Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REFERAT FINANSOWY

 

Referat Finansowy

 

 

Kierownik Referatu Elżbieta Tomkowiak - Skarbnik Gminy

Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

 

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej – Urzędu, Organu i Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych.
 3. Prowadzenie rachunkowości gminnych funduszy celowych, ZFŚS.
 4. Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetowych.
 5. Obsługa finansowa programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 6. Prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z realizowanymi inwestycjami oraz przekazywanie zakończonych inwestycji na stan majątku gminy.
 7. Prowadzenie dokumentacji finansowej w zakresie zadań zleconych gminie.
 8. Ewidencja i terminowe odprowadzanie dochodów budżetu państwa w zakresie określonym odrębnymi przepisami w tym: opłaty za dowody osobiste, udostępnienie danych adresowych, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny.
 9. Sporządzanie jednostkowej, zbiorczej sprawozdawczości budżetowej gminy oraz bilansów i pozostałej sprawozdawczości rocznej w tym: rachunku zysków i strat, zmian w funduszu oraz sprawozdań o pomocy publicznej.
 10. Ewidencja majątku gminy w tym gruntów, środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie amortyzacji i sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.
 11. Rozliczanie inwentaryzacji.
 12. Sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, deklaracji ZUS, deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, rozliczanie podatników.
 13. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz osób fizycznych z którymi Urząd zawarł umowy cywilno-prawne.
 14. Sporządzanie przelewów dla kontrahentów, ZUS, Urzędów Skarbowych, PFRON, Urzędu Wojewódzkiego.
 15. Wydawanie zaświadczeń o zarobkach do celów emerytalno-rentowych na druku RP-7.
 16. Refundacje robót publicznych i prac społecznie użytecznych.
 17. Naliczanie odpisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz PFRON.
 18. Prowadzenie rejestru VAT i odprowadzanie naliczonego podatku do Urzędu Skarbowego.
 19. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku gminy.
 20. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym.
 21. Rozliczanie sołtysów i inkasenta.
 22. Przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat.
 23. Prowadzenie ewidencji podatników oraz gromadzenie i przechowywanie i badanie pod względem zgodności ze stanem rzeczywistym oraz ewidencją gruntów deklaracji podatkowych.
 24. Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych, wysyłanie decyzji wymiarowych zgodnie z wymogami przepisów ustawowych i wykonawczych w tym zakresie.
 25. Opiniowanie wniosków i wydawanie decyzji o umarzaniu i zastosowaniu ulg podatków i opłat.
 26. Zgromadzenie dokumentacji niezbędnej w przypadku dokonanych odwołań od decyzji podatkowych oraz kierowanie ich do instytucji odwoławczej.
 27. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i posiadanych użytkach rolnych.
 28. Kontrola podatkowa oraz kontrola jednostek organizacyjnych gminy.
 29. Kontrola i rozliczanie przekazanych dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych.
 30. Udzielanie informacji organom sądowym i egzekucyjnym o posiadanych gruntach;
 31. Naliczanie i pobieranie należności oraz ich windykacja.
 32. Dokonywanie zapotrzebowania na materiały biurowe.
 33. Rozliczanie druków ścisłego zarachowania.
 34. Współudział w opracowywaniu budżetu oraz bieżącej analizie realizacji wpływów i wydatków budżetowych.
 35. Prowadzenie ewidencji i wydawania druków ścisłego zarachowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 27-03-2007 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 12-01-2015 16:36