Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REFERAT ORGANIZACYJNY

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

 

1. Na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej, spraw kadrowych i społecznych:

 

 1. W zakresie Obsługi Rady:
 1. obsługa posiedzeń Rady;
 2. prowadzenie rejestrów uchwał Rady, Komisji raz interpelacji i zapytań radnych;
 3. ewidencjonowanie interpelacji i zapytań radnych oraz wystąpień Komisji Rady kierowanych do Burmistrza;
 4. wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta, Sejmu i Senatu, Rady Gminy, Sołtysów i Rad Sołeckich oraz innych organów przewidzianych przepisami;
 5. dbanie o zgodne z przepisami prawa działanie Rady oraz jej organów;
 6. obsługa i pomoc prawna dla Rady i jej organów oraz jednostek podporządkowanych i pomocniczych - sołectw;
 7. wdrażanie uchwał Rady (w tym, m.in. publikacja w Dzienniku Wojewódzkim i na BIP);
 8. przygotowanie posiedzeń Rady i jej organów, opracowanie materiałów na posiedzenia, uchwał, wniosków i opinii, przekazywanie ich właściwym organom i czuwanie nad ich realizacją;
 9. występowanie do właściwych komórek organizacyjnych o dostarczanie niezbędnych opracowań albo o podjęcie innych prac dla potrzeb Rady.

 

 1. W zakresie kadr i szkoleń:
  1. prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz przygotowania zawodowego;
  2. kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie;
  3. prowadzenie spraw urlopowych pracowników w tym sporządzanie rocznego planu urlopów;
  4. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem pracowników;
  5. prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników;
  6. sporządzanie umów zleceń.

 

 1. Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

 1. W zakresie Spraw społecznych:
  1. współpraca z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudnienia bezrobotnych, organizacja staży, robót publicznych i prac interwencyjnych na terenie Gminy;
  2. organizacja praktyk studenckich i uczniowskich w Urzędzie;
  3. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych dla pracowników;
  4. prowadzenie dokumentacji związanej ze stażami absolwenckimi;
  5. zamawianie i prowadzenie ewidencji i rejestru pieczęci urzędowych;

 

 Na stanowisku pracy do spraw obywatelskich, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy w szczególności:

 

1) W zakresie spraw obywatelskich:

 1. realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności i spraw meldunkowych, w tym czynności związanych z PESEL;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zameldowań i wymeldowań osób decyzją administracyjną;
 3. sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie ewidencji i kontroli ruchu ludności;
 4. udzielanie informacji adresowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 5. sporządzenie informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat i przesłanie ich właściwym dyrektorom szkół;
 6. przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych;
 7. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie;
 8. sporządzanie wykazów przedpoborowych i poborowych;
 9. wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.

 

2) W zakresie spraw obronnych:

 1. planowanie obronne;
 2. organizacja i funkcjonowanie systemu kierowania obronnością w Gminie, w szczególności stałego dyżuru i stanowiska kierowania;
 3. przygotowanie Gminy w ramach systemu obronnego państwa do realizacji zadań umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych, w szczególności zorganizowania akcji kurierskiej;
 4. wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem na terenie Gminy obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
 5. przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby obronności;
 6. przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
 7. planowanie i organizowanie szkolenia obronnego;
 8. kontrole wykonywanych zadań obronnych.

 

3) W zakresie obrony cywilnej:

 1. opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej gminy;
 2. opracowywanie i uzgadnianie rocznych planów działania;
 3. organizowanie, prowadzenie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 4. organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;
 5. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
 6. tworzenie i przygotowanie do działania jednostek organizacyjnych (formacje) obrony cywilnej;
 7. przygotowanie i organizowanie ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
 8. planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
 9. planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarczych oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
 10. koordynowanie w gminie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych;
 11. planowanie i zapewnienie ochrony medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do niesienia tej pomocy;
 12. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki techniczne;
 13. niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu;
 14. integrowanie sił obrony cywilnej oraz służb i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
 15. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego mających wpływ na realizacje zadań obrony cywilnej;
 16. ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na obszarze gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej;
 17. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
 18. przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych;
 19. prowadzenie magazynu i ewidencjonowanie sprzętu obrony cywilnej;
 20. ustalanie zadań i kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców i w innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy;
 21. opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań w zakresie obrony cywilnej.

 

4) W zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. obsługa i zapewnienie funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;
 2.  kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, zgodnie z ustawa o stanie klęski żywiołowej;
 3.  kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie gminy;
 4. realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

- realizowanie zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,

- opracowywanie i przedkładanie Staroście Stargardzkiemu do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego;

 1. organizowanie, i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
 2. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
 3. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 4. realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
 5. zapewnienie na obszarze gminy:

- pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

 1. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 2. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 3. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

 

5) W zakresie tajemnicy państwowej, służbowej, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
 2. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 3. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 4. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
 5. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych;
 6. nadzorowanie pracy kancelarii tajnej w Urzędzie;
 7. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane;
 8. przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 9. współpraca z inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie zapewnienia ochrony systemów i sieci teleinformatycznych.

 

6) W zakresie oświaty:

 1. koordynowanie działalności placówek oświatowych na terenie Gminy;
 2. reprezentowanie spraw oświaty na forum Rady Miejskiej i jej komisji;
 3. współpraca z Kuratorium Oświaty;
 4. współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie przygotowywania arkuszy organizacyjnych, opiniowanie arkuszy przed przedłożeniem do zatwierdzenia przez Burmistrza;
 5. stała współpraca ze szkołami i przedszkolem;
 6. koordynowanie realizacji obowiązku szkolnego i nauki i składanie informacji raz w roku;
 7. sprawy związane z nagrodami dla uczniów i nauczycieli, dokształcanie itp.;
 8. sprawy związane z dowożeniem uczniów do szkół (ustalanie harmonogramu i wprowadzanie zmian)
 9.  przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, Zarządzeń Burmistrza, postanowień, decyzji itp. dotyczących oświaty i punktów przedszkolnych);
 10. koordynowanie spraw związanych z SIO i EN-3 oraz statystyki publicznej;
 11. sporządzanie informacji o stanie oświaty (stan i zamierzenia);
 12. inne sprawy związane z prowadzeniem placówek oświatowych na terenie Gminy

 

 7) Pozostałe sprawy:

a)  wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne.

 

Na stanowisku ds. obsługi Burmistrza, sekretariat, kancelaria.

 

 1. Obsługa posiedzeń oraz narad i spotkań organizowanych przez Burmistrza.
 2. Obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Burmistrza.
 3. Prowadzenie kancelarii, w tym zwłaszcza:
  1. przyjmowanie, rejestrowanie i rozdział korespondencji i przesyłek wpływających do Urzędu;
  2. wysyłanie korespondencji;
  3. prowadzenie rejestru przyjęć interesantów przez Burmistrza.
 4. Udzielanie informacji petentom o kompetencjach organów Gminy, poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu i instytucji.
 5. Nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z udziałem Gminy w obchodach świąt państwowych, rocznic i innych uroczystości, w których uczestniczyć będą członkowie organów.-          
 6. Przygotowywanie projektów pism będących reakcją na publikacje prasowe dotyczące   działania organów Gminy lub pracowników samorządowych.
 7. Prowadzenie i rozliczanie eksploatacji samochodu służbowego.
 8. Przygotowywanie, przyjmowanie i publikowanie informacji na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznych w swoim zakresie.
 9. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem BIP oraz moderowanie strony promocyjnej gminy.
 10. Wnioskowanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na cele poprawy stanu bhp.
 11. Zapewnienie wymaganych prawem szkoleń wstępnych i okresowych pracowników urzędu w zakresie bhp.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 27-03-2007 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 12-01-2015 16:37