Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

 

Lista kandydatów

Wynik naboru

 

Ińsko, 28.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ińska

o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 1.   Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy i Miasta w Ińsku, ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko.
 2. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
  1. nazwa stanowiska:  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku;
  2. wymiar czasu pracy:       pełny etat tj. 40 godzin tygodniowo;

 

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
  1. posiadać obywatelstwo polskie,
  2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych,
  3. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiadać wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia,
  5. posiadać co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
  6. posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  7. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 1. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

      1) znajomość przepisów regulujących zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

2) znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

3) umiejętność obsługi komputera i w tym programów środowiska MS Windows w stopniu zaawansowanym, 

4) umiejętność kierowania zespołem,

5) umiejętności menadżersko-organizacyjne,

6) komunikatywność, kreatywność 

7) prawo jazdy kategorii „B”.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

Realizacja zadań własnych, zleconych i powierzonych gminie wynikających z obowiązujących przepisów prawnych m.in. z przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy oświadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zadań określonych w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) informuję, iż stanowisko pracy umiejscowione jest na parterze budynku i wyposażone jest w biurko, krzesło obrotowe i sprzęt komputerowy podłączony do sieci informatycznej Urzędu.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze tut. Urząd nie osiągnął wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonego w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. co najmniej 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny oraz CV z załączeniem następującej klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych szczególnie chronionych, w celu realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko.

  1. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta oraz w dziale kadr tutejszego urzędu,
  2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
  4. kserokopie świadectw pracy;
  5. kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
  6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8.  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9.  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu
  10.  kserokopia prawa jazdy,
  11.  podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poproszony o okazanie dowodu stwierdzającego tożsamość.

 

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

 

Wszystkie kserokopie dokumentów musza być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

 

9. Miejsce i termin składania dokumentów.

Z uwagi na konieczność prawidłowej ochrony danych osobowych kandydatów, ich prawa do prywatności oraz właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji dokumenty kandydatów powinny być zapakowane w dwie koperty.

Na „kopercie wewnętrznej”, wewnątrz której powinny znajdować się dokumenty aplikacyjne kandydat podaje swoje imię, nazwisko oraz swój adresem zwrotny.

„Koperta zewnętrzna” powinna być zaadresowana na Urząd Gminy i Miasta w Ińsku oraz powinna zawierać dopisek:

 „Nabór na stanowisko – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku”,

 

w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 r., do godz.12.00.

 

Ińsko, 28.03.2019 r.

                                                                                               Burmistrz Ińska         

                                                                                               /-/ Jacek Liwak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Leśkiw 28-03-2019 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Leśkiw 10-04-2019 14:29