Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REFERAT SPRAW GOSPODARCZYCH

Do zadań Referatu Spraw Gospodarczych należy w szczególności:

1. Na stanowisku pracy ds. gospodarki przestrzennej i gospodarki odpadami.

 1. W zakresie planowania przestrzennego:
 1. opracowywanie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. inicjowania zmian oraz interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 3. prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym w zakresie realizacji planu zagospodarowania przestrzennego;
 4. naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 6. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 7. nadzór w zakresie zachowania walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Gminy;
 8. wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa;
 9. opiniowanie projektów koncesji na wydobywanie kopalin;
 10. opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i w energię elektryczną dla obszaru Gminy;
 11. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem aglomeracji oraz zmiany jej granic.

 

 1. W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie:
 1. prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej ww. gospodarki,
 2. przygotowanie projektów uchwał związanych z wprowadzeniem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 3. przygotowanie specyfikacji przetargowej dotyczącej nowych zasad gospodarki odpadami,
 4. wykonywanie innych czynności niezbędnych do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami,
 5. zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 6. prowadzenie spraw związanych z Regionalną Instalacją Gospodarki Odpadami,
 7. nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku,
 8. prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
 9.  prowadzenie ewidencji bezodpadowych zbiorników na nieczystości płynne, przydomowych, oczyszczalni ścieków, ewidencji umów o odbiór odpadów komunalnych, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie,
 10. współuczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawa wynikających z zajmowanego stanowiska pracy,
 11. sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska,
 12. współuczestniczenie w organizowaniu przetargów na odbieranie i zagospodarowanie  odpadów,
 13. prowadzenie ewidencji naliczeń i wpłat z tytułu gospodarki odpadami;
 14. nadzór nad zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej.

 

 1. Na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki mieszkaniowej.

1) W zakresie gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki mieszkaniowej:

1.1) Prowadzenie zadań związanych z realizacja przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, w tym:

 1. regulacja stanów prawnych nieruchomości;
 2. prowadzenie spraw wynikających z komunalizacji mienia z mocy prawa i na wniosek;
 3. prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości;
 4. przygotowywanie do sprzedaży wolnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, stanowiących gminny zasób nieruchomości, w tym na rzecz najemców;
 5. przygotowywanie dokumentów do zakupu i przejęcia nieruchomości na gminny zasób nieruchomości ;
 6. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości;
 7. prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości;
 8. prowadzenie spraw z zakresu postępowania rozgraniczającego;

1.2) Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów, oznaczania nieruchomości oraz przyznawanie numerów porządkowych;

1.3) Realizacja zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej;

1.4) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i socjalnymi będącymi w zasobie komunalnym;

1.5) Przygotowywanie dokumentów w sprawie ustalania stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne i użytkowe oraz wprowadzanie w życie podjętych w tej sprawie ustaleń;

1.6) Opracowanie projektu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz projektu programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;

1.7) Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych;

1.8) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami i gruntami użytkowymi będącymi w zasobie komunalnym;

1.9) Przygotowywanie dokumentów w sprawie ustalania stawek czynszu za lokale i grunty użytkowe oraz wprowadzanie w życie podjętych w tej sprawie ustaleń;

1.10) Opracowanie projektów zasad wynajmowania lokali i gruntów użytkowych;

1.11) Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z realizacji przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami oraz ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

2) W zakresie budownictwa:

 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 2. prowadzenie spraw gminy dotyczących ochrony zabytków.

 

3) W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. prowadzenie okresowych pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej; rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznej w obiektach zaliczanych do I kat. zagrożenia ludzi;
 2. dokonywanie klasyfikacji obiektów pod względem zagrożenia;
 3. dokonywanie stałych kontroli przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp oraz wydawanie zaleceń usunięcia uchybień w tym zakresie.

 

 1. Na stanowisku pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska należy:
 1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska.
 2. Prowadzenie postępowania w zakresie wydawania decyzji środowiskowych.
 3. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 4. Zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska.
 5. Opracowanie i aktualizacja programu ochrony środowiska i programu gospodarki odpadami.
 6.  Prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.
 7.  Podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa.
 8. Wydawanie stosownych zezwoleń, uzgodnień, decyzji i opinii w związku z powstawaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz sposobu postępowania z nimi.
 9.  Opiniowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.
 10. Nadzór nad utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych i innych urządzeń sanitarnych.
 11. Wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych i rolnych na cele nierolnicze i nieleśne prowadzenie ewidencji kół łowieckich.
 12. Współpraca z kołami łowieckimi i strażnikami.
 13.  Współpraca z weterynarią  w zakresie zwalczania chorób inwazyjnych.
 14. Współdziałanie z jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa.
 15. Wydawanie zaświadczeń o pracy we własnym gospodarstwie rolnym.
 16. Stwierdzanie faktu posiadania gospodarstwa rolnego.
 17. Sprawozdawczość i szacunki plonów.
 18. Aktualizacja wykazu gospodarstw i  działek rolnych oraz prowadzenie akt dotyczących własności gospodarstw rolnych.
 19. Realizacja zadań związanych z ustawa o zapobieganiu  narkomanii i prowadzenie kontroli upraw maku.
 20.  Prowadzenie spraw z zakresu zwalczania chorób zwierząt, chorób i szkodników roślin.
 21. Bieżąca współpraca ze stanowiskiem pracy do spraw wymiaru podatków w sprawie przygotowania i przeprowadzania spisów rolnych.
 22.  Realizacja zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku (w tym również nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach programów z PUP)
 23.  Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat za usługi komunalne.
 24. Prowadzenie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie Gminy.
 25. Zakładanie i zarządzanie terenami cmentarnymi
 26. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym:
  1. wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów z terenu nieruchomości prywatnych lub terenów gminnych, naliczanie opłat;
  2. wymierzanie kar za samowolne usunięcie drzew i krzewów.

27) Prowadzenie spraw z zakresu rzeczy znalezionych.

28) Nadzór nad oświetleniem ulic w mieście i na wsiach.

29) Realizacja zadań Gminy z zakresu utrzymania dróg publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 27-03-2007 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 12-01-2015 16:39