Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/195/2006 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2006.


Uchwała Nr XXIX / 195 / 2006

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r DzU Nr 142, poz. 1591; z 2002r DzU Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r DzU Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r DzU Nr 116, poz. 1203; z 2005r DzU Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r DzU Nr 17, poz. 128) - uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody i wydatki w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 173.284następująco:

1/ DOCHODY:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 5.733 zł

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa - 102.707 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,§ 0370 - podatek od posiadania psów - 1.200 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 0690 - wpływy z różnych opłat - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste - 230 zł

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 15.600 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0310 - podatek od nieruchomości - 36.677 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na wniosek inwestora realizującego inwestycje celu publicznego - 11.137 zł

2/ WYDATKI:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 4300 - zakup usług pozostałych - 15.600 zł

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - pilotażowy program Błękitna Flaga - 1.000 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, § 4300 - zakup usług pozostałych - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznego - 5.350 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 3110 - świadczenia społeczne: wypłacone świadczenie pieniężne bezrobotnemu

w ramach prac społecznie użytecznych - 9.600 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.500 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - 1.500 zł

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 3240 - stypendia dla uczniów - 100 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.600 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 12.600 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 - zakup usług pozostałych: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Ciemnik, część obrębu geodezyjnego Storkowo i część obrębu geodezyjnego Ińsko II - 11.137 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych - 37.877 zł

- w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze, § 4260 - zakup energii i wody - 550 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia: dotyczących promocji gminy Ińsko - 500 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników urzędu) - 500 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) - 1.500 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.500 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.050 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 21.500 zł

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4300 - zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg - 5.500 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, § 6650 - wpłata gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami CZG R-XXI w miejscowości Słajsino gmina Nowogard - 17.550 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 - Pozostała działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne - 21.270 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Witold Ratkowski

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 19-05-2006 15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2006 15:33