Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Linówku II

 

Zapytanie ofertowe

Nr RG.1.2.2019.K.P.

z dnia 12.06.2019 r.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Linówku gmina Ińsko - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

 

Oznaczenie CPV:     
 

Kod CPV: 39100000-3 - Meble. 39130000-2 - Meble biurowe. 39134000-0 - Meble komputerowe. 39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe. 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny. 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy. 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ińsko

ul. Bohaterów Warszawy 38

73-140 Ińsko

NIP 854-223-24-03

 

Zatwierdził w dniu 11.06.2019 r.

Michał Kupczyński – Zastępca Burmistrza Ińska

I.   Opis sposobu przygotowania oferty.

 

 1. Wymogi formalne oferty:
  1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania oferenta.
  2. Oferta musi być trwale zespolona. Przez trwałe zespolenie rozumie się:
   1. W przypadku oferty składanej w wersji papierowej oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna być zbindowana lub spięta zszywaczem;
   2. W przypadku oferty składanej w wersji elektronicznej (za pośrednictwem e-mail) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być zeskanowana do 1 pliku pdf.
  3. Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
  4. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt. 1.1 – 1.4 niniejszego rozdziału mogą zostać jednokrotnie uzupełnione w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. Jeżeli oferty wykonawców nie zostaną uzupełnione, zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.
 3. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt. 1.1 – 1.4 niniejszego rozdziału mogą zostać jednokrotnie uzupełnione w terminie nie późniejszym niż 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. Jeżeli oferty wykonawców nie zostaną uzupełnione, zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.
 4. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt. 1.3 niniejszego rozdziału, tj. złożą więcej niż jedną ofertę, winni są oświadczyć w formie mailowej lub papierowej w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego, która z ofert jest wiążąca. Wówczas pozostałe oferty (o ile wpłynęły do siedziby Zamawiającego w formie papierowej) zostaną zniszczone, co zostanie opisane w protokole do niniejszego zamówienia. Jeżeli Wykonawcy nie złożą oświadczenia zgodnego z prośbą Zamawiającego, oferty zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.
 5. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych pkt. 1 niniejszego rozdziału mogą zostać jednokrotnie uzupełnione w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. Jeżeli oferty wykonawców nie zostaną uzupełnione, zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.

 

II. Dokumenty wymagane od wykonawców.

 

 1. Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym część A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu na formularzu stanowiącym część B załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na formularzu stanowiącym część C załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę.
 5. W przypadku nie złożenia przez oferenta wszystkich wymaganych zgodnie z Rozdziałem II niniejszego zapytania ofertowego dokumentów, Oferent ma prawo jednokrotnie uzupełnić ww. dokumenty w terminie nie późniejszym niż 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. W przypadku braku uzupełnień oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie. 

 

III. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości
  5. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
  6. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  7. W przypadku których wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  8. Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  9. Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik  spółki cywilnej lub osobowej;
   2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  10. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym punkcie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

IV. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Linówku gmina Ińsko, w tym:

Lp.

Nazwa

Opis

Ilość

 

Stół 4 osobowy 80 x 80 cm

Stół z nogami metalowymi, wymiar 80 x 80 cm, blat - płyta MDF.

17

 

Krzesło tapicerowane

Tapicerowane siedzisko i oparcie. Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo.

68

 

Biurko pod komputer

Wymiary blatu: 120x60 cm, części metalowe malowane proszkowo, płyta MDF.

2

 

Krzesło biurowe wentylowane

Fotel tapicerowany czarną tkaniną membranową. Podstawa jezdna z chromowanego metalu. Mechanizm TILT, reguilowana wysokość, podłokietniiki z tworzywa sztucznego.

2

 

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + mysz + klawiatura+program antywirusowy)

Zestaw komputerowy (komputer stacjonalny, klawiatura, mysz, program antywirusowy). Procesor i5-7500, RAM, 8GB, HDD 1TB, napę DVD-WR, system Win10p64.

2

 

Monitor 27"

Rozmiar ekranu - 27", matryca IPS / PLS. Format 16 : 9. Złącza: HDMI, D-Sub (VGA), DVI.

2

 

Drukarka - urządzenie wielofunkcyjne - laserowe, czarno - białe.

Urządzenie wielofunkcyjne, drukarka laserowa, umożliwiające drukowanie, skanowanie i kopiowanie do formatu A4. Drukarka jest przeznaczona do wydruku tekstu i graki w czerni.

1

 

Uchwyt do montazu telewizora na ścianie

Uchwyt do telewizorów o masie do 50 kg i przekątnej od 37 do 75 cali.

1

 

Telewizor LCD/LED  60"

Ekran   58 cali, 4K UHD. Klasa energetyczna A.Funkcje   HDR, Internet, Wi-Fi, DLNA, USB - multimedia, USB - nagrywanie, HDMI x3, USB x2.

1

 

Soundbar

Głośnik telewizyjny. Złącza RCA i AUX oraz moduł Bluetooth - możliwość podłączenia wielu różnych źródeł dźwięku. Wejścia optyczne. Moc 120W.

1

 

Regał - biblioteczka z zamykaną częścią dolną

 

Wymiary cm: 171 h x 80 x 27. Rozstaw półek od dołu: 30, 25, 25, 25, 25, 25 cm. Pierwsze trzy poziomy zamykane drzwiami.

3

 

Regał - biblioteczka

Regał z płyty meblowej pokrytej laminatem, 5 półek. Wymiary cm: 189 x 74 x 35.

2

 

Gra piłkarzyki

Spełniający wytyczne BTFV -  turniejowy stół piłkarski. Płyta boiska z grubej laminowanej płyty MDF odpornej na ścieranie, regulacja wysokości nóg. Wym.: 140 x 73 x 87 cm.

1

 

Stół do tenisa

Do użytku wewnętrznego. Blat MDF o gr. 18 mm. Konstrukcja i nogi z profili stalo. 8 gumowych kół z hamulcami. Składany. Wym. 274 x 152,5 x 76 cm.

1

 

Stół powietrzny do gry w cymbergaja

Stół wyposażony w wentylator nadający przyspieszenia krążkowi. Korpus z pochodnych drewna, blat - płyta MDF laminowana. Wym. 122 x 61 x 79 cm. Krążek fi 50 mm. Zasilanie 230V.

1

 

Wieszak ubraniowy

Wieszak stojący na ubrania. Wys. 179 cm, sze. 43 cm.

6

 

Lodówka

Chłodziarko-zamrażarka, szer. 60 cm, wys. 201 cm. Pojemności 264 l / 105 l, z aktywnym filtrem świeżości, system No Frost, cyfrowym wyświetlaczem, klasa energ. A++.

1

 

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym 60 cm

Kuchnia gazowa 4 palnikowa. Piekarnik z termoobiegiem. Wym. 60 x 85 x 60 cm.

1

 

Kuchenka mikrofalowa 23 l

Funkcje podstawowe: Rozmrażanie, Podgrzewanie, Gotowanie kombinowane. Moc 800W. Poj. 23 l.

1

 

Krajalnica kuchenna

Wyposażenie kuchni w świetlicy. Krajalnica kuchenna. Moc 150 W; płynna regulacja grubości krojenia w zakresie 0-15mm.

1

 

Okap kuchenny

Okap kominowy. Szer. 60 cm, aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy.

1

 

Czajnik elektryczny 4,2 l

Czajnik elektryczny bezprzewodowy 4,2 l.

2

 

Robot wieloczynnościowy

Robot wyposażony w zestaw przystawek. Krojenie w plastry, w paski, rozdrabnianie, ugniatanie, mielenie, miksowanie i kruszenie. Moc - 1,1 kW.

1

 

Robot kuchenny - blender

Blender wyposażony w zestaw przystawek. Stalowa trzepaczka pomoże w ubiciu białek, bitej śmietany i różnych ciast, np. biszkoptowego czy naleśnikowego.W zestawie szatkownica do warzy i owoców. Moc - 1 kW.

1

 

Zmywarka do naczyń 60 cm

Wyposażenie kuchni, zmywarka o wym. 44,8 x 82 x 57 cm, klasa energetyczna A+.

1

 

Meble kuchenne - zestaw mebli

3 szafki stojące (80, 80 i 40 cm), 3 szafki wiszące. Bez blatu.

1

 

Meble kuchenne - blat

Blat na szafkach kuchennych.

1

 

Meble kuchenne - zlewozmywak z baterią

Zlewozmywak jednokomorowy, granitowy z baterią.

1

 

Nagłośnienie - zestaw

Nagłośnienie sali świetlicy podczas organizowanych imprez okolicznościowych, spotkań, konferencji, szkoleń.

1

 

 1. Po zakończeniu dostaw Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu kompletu dokumentów związanych z odbiorami tj.: gwarancje, atesty i certyfikaty. 
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy wyposażenia o parametrach równoważnych w stosunku do opisanych w zapytaniu, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i nie obniżą standardów funkcjonalnych i użytkowych. Wszelkie odstępstwa / rozwiązania równoważne od wymienionych wyżej parametrów powinny zostać przez oferenta uzasadnione pod kątem identycznej lub lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań.
 2. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie na swój koszt wszystkich powierzchni i wyposażenia które może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie realizowanych dostaw. Jeżeli wykonawca spowoduje jakiekolwiek szkody, usunie je na własny koszt lub w przypadku odmowy usunięcia – lub nieusunięcia w terminie 30 dni od wezwania Zamawiającego, Zamawiający kosztem obciąży Wykonawcę.

V. Miejsce realizacji dostawy:

73-140 Ińsko, Linówko 25 dz. nr geod. 114 (świetlica wiejska w Linówku).

 

VI. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Od dnia zawarcia umowy do dnia 21 lipca 2019 r.

VII. Kryteria oceny ofert.

 1. Końcowa ocena oferty zostanie złożona z następujących kryteriów:
  1. Oferowana cena brutto za zadanie – 100% (max. 100 punktów)

 

 1. Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium:
  1. „oferowana cena” nastąpi wg. następującego wzoru:

najniższa oferowana cena brutto za zadanie

x 100 punktów

oferowana cena brutto za zadanie

 

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 1. Cena oferty powinna być przedstawiona w odniesieniu do zadania, na które składana jest oferta, zgodnie z rozdziałem IV niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Cena (brutto) = Cena netto + podatek VAT

IX. Postanowienia istotne dla zamawiającego, które zostaną wprowadzone do umowy.

 1. Z uwagi na fakt, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w umowie zawarte zostaną następujące uwarunkowania:
  1. obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej, związanej z realizacją zamówienia;
  2. możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku zmiany wymogów formalnych związanych z realizacją projektu.
 2. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie przewidywać kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
  1. odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wartości umowy, a ponadto zwrotowi podlegać będą ewentualne wypłacone Wykonawcy do tego momentu zaliczki,
  2. niespełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia (np. nieprawidłowe parametry, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu zamówienia) – w wysokości 20% wartości umowy, a ponadto zwrotowi podlegać będą ewentualne wypłacone Wykonawcy do tego momentu zaliczki,
  3. zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
  4. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
 4. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego.
 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 6. Płatności:
  1. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
  2. Płatność za dostarczone i odebrane protokolarnie wyposażenie nastąpi przelewem w terminie do 21 dni.
  3. Płatność zrealizowana zostanie na podstawie dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury VAT wraz z protokołami odbioru oraz kartami gwarancyjnymi, atestami i certyfikatami.

IX. Oferty częściowe i wariantowe.

     1. W niniejszym zapytaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

     2. Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert wariantowych.

X. Termin związania ofertą

    Minimalny termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XI. Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 27.06.2019 r. do godziny 15.30 włącznie, w jeden z wymienionych poniżej sposobów:

 • drogą pocztową na adres Zamawiającego: Gmina Ińsko 73-140 Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38,
 • osobiście w godzinach 8:00 – 15:30 w sekretariacie Zamawiającego pod adresem: Gmina Ińsko 73-140 Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38, pok. 14 (sekretariat).
 • mailem - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres: urzad@insko.pl

Za datę złożenia oferty uznana zostanie data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

 

2. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania w ciągu 7 dni od zakończenia postępo-wania.

XII. Tryb udzielania wyjaśnień.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zamówienia, a zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wszelkie formy składania zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

XIII. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

- Krzysztof Paluch tel. 91 5623025;  e-mail kpaluch@insko.pl.

XIV. Inne.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania w następujących przypadkach:
  1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zgodnie z budżetem Projektu może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
  3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji o złożonych ofertach, jeżeli oferent zastrzegł ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w stosunku do całości lub części oferty.

 

XV. Załączniki.

 1. Załącznik nr 1 - Wzór oferty, w której skład wchodzi:

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 13-06-2019 07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 13-06-2019 07:45