herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 13.12.2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ińsku do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Ińska


UCHWAŁA Nr III/12/2006

RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU

z dnia 13 grudnia 2006 roku

w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek
od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 6 ust. 13 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) i art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory następujących formularzy;

  1. deklaracja na podatek leśny DL-1,

  2. deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1,

  3. deklaracja na podatek rolny DR-1,

stanowiące załączniki nr1, nr 2, nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3. W uchwale Nr X/76/2003 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 08 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 17 grudnia 2003 r. Nr 120 , poz. 2221 ) wprowadza się następujące zmiany:

- w § 1 uchyla się pkt 1-3

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 01-02-2007 16:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2007 16:15