Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół nr I z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27.11.2006 r.


Protokół nr I/2006

z sesji Rady Miejskiej w Ińsku

odbytej 27 listopada 2006 roku

w Sali konferencyjnej

Urzędu Gminy i Miasta Ińsko w Ińsku

Dnia 27 listopada 2006 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbyła się pierwsza sesja piątej kadencji Rady Miejskiej w Ińsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji Witold Ratkowski powiedział, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny. Następnie udzielił głosu Panu Michałowi Pałczyńskiemu - seniorowi, który dalej poprowadził obrady.

Pan Michał Pałczyński dokonał otwarcia pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ińsku V kadencji 2006-2010. Podziękował, za powierzenie mu zaszczytnej funkcji. Dodał, że dołoży starań, aby obrady sesji przebiegły sprawnie i zgodnie z prawem. Następnie poinformował o ustawowym składzie Rady Miejskiej w Ińsku. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu na stan 15 Radnych uczestniczy 15 Radnych co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Następnie powitał zaproszonych gości wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Udzielił głosu Przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku Michałowi Zinko, który dokonał uroczystego wręczenia zaświadczeń dla Radnych V kadencji Rady Miejskiej w Ińsku.

Następnie przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych Radnych.

Poprosił najmłodszego wiekiem Radnego Monikę Śmiałkowską, o odczytanie z listy kolejno z imienia nazwiska Radnych Rady Miejskiej w Ińsku, a następnie każdorazowo wyczytanego Radnego prosił o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem „ślubuję”. Poinformował, że po słowie ślubuję” każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę „tak mi dopomóż Bóg”. Poprosił wszystkich o powstanie i odczytał treść roty ślubowania.

Po odczytaniu w/w roty Radna Monika Śmiałkowska, wyczytała kolejno radnych, którzy złożyli ślubowanie.

Radny Pan Michał Pałczyński pogratulował i stwierdził, że wszyscy Radni złożyli ślubowanie co jest jednoznaczne z objęciem mandatu Radnego V kadencji Rady Miejskiej w Ińsku.

Przystąpił do ustalenia porządku obrad I sesji Rady Miejskiej w Ińsku.

Przedstawił proponowany porządek obrad pierwszej sesji przygotowany przez zwołującego sesję Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji Witolda Ratkowskiego. Powiedział, że proponowany porządek obrad Państwo Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Następnie odczytał porządek obrad.

Zwrócił się do Radnych z zapytaniem czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad.

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.

Radny Pan Michał Pałczyński stwierdził, że Rada Miejska będzie obradowała na I Sesji według przedstawionego porządku obrad.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wręczenie zaświadczeń dla Radnych przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku.

 3. Ślubowanie Radnych.

 4. Ustalenie porządku obrad.

 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku:

 1. zgłaszanie kandydatów na funkcje Przewodniczącego Rady Miejskiej,

 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

 3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

 4. przeprowadzenie tajnego głosowania,

 5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego (druk nr 1).

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

d) przeprowadzenie tajnego głosowania,

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego (druk nr 2).

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku.

Pan Michał Pałczyński stwierdził, że punkt 1, 2, 3 i 4 porządku obrad uważa za zrealizowany.

Odn 5 pkt posiedzenia

Radny Michał Pałczyński poprosił o zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku oraz ewentualne ich przedstawienie. Przypomniał, że kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo powiedział, że będzie zwracał się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata, czy wyraża zgodę.

Radna Maria Jarmoszko - Pożdał zgłosiła Radnego Jacka Liwak na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Radny Jacek Liwak wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Janusz Czerwonka zgłosił Radnego Bogdana Terebeckiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Radny Bogdan Terebecki wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej zgłoszeń nie było.

Dla formalności Radny Michał Pałczyński zaproponował przegłosować zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Rada Miejska w Ińsku w obecności 15 Radnych jednogłośnie stwierdziła zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Następnie zaproponował przystąpić do powołania z radnych 3 osobowej komisji skrutacyjnej. Przypomniał, że osoby kandydujące na Przewodniczącego nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej.

Poprosił o zgłoszenie co najmniej 3 radnych do pracy w komisji.

Radny Bogdan Terebecki zgłosił Radnego Janusza Czerwonka do składu komisji skrutacyjnej.

Pan Janusz Czerwonka wyraził zgodę na kandydowanie do składu komisji.

Pan Wiesław Banaszewski zgłosił Radną Monikę Śmiłkowską do składu komisji skrutacyjnej.

Pani Monika Śmiałkowska wyraziła zgodę na kandydowanie do składu komisji.

Radny Stanisław Tomczyk zgłosił Radną Marię Jarmoszko - Pożdał do składu komisji skrutacyjnej.

Pani Maria Jarmoszko - Pożdał wyraziła zgodę na kandydowanie do składu komisji.

Pani Krystyna Sydor zgłosiła Radną Jolantę Deska do składu komisji skrutacyjnej.

Pani Jolanta Deska wyraziła zgodę na kandydowanie do składu komisji.

W związku ze zgłoszenie do składu komisji skrutacyjnej 4 kandydatów a skład komisji musi być 3 osobowy Radny Michał Pałczyński dokonał głosowania nad poszczególnymi kandydatami:

Głosowanie nad kandydaturą Pana Janusza Czerwonka:

Rada Miejska w Ińsku w obecności 15 Radnych, 12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” dokonała głosowania nad kandydaturą Pana Janusza Czerwonka do składu komisji skrutacyjnej.

Głosowanie nad kandydaturą Pani Moniki Śmiałkowskiej:

Rada Miejska w Ińsku obecności 15 Radnych, 11 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się” dokonała głosowania nad kandydaturą Pani Moniki Śmiałkowskiej do składu komisji skrutacyjnej.

Głosowanie nad kandydaturą Pani Marii Jarmoszko - Pożdał:

Rada Miejska w Ińsku obecności 15 Radnych, jednogłośnie dokonała głosowania nad kandydaturą Pani Marii Jarmoszko - Pożdał do składu komisji skrutacyjnej.

Głosowanie nad kandydaturą Pani Jolanta Deska:

Rada Miejska w Ińsku obecności 15 Radnych, 6 głosami „za” przy 9 głosach „wstrzymujących się” dokonała głosowania nad kandydaturą Pani Jolanty Deska do składu komisji skrutacyjnej.

Następnie zwrócił się z zapytaniem do Radnych, kto jest za zgłoszonym składem komisji skrutacyjnej. Przypomniał, że Radni głosują poprzez podniesienie ręki.

Rada Miejska w Ińsku w obecności 15 Radnych, jednogłośnie głosowała „za” w/w składem komisji skrutacyjnej.

Pan Michał Pałczyński na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdził, że do komisji skrutacyjnej weszli następujący radni: Janusz Czerwonka, Monika Śmiałkowska i Maria Jarmoszko - Pożdał.

Radny Michał Pałczyński ogłosił 5 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji.

Po przerwie:

Radny Janusz Czerwonka odczytał protokół z ukonsytuowania się Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie Radny Michał Pałczyński poprosił Przewodniczącego Komisji skrutacyjnej o zapoznanie radnych ze sposobem głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Czerwonka Radny zapoznał Radnych ze sposobem głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku, które stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Radny Michał Pałczyński poprosił zgłoszonych kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku o zabieranie głosu w kolejności alfabetycznej. Ustalił maksymalnie 5 minutowy limit na autoprezentację oraz 5 minutowy limit czasu na zadawanie pytań przez radnych.

Poprosił o zabranie głosu kandydata, radnego Pana Jacka Liwak.

Radny Jacek Liwak dokonał autoprezentacji. Powiedział, że zadaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej jest przede wszystkim to, aby obrady Rady Miejskiej odbywały się zgodnie z prawem. Dodał, że będzie dbał o to, aby tak właśnie się to odbywało. Powinno odbywać się to również z kulturą osobistą. Dodał, że będzie starał się dbać o to, aby obrady przebiegały w atmosferze spokoju i merytoryki.

Radni nie zgłosili pytań do kandydata na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Następnie poprosił o zabranie głosu kandydata, radnego Bogdana Terebeckiego.

Radny Bogdan Terebecki dokonał autoprezentacji. Powiedział, że jest członkiem PIS-u i poinformował, że w lutym br. poddał się dobrowolnie lustracji. Dodał, że postara się wywiązywać się ze Statutu Gminy Ińsko oraz z ustawy o samorządzie gminnym oraz chce przestrzegać wszelkich norm jakie na radnym spoczywają. Powiedział, że jest osobą, która nie dzieli ludzi tylko jednoczy.

Radni nie zgłosili pytań do kandydata na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Radny Michał Pałczyński poinformował, że zakończono prezentację kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku. Następnie zamknął dyskusję i poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Następnie ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie:

Pan Michał Pałczyński prosił komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania oraz Przewodniczącego komisji o krótkie przypomnienie zasad głosowania co uczyniono.

Poprosił Przewodniczącego Komisji o wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania. Przypomniał, że jest do dyspozycji parawan, w którym nikt nie będzie nam przeszkadzał przy zaznaczaniu na karcie kandydata, na którego chcemy oddać głos. Czynność ta została wykonana. Radni dokonali wrzucenia kart do urny. Po wrzuceniu karty do urny przez ostatniego radnego. podziękował i ogłosił 10 minutową przerwę, a komisję skrutacyjną prosił o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.

Po przerwie:

Radny Michał Pałczyński poprosił Przewodniczącego Komisji skrutacyjnej
o odczytanie protokołu z wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Czerwonka odczytał protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku. Na postawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej w Ińsku został Bogdan Terebecki.

Radny Michał Pałczyński złożył gratuluję radnemu wybranemu na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku i życzył owocnej pracy. Poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Czerwonka odczytał uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Radny Michał Pałczyński poddał pod głosowanie w/w uchwałę.

Rada Miejska w Ińsku w obecności 15 Radnych obecnych na posiedzeniu, 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radny Michał Pałczyński poprosił wybranego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku Bogdana Terebeckiego o dalsze prowadzenie obrad.

Odn 6 pkt posiedzenia

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Terebecki prosił o zgłoszenie kandydatów oraz ewentualne ich przedstawienie. Przypomniał, że kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego poinformował, że każdorazowo będę zwracał się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata, czy wyraża zgodę.

Radny Jacek Liwak zgłosił Radną Krystynę Sydor na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Radna Krystyna Sydor wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Wiesław Banaszewski zgłosił Jerzego Kościelnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Radny Jerzy Kościelny wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej zgłoszeń nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Terebecki dla formalności zaproponował przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Rada Miejska w Ińsku w obecności 15 Radnych, jednogłośnie podjęła decyzję o zamknięciu listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Przewodniczący Bogdan Terebecki stwierdził zamknięcie listy kandydatów.

Radny Jerzy Kościelny złożył wniosek formalny, aby skład komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku był taki sam jak skład komisji skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Przewodniczący Bogdan Terebecki poddał pod głosowanie wniosek formalny złożony przez Radnego Jerzego Kościelnego.

Rada Miejska w Ińsku w obecności 15 Radnych, 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła do realizacji wniosek formalny złożony przez Radnego Jerzego Kościelnego.

Wobec powyższego skład Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku jest następujący:

Przewodniczący Komisji Janusz Czerwonka Radny,

Członek Monika Śmiałkowska Radna,

Członek Maria Jarmoszko - Pożdał Radna.

Przewodniczący Bogdan Terebecki poprosił Przewodniczącego Komisji skrutacyjnej o zapoznanie radnych ze sposobem głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Czerwonka przedstawił zasady głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Następnie poprosił zgłoszonych kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku o zabieranie głosu w kolejności alfabetycznej. Ustalił maksymalnie 5 minutowy limit na autoprezentację oraz 5 minutowy limit czasu na zadawanie pytań przez radnych.

Poprosił o zabranie głosu kandydata, radnego Pana Jerzego Kościelnego.

Radny Jerzy Kościelny dokonał autoprezentacji. Po przedstawieniu się poinformował zebranych, ze ma doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym. W czasie dwóch kadencji Rady Miejskiej w Ińsku był Wiceprzewodniczącym. Chce konsekwentnie realizować działania przyjęte przez obecną Radę Miejską. Powiedział, że będzie starał się porozumieć z każdym nie zwracając uwagi na przynależności polityczne. Chce przez swoją funkcję w Radzie Miejskiej łączyć a nie dzielić.

Radni nie zgłosili pytań.

Radna Krystyna Sydor dokonała autoprezentacji. Po przedstawieniu się poinformowała, że jest Radną już trzecią kadencję. W ostatniej kadencji Rady Miejskiej w Ińsku była Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej. Dodała, że jest osobą, która nie dzieli ludzi ze względu na przynależności polityczne. Zawsze pomaga ludziom, którzy się do niej zgłaszają. Jest osobą, która nie powoduje konfliktów. Dodała, że praca w Radzie będzie zależała od całej Rady i od Burmistrza. Powinno być tak, aby Rada była zgodna ponieważ pracuje ona dla mieszkańców całej Gminy. Należy dbać o to, aby w naszej Gminie działo się dobrze i aby uniknąć sytuacji jaka miała miejsce przez wyborami.. Radni i Burmistrz zostali bardzo źle potraktowani. Życzyła Radnym, aby wszyscy pomagali i wspierali się wzajemnie i pracowali dla dobra wyborców.

Radni nie zgłosili pytań.

Przewodniczący Bogdan Terebecki stwierdził zakończenie prezentacji kandydatów oraz zamknął dyskusję i porosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie:

Przewodniczący Bogdan Terebecki poprosił komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania oraz Przewodniczącego komisji o krótkie przypomnienie zasad głosowania.

Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji o wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania. Przypomniał, że mamy do dyspozycji parawan, w którym nikt nie będzie nam przeszkadzał przy zaznaczaniu na karcie kandydata, na którego chcemy oddać głos co miało miejsce.

Radni wyczytywania dokonali wrzucenia kart do urny.

Po wrzuceniu karty do urny przez ostatniego radnego podziękował i ogłosił 5 minutową przerwę, a komisję skrutacyjną prosił o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.

Po przerwie:

Przewodniczący Bogdan Terebecki popropsił Przewodniczącego Komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu z wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Czerwonka odczytał protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Przewodniczący Bogdan Terebecki złożył gratuluję radnemu wybranemu na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku.

Następnie poddał ją pod głosowanie.

Rada Miejska w Ińsku w obecności 15 Radnych, 12 głosów „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Odn 7 pkt posiedzenia

Wolne wnioski:

Radny Jacek Liwak:

 1. Wnioskował o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim w sprawie konieczności wykonania chodnika przy ul. Zielonej w Ińsku, nr drogi 1827Z ze względów bezpieczeństwa.. Uzasadniając swój wniosek poinformował, że w/w ulica jest bardzo ruchliwa. Zaobserwował poruszanie się ruchu ciężkiego. Nasilenie jest bardzo duże. W listopadzie br. zdarzył się tam wypadek drogowy z udziałem dwojga dzieci w wieku szkolnym. Ulicą tą uczęszcza bardzo dużo dzieci do szkoły. Podsumowując uważał za stosowne podjęcie takiego przedsięwzięcia ponieważ jest to konieczność.

Radny Michał Pałczyński:

 1. Wnioskował o wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej
  nr 1759Z przez wieś Linówko z uwagi na to, ze droga jest bardzo wąska
  i stwarza to zagrożenie dla ruchu samochodowego oraz pieszych.

Radna Jolanta Deska:

1. Wnioskowała o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych z przypomnieniem
o uzupełnienie dziur w nawierzchni drogi powiatowej nr 1756Z przez wieś Ścienne.

Radny Stanisław Tomczyk:

1. Wnioskował by wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych z wnioskiem, aby
w budżecie na rok 2007 zabezpieczyli środki finansowe na wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 0947Z przez wieś Storkowo od skrzyżowania w kierunku Węgorzyna do domu wielorodzinnego nr 9.

Pan Andrzej Racinowski powiedział, żeby realizować wnioski należy najpierw przekazać władzę i poinformować o stanie Gminy i o środkach finansowych.

Pani Teresa Grzegorczyk Skarbnik poparła wypowiedź Pana Andrzeja Racinowskiego.

Odn 8 pkt posiedzenia

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Bogdan Terebecki o godzinie 17:00 zakończył obrady pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Bogdan Terebecki

Protokolant: Monika Kwiecień

Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron.

Protokół został przyjęty na drugiej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 5 grudnia 2006 roku.

12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 07-12-2006 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2006 15:12