 pkt.

5. W przypadku odmowy udzielenia dotacji organizacji, której wniosek bierze udział w konkursie ofert, decyzja Burmistrza wymaga uzasadnienia.

6. Komisja ze swoich prac sporządza ogólny protokół ze wskazaniem punktów przyznanych każdemu z wniosków.

§ 9. Od chwili złożenia wniosku do zakończenia postępowania określonego niniejszą uchwałą, zapewnia się pełną jawność jego uczestnikom, w szczególności przez:

1) publiczne ogłoszenie wykazu złożonych wniosków;

2) zapewnieniu uczestnikom postępowania wglądu do opinii i ocen wydanych w sprawie wniosków;

3) podanie do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia w sprawie wniosków.

Rozdział III

Umowy

§ 10. Organizacja przyjmująca zadanie zobowiązuje się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do udzielenia dotacji celowej ze środków publicznych na wykonanie tego zadania.

§ 11. Umowa powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania;

3) termin i miejsce realizacji zadania;

4) wysokość dotacji na realizację zadania, warunki i termin jej przekazania;

5) zobowiązanie organizacji do poddania się kontroli przeprowadzonej przez osobę upoważnioną przez Burmistrza;

6) zobowiązanie organizacji do realizowania dotacji przestrzegając ustawę Prawo zamówień publicznych;

7) warunki wypowiedzenia umowy;

8) określenie sankcji z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele, niż określone w umowie;

9) ustalenie zasad i terminów rozliczeń;

10) ustalenie zasad sprawozdawczości;

11) zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§ 12. 1. Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłużej niż okres jednego roku budżetowego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania zachowując formę pisemną aneksu do umowy.

§ 13. 1. Kwotę dotacji przekazuje się przelewem na rachunek bankowy organizacji.

2. Dotację przekazuje się po realizacji zadania i po zatwierdzeniu jego rozliczenia lub zaliczkowo w ustalonych w umowie ratach.

Rozdział IV

Zasady kontroli wykonania zadań zleconych

§ 14. 1. Burmistrz dokonuje kontroli prawidłowości realizacji zleconego zadania.

2. Czynności kontrolnych dokonują osoby pisemnie upoważnione przez Burmistrza.

3. Inspektorzy Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku merytorycznie właściwi w danej sprawie we współpracy ze Skarbnikiem Gminy, obowiązani są do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania przedmiotu umowy na zasadach w niej określonych, w szczególności w zakresie:

1) sposobu realizacji zleconego zadania;

2) gospodarowania przekazaną dotację;

3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów zleconego zadania.

4. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz prowadzonego nadzoru właściwy merytorycznie inspektor oraz Skarbnik Gminy dokonują oceny:

1) stanu realizacji zleconego zadania;

2) prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zleconego zadania.

5. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują osoby upoważnione.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania i wykorzystania dotacji, do organizacji, kieruje się stosowne wnioski i zalecenia wyznaczające termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

7. W przypadku, gdy organizacja nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki przekazane na realizację zadania podlegają zwrotowi do budżetu Gminy w całości, w terminie ustalonym przez Burmistrza.

§ 15. 1. Rozliczenie organizacji z przyznanej dotacji następuje w terminach, formie i na zasadach określonych w umowie.

2. Organizacja jest zobowiązana, zgodnie z umową, do przedstawienia Burmistrzowi rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Sprawozdanie pod względem rzeczowym obejmuje opis wykonanego zadania.

4. Sprawozdanie pod względem finansowym obejmuje przedłożenie oryginalnych dokumentów finansowych do wglądu, spełniających wymogi ustawy o rachunkowości oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Na odwrocie dokumentów finansowych winna być umieszczona adnotacja: "Zrealizowano w ... % ze środków budżetu Gminy Ińsko".

6. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania, a w przypadku zadań, których termin zakończenia realizacji upływa z dniem 31 grudnia, w terminie 20 dni.

7. Organizacja otrzymująca dotację prowadzi dokumentację i ewidencję zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 16. 1. W przypadku niewykonania lub częściowego wykonania zadania, przekazana dotacja podlega zwrotowi w części proporcjonalnie do stopnia wykonania zadania, z zastrzeżeniem § 15.

2. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części dotacji, część niewykorzystana podlega zwrotowi.

3. Przy odliczaniu stopnia wykorzystania dotacji uwzględnia się uzyskanie przy realizacji zadania przychodów wyższych niż ujęte w kalkulacji lub poniesienie przy realizacji zadania kosztów niższych niż ujęte w kalkulacji.

4. Zwrot dotacji następuje nie później niż do końca grudnia bieżącego roku budżetowego.

§ 17. 1. Umowa może być rozwiązana i dotacja wstrzymana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania, a w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania lub wykorzystania dotacji na inne cele, niż określone w umowie, gdy strona winna uchybień nie doprowadzi do ich usunięcia w terminie określonym w protokole pokontrolnym.

2. Podstawą do rozwiązania umowy, z przyczyn określonych w ust. 1, stanowią wyniki kontroli wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzonej zgodnie z § 14.

3. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości na podstawie jednostronnego oświadczenia Burmistrza, w szczególności w przypadku, gdy:

1) organizacja przeznaczy dotację na inne cele niż określone w umowie;

2) organizacja z przyczyn nieuzasadnionych zaprzestanie realizacji dotowanego zadania;

3) organizacja z innych przyczyn nienależycie wykonuje umowę.

Rozdział V

Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

§ 18. W sprawach nie uregulowanych w uchwale dotyczącej umów stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 20. Traci moc uchwała Nr IV/42/2003 Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Witold Ratkowski

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do Uchwały nr XXIX/192/2006 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia
31 marca 2006 roku

WNIOSEK O DOTACJĘ Z BUDŻETU GMINY IŃSKO

1. Informacja o Wnioskodawcy:

1) nazwa organizacji;

2) adres i telefon organizacji;

3) nazwisko przewodniczącego organizacji;

4) osoba odpowiedzialna za realizację projektu (telefon kontaktowy, funkcja pełniona w organizacji);

5) nazwa banku, nr konta bankowego, Nr REGON, NIP, KRS;

6) dotychczasowe źródła finansowania organizacji oraz uprzednio realizowane zadania.

2. Informacja o projekcie:

1) nazwa projektu;

2) data rozpoczęcia i zakończenia projektu;

3) opis projektu:

a) opis problemu lub ocena potrzeb,

b) cel projektu i przewidywane rezultaty, (w tym sposób oceny realizacji projektu),

c) zamierzony sposób realizacji projektu (działania, które należy wykonać, aby zrealizować projekt, w tym harmonogram prac),

d) liczba osób objętych projektem,

e) całkowity koszt projektu (należy przedstawić szczegółowe rozbicie wg kategorii kosztów (np. wynagrodzenia, zakup sprzętu i wyposażenia, koszty operacyjne, podróże, delegacje, itp.),

f) kwota dotacji, o jaką zwraca się Organizacja (należy wskazać, które pozycje z budżetu będą finansowane z tej dotacji),

g) wkład własny organizacji i inne źródła finansowania przedstawionego projektu (należy wskazać pozycje z budżetu),

h) czy prośba o fundusze na te same wydatki została wysłana do innych Funduszy,

i) przewidywani partnerzy w realizacji projektu (należy podać zasady współpracy;

4) proponowany termin dostarczenia sprawozdań merytorycznego i finansowego z realizacji projektu;

5) data, podpis/y osoby upoważnionej do złożenia wniosku w imieniu organizacji, pieczątka organizacji.

3. Wymagane załączniki:

1) aktualny statut i odpis z rejestru sądowego;

2) sprawozdanie z działalności za rok poprzedzający złożenie wniosku (merytoryczne i finansowe);

3) pisemne rekomendacje dla projektu od osoby lub podmiotu spoza organizacji;

4) opis projektu realizowanego z udziałem dotacji Gminy.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

do Uchwały nr XXIX/192/2006 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia
31 marca 2006 roku

ROZLICZENIE DOTACJI

Udzielonej ………………..na podstawie umowy nr………………… z dnia…………………

Lp.

Nr

Faktury/rachunku

Data wystawienia

Faktury/rachunku

Wstawcy

Faktury/

rachunku

Treść faktury/

rachunku

Kwota

Ogółem

  1. Do rozliczenia dotacji przedstawiono oryginały rachunków/faktur, na których dokonano potwierdzenia sfinansowania z dotacji budżetu gminy i których kopia/kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik do realizacji dotacji …………………………………………………………………………………………………….

2. Calkowite rozliczenie dotacji ( dotyczy wszystkich źródeł finansowania)

…………………………………………………………………………………………………..

  1. Sprawozdanie z wykonania zadania sfinansowanego z dotacji (ocena merytorycznych

efektów zadania)………………………………………………………………………………..

…………………………. ….………………………

podpis i pieczęć podpis i pieczęć

głównego księgowego przedstawiciela jednostki

……………………………... ……. …………………………...

sprawdzono pod względem sprawdzono pod względem

merytorycznym - podpis formalno-rachunkowym-podpis

…………………………, dnia…………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 19-05-2006 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2006 15:31