Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargach z dnia 20 sierpnia

OGŁOSZENIE BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGACH

z dnia 20 sierpnia 2019 roku

 

Burmistrz Ińska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działek niezabudowanych.

Przetargi odbędą się w dniu 23 września 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38.

 

 

Lp..

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Forma sprzedaży nieruchomości

 

Cena wywoławcza

 

 

 

 

 

1.

 

 

Ińsko obręb I

ul. Armii Krajowej

Działka nr geod. 426/2

 

Numer księgi wieczystej:

SZ1T/00056322/3

Symbol użytków działki w ewidencji gruntów:

Bp- RV, Bp

 

 

 

 

 

 

4.773 m2

 

 

 

 

Nieruchomość zlokalizowana jest
w północno-wschodniej części miasta Ińsko. Działka posiada dostęp do  drogi wojewódzkiej 151, utwardzonej asfaltem. Działka o regularnym kształcie. Położona
w zasięgu sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej.

 

 

 

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka 426/2 położona jest na terenach oznaczonych symbolem:

 

33U

 

Zapis 33U oznacza:

 

Teren zabudowy usługowej

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność

 

 

 

 

 

 

 

  381.840,00 zł

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Ińsko obręb II

ul. Sienkiewicza

Działka nr geod. 230/2

 

Numer księgi wieczystej:

SZ1T/00122847/3

 

Symbol użytków działki w ewidencji gruntów:

RIVb

 

 

 

 

 

 

 

4.694 m2

 

 

 

 

 

Działka o regularnym, prostokątnym kształcie.

Możliwy zjazd z drogi gminnej nr 270/2.

Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa

 

 

 

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka 230/2 położona jest na terenach oznaczonych symbolem:

 

65MN,U

 

Zapis 65MN,U oznacza:

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność

 

 

 

 

188. 360,00 zł

 

 

 

3.

 

Ińsko obręb II

ul. Sienkiewicza

Działka nr geod. 193/10

 

Numer księgi wieczystej:

SZ1T/00126317/7

Symbol użytków działki w ewidencji gruntów:

RV

 

 

 

 

 

5.349 m2

 

 

 

Działka o regularnym kształcie. Zjazd z drogi wojewódzkiej 151 przez drogę gminną nr 193/12.

Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka 193/10 położona jest na terenach oznaczonych symbolem:

170 U

Zapis 170 U oznacza:

Teren zabudowy usługowej, dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 1000 m2 dopuszcza się realizacje jednego mieszkania wbudowanego w obiekt usługowy lub wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla właściciela obiektu usługowego

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność

 

 

 

 

428.000,00 zł

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Przetargi odbędą się w dniu 23 września 2019 roku:

  1. o godzinie 1000 dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 1
  2. o godzinie 1100 dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 2
  3. o godzinie 1200 dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 3

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniądza:

  1. dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 1 – w kwocie 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100);
  2. dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 2 – w kwocie  5. 000,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100);
  3. dla nieruchomości opisanej w pozycji numer 3 – w kwocie 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
 

 

Wadium należy wpłacić na konto depozytowe Gminy Ińsko PKO BP S.A. O/Stargard numer 88102048670000140200079848, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 16 września 2019 roku wadium znajdowało się na koncie depozytowym Gminy Ińsko.

W tytule wpłaty proszę wpisać numer geodezyjny działki.

Datą uiszczenia wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego, a nie data dokonania wpłaty.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za wyjątkiem uczestnika który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia wygrywający przetarg winien wpłacić w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przetargu na konto Gminy Ińsko. W przypadku, gdy nabywca wyłoniony w drodze przetargu w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia przetargu nie wpłaci na konto Gminy Ińsko pełnej kwoty wylicytowanej kwoty – wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Ińsko, a przetarg uważa się za nierozstrzygnięte.

 

W przetargach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu. Osoby prawne winny okazać komisji przetargowej aktualny odpis z KRS. Pełnomocnicy występujący w imieniu osób fizycznych lub prawnych są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Pełnomocnicy osób prawnych winny okazać aktualny odpis z KRS. Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

 

Do kwoty wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Koszty opłat notarialnych i sądowych oraz związanych z wznowieniem geodezyjnych granic działki ponosi nabywca nieruchomości.

 

Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego Burmistrz Ińska odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Ww. działki nie są obciążone długami, ani ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolne są od zobowiązań podatkowych, zajęć i ograniczeń w rozporządzaniu.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargów można uzyskać w Urzędzie pokój numer 4, tel. (91) 562 10 18.

Burmistrz Ińska może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Wywieszono na tablicach informacyjnych Urzędu, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu – www.insko.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.insko.pl w dniu 20 sierpnia 2019 r.

Zdjęto z tablic informacyjnych w dniu ……………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Zimnicka 20-08-2019 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Zimnicka 20-08-2019 14:10