Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonanie i dostawa tablic kierunkowych z nazwami ulic w miejscowości Ińsko wraz z obejmami i słupkami

Zapytanie ofertowe

Nr RG.1.2019.ID

z dnia 29.10.2019 r.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie i dostawa tablic kierunkowych z nazwami ulic w miejscowości Ińsko wraz z obejmami i słupkami

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ińsko

ul. Bohaterów Warszawy 38

73-140 Ińsko

NIP 854-223-24-03

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził w dniu 29.10.2019 r.

Jacek Liwak –Burmistrz Ińska

I.   Opis sposobu przygotowania oferty.

 

 1. Wymogi formalne oferty:
  1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania oferenta.
  2. Oferta musi być trwale zespolona. Przez trwałe zespolenie rozumie się:
   1. W przypadku oferty składanej w wersji papierowej oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna być zbindowana lub spięta zszywaczem;
   2. W przypadku oferty składanej w wersji elektronicznej (za pośrednictwem e-mail) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być zeskanowana                    do 1 pliku pdf.
  3. Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.
  4. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt. 1.1 – 1.4 niniejszego rozdziału mogą zostać jednokrotnie uzupełnione w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. Jeżeli oferty wykonawców nie zostaną uzupełnione, zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.
 3. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt. 1.1 – 1.4 niniejszego rozdziału mogą zostać jednokrotnie uzupełnione w terminie nie późniejszym niż 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. Jeżeli oferty wykonawców nie zostaną uzupełnione, zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.
 4. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych w pkt. 1.3 niniejszego rozdziału, tj. złożą więcej niż jedną ofertę, winni są oświadczyć w formie mailowej lub papierowej w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego, która z ofert jest wiążąca. Wówczas pozostałe oferty (o ile wpłynęły do siedziby Zamawiającego w formie papierowej) zostaną zniszczone, co zostanie opisane w protokole do niniejszego zamówienia. Jeżeli Wykonawcy nie złożą oświadczenia zgodnego z prośbą Zamawiającego, oferty zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.
 5. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków formalnych określonych pkt. 1 niniejszego rozdziału mogą zostać jednokrotnie uzupełnione w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. Jeżeli oferty wykonawców nie zostaną uzupełnione, zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.

 

II. Dokumenty wymagane od wykonawców.

 

 1. Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym część A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu                             na formularzu stanowiącym część B załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na formularzu stanowiącym część C załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę.
 5. W przypadku nie złożenia przez oferenta wszystkich wymaganych zgodnie z Rozdziałem II niniejszego zapytania ofertowego dokumentów, Oferent ma prawo jednokrotnie uzupełnić ww. dokumenty w terminie nie późniejszym niż 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. W przypadku braku uzupełnień oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie. 

 

III. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości
  5. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
  6. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  7. W przypadku których wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  8. Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  9. Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik  spółki cywilnej lub osobowej;
   2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  10. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym punkcie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

 

 

 

 

IV. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 80 tablic z nazwami ulic w mieście Ińsko wraz ze słupkami metalowymi(rura fi 48) - 60 szt.:

            Nazwa ulicy

Ilość sztuk

Aleja Leśna

2

Aleja Słoneczna

1

Aleja Spacerowa

1

Armii Krajowej

2

Brzozowa

2

Jesionowa

1

Kasztanowa

2

Klonowa

3

Lipowa

3

Młynarska

3

Orzechowa

3

Platanowa

3

Poprzeczna

2

Wincentego Witosa

1

Bydgoska

1

Osiedle

2

Poznańska

2

Studnicka

1

Henryka Sienkiewicza

2

Krzywa

2

Papieża Jana Pawła II

3

Spółdzielcza

2

Staromiejska

2

Rybacka

3

Zwycięzców

2

Łąkowa

2

Piękna

2

Przybrzeżna

3

Stodolna

2

Bohaterów Warszawy

2

Kolejowa

1

Ogrodowa

2

Piekarska

2

Polna

2

Zamkowa

1

Zielona

2

Szewska

1

Juliana Tuwima

1

Mikołaja Reja

1

Władysława Broniewskiego

1

Władysława Orkana

1

Stefana Żeromskiego

1

Kręta

2

 

 

 1. Wymagania:

 

  1.  tablice z blachy ocynkowanej gr. 2 mm, wymiar tablic: szer. 70 cm x wysokość 15 cm cięte laserowo, malowanie proszkowe, wydruk solwentowy zabezpieczony laminatem przed promieniami UV  wraz z obejmami ocynkowanymi malowanymi proszkowo w kolorze tablicy  lub słupka (fi 48), kolorystyka tablic według palety Ral, tablice w kształcie strzałki.
  2. Słupki ocynkowane o długości 3 m (fi 48).                          

 

 

 

V. Miejsce dostawy:

Siedziba Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko.   

VI. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Od dnia zawarcia umowy do dnia 10 grudnia 2019 r.

VII. Kryteria oceny ofert.

 1. Końcowa ocena oferty zostanie złożona z następujących kryteriów:
  1. Oferowana cena brutto za zadanie – 100% (max. 100 punktów)

 

 1. Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium:
  1. „oferowana cena” nastąpi wg. następującego wzoru:

najniższa oferowana cena brutto za zadanie

x 100 punktów

oferowana cena brutto za zadanie

 

 

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 1. Cena oferty powinna być przedstawiona w odniesieniu do zadania, na które składana jest oferta, zgodnie z rozdziałem IV niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Cena (brutto) = Cena netto + podatek VAT

IX. Postanowienia istotne dla zamawiającego, które zostaną wprowadzone do umowy.

 1. W umowie zawarte zostaną następujące uwarunkowania:
  1. obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej, związanej z realizacją zamówienia;
  2. możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku zmiany wymogów formalnych związanych z realizacją projektu.
 2. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie przewidywać kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
  1. odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wartości umowy, a ponadto zwrotowi podlegać będą ewentualne wypłacone Wykonawcy do tego momentu zaliczki,
  2. niespełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia (np. nieprawidłowe parametry, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu zamówienia) – w wysokości 20% wartości umowy, a ponadto zwrotowi podlegać będą ewentualne wypłacone Wykonawcy do tego momentu zaliczki,
  3. zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
  4. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
 4. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego.
 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 6. Płatności:
  1. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
  2. Płatność za dostarczone i odebrane protokolarnie wyposażenie nastąpi przelewem w terminie do 14 dni.
  3. Płatność zrealizowana zostanie na podstawie dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury VAT wraz z protokołami odbioru oraz kartami gwarancyjnymi, atestami i certyfikatami.

 

IX. Oferty częściowe i wariantowe.

     1. W niniejszym zapytaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

     2. Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert wariantowych.

X. Termin związania ofertą

    Minimalny termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XI. Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 07.11.2019 r. do godziny 15.30 włącznie, w jeden z wymienionych poniżej sposobów:

 • drogą pocztową na adres Zamawiającego: Gmina Ińsko 73-140 Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38,
 • osobiście w godzinach 8:00 – 15:30 w sekretariacie Zamawiającego pod adresem: Gmina Ińsko 73-140 Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38, pok. 14 (sekretariat).
 • mailem - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres: urzad@insko.pl

Za datę złożenia oferty uznana zostanie data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

2. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania w ciągu 7 dni od zakończenia                   postępowania.

 

XII. Tryb udzielania wyjaśnień.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zamówienia, a zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wszelkie formy składania zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

XIII. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

-Irena Dytyniak tel. 91 5623025;  e-mail urzad@insko.pl.

XIV. Inne.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania w następujących przypadkach:
  1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zgodnie z budżetem Projektu może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
  3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji o złożonych ofertach, jeżeli oferent zastrzegł ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w stosunku do całości lub części oferty.
 3. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Gminy Ińsko.

 

XV. Załączniki.

 1. Załącznik nr 1 - Wzór oferty, w której skład wchodzi:

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 29-10-2019 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2019
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2019 15:14