Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Ińska z 4 listopada 2019 r. - budowa stacji paliw płynnych

Nasz znak: OS.6220.2-3.2019.ID                                                                                      Ińsko, dnia 04.11.2019 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


           Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018 r.,  poz. 2096 ze zmianami)

zawiadamiam,

            że zgodnie  z wnioskiem złożonym przez  Adama Dymka, zam. 64-800 Chodzież ul. Mostowa 9, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez  ROMGAZ RS Sp. z o.o. Sp. k., Konarzynki 19, 89-607 Konarzyny, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie stacji paliw płynnych, wraz z lokalem handlowym oraz myjnią samochodową, przy. ul. Henryka Sienkiewicza, w miejscowości Ińsko, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie na działce nr geod. 230/4”.,  

  Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Ińska.

                Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikającego z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

          Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r .o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r, poz.2081 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w niniejszej sprawie,  Burmistrz Ińska wyda po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 34.

– Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie , ul. Gdańska 4.

Zgodnie z art. 35 §5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art.74 ust. 3. ustawy z dnia 3 października 2008 r .o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron   o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38, pokój nr 12 w godzinach urzędowania,  w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień  i opinii oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag i wniosków.

Zastępca Burmistrza

-/Michał Kupczyński/-

Zawiadomienie zostaje umieszczone: 

  1. Na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ińsko,
  2. Bip Urzędu Gminy i Miasta Ińsko.

Otrzymują:                                                                                                                                                                  

  1. Wnioskodawca
  2. A/a

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 04-11-2019 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 04-11-2019 15:32