Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki mieszkaniowej.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów

Wynik konkursu

 

S.2110.1.2019.JL                                                                                                                             Ińsko, 04.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ińska

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 1.   Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku, ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko.
 2. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
  1. nazwa stanowiska:  podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki mieszkaniowej;
  2. wymiar czasu pracy:       pełny etat tj. 40 godzin tygodniowo;
  3. umowa o pracę:              na czas próby na czas określony 6 miesięcy, następnie na czas nieokreślony.
 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora,
  3. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych,
  5. nie być karanym za przestępstwa popełnione umyślnie  oraz nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne,
  6. posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  7. posiadać wykształcenie wyższe lub średnie branżowe z zakresu gospodarki nieruchomościami lub gospodarki komunalnej lub geodezyjne lub ekonomiczne,
  8. posiadać prawo jazdy kategorii „B”.
 1. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
  1. posiadać wykształcenie wyższe branżowe z zakresu gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej, geodezji,
  2. staż zatrudnienia w administracji rządowej lub samorządowej minimum 1 rok,
  3.  znajomość przepisów regulujących zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
  4. znajomość obsługi sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych,
  5. umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office,
  6. znajomość języka obcego: niemieckiego i/lub angielskiego w stopniu komunikatywnym
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1) W zakresie gospodarki nieruchomościami:

 1. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
 2. Prowadzenie spraw wynikających z komunalizacji mienia z mocy prawa i na wniosek.
 3. Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości.
 4. Przygotowywanie do sprzedaży wolnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, stanowiących gminny zasób nieruchomości, w tym na rzecz najemców.
 5. Przygotowywanie dokumentów do zakupu i przejęcia nieruchomości na gminny zasób nieruchomości.
 6. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości.
 7. Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości.
 8. Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z realizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
 9. Prowadzenie spraw z zakresu postępowania rozgraniczającego.
 10. Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów, oznaczania nieruchomości oraz przyznawanie numerów porządkowych.

 

2) W zakresie gospodarki mieszkaniowej i nadzoru właścicielskiego:

 1. Realizacja zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.
 2. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i socjalnymi będącymi w zasobie komunalnym.
 3. Przygotowywanie dokumentów w sprawie ustalania stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne i użytkowe oraz wprowadzanie w życie podjętych w tej sprawie ustaleń.
 4. Opracowanie projektu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz projektu programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 5. Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami i gruntami użytkowymi będącymi w zasobie komunalnym.
 7. Przygotowywanie dokumentów w sprawie ustalania stawek czynszu za lokale i grunty użytkowe oraz wprowadzanie w życie podjętych w tej sprawie ustaleń.
 8. Opracowanie projektów zasad wynajmowania lokali i gruntów użytkowych.

3) W zakresie budownictwa:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 2. Prowadzenie spraw gminy dotyczących ochrony zabytków.
 3. Przechowywanie i nadzór dokumentacji z zakończonych inwestycji.
 4. Nadzór nad obiektami w okresie gwarancyjnym.

4) W zakresie dróg:

1. Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

5) W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. Prowadzenie okresowych pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej; rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznej w obiektach zaliczanych do I kat. zagrożenia ludzi.
 2. Dokonywanie klasyfikacji obiektów pod względem zagrożenia.

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, iż stanowisko pracy umiejscowione jest na parterze budynku i wyposażone jest w biurko, krzesło obrotowe i sprzęt komputerowy podłączony do sieci informatycznej Urzędu.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze tut. Urząd nie osiągnął wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonego w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. co najmniej 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny oraz CV z załączeniem następującej klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych szczególnie chronionych, w celu realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko.

  1. kserokopie dokumentu tożsamości,
  2. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta oraz w dziale kadr tutejszego urzędu,
  3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
  5. kserokopie świadectw pracy;
  6. kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
  7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9.  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11)  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,

12) kserokopia prawa jazdy.

 

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

 

Wszystkie kserokopie dokumentów musza być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy  
i Miasta Ińsko lub pocztą na adres:


Urząd Gminy i Miasta Ińsko

ul. Bohaterów Warszawy 38

73-140 Ińsko

 

Z uwagi na konieczność prawidłowej ochrony danych osobowych kandydatów, ich prawa do prywatności oraz właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji dokumenty kandydatów powinny być zapakowane w dwie koperty.

Na „kopercie wewnętrznej”, wewnątrz której powinny znajdować się dokumenty aplikacyjne kandydat podaje swoje imię, nazwisko oraz swój adresem zwrotny.

„Koperta zewnętrzna” powinna być zaadresowana na Urząd Gminy i Miasta w Ińsku oraz powinna zawierać dopisek:

 Konkurs na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki mieszkaniowej.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 18 marca 2019 r., do godz.12.00.

Postępowanie jest prowadzone z poszanowaniem podstawowych zasad ochrony danych osobowych, prywatności oraz właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Ińsko, 04.03.2019 r.  

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 04-03-2019 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 25-03-2019 15:26