Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/51/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 marca 2007 r. w spr. zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2007.


Uchwała Nr VI / 51 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r Dz.U. Nr 142 poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r DzU Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) - uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z zakresem zadań własnych na ogólną kwotę 170.602,96 następująco:

1/ DOCHODY:

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 -

Pozostała działalność, § 6298 - Środki na dofinansowanie

własnych inwestycji gmin, pozyskane ze środków unijnych

zgodnie z umową z Wojewodą Zachodniopomorskim - dotyczy

finansowania projektu Nr Z/2.32/III/3.1/309/05 pn.: „Kino „Morena”

Centrum Rozwoju Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku

- modernizacja obiektu kina” - refundacja poniesionych

wydatków inwestycyjnych w 2006 roku ze środków własnych na

w/w zadanie - 94.959,60 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92114 -

Pozostałe instytucje kultury, § 6339 - Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin - dotyczy współfinansowania projektu

Nr Z/2.32/III/3.1/309/05 pn.: „Kino „Morena” Centrum Rozwoju

Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku - modernizacja

obiektu kina” - refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych

w 2006 roku ze środków własnych na w/w zadanie - 75.643,36 zł

2/ WYDATKI:

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin,

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 26.000,00 zł

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 - Wybory

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 507,96 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 6050 - Wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.800,00 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 92.195,00 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych, § 4270 - Zakup usług remontowych

(remont łazienki w hangarze) - 3.000,00 zł

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność,

§ 3110 - Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne) - 12.000,00 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 -

Pozostała działalność, § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie

roczne - 4.100,00 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 -

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 - Wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych (projekty budowlane

modernizacji i adaptacji świetlic wiejskich) - 30.000,00 zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy w dziale 921 rozdziale 92195 § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane ze środków unijnych zgodnie z umową z Wojewodą Zachodniopomorskim - dotyczy finansowania projektu Nr Z/2.32/III/3.1/309/05 pn.: „Kino „Morena” Centrum Rozwoju Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku - modernizacja obiektu kina” - refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2006 roku ze środków własnych na w/w zadanie na kwotę 472.365,59 zł.

§ 3. Ustala się rozchód budżetu gminy w wysokości 472.365,59 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z budżetu państwa wykorzystanej na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kino „Morena” Centrum Rozwoju Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku - modernizacja obiektu kina”.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy związane z zakresem zadań własnych na ogólną kwotę 57.000 zł następująco:

1/ DOCHODY:

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdział 75414 - Obrona cywilna, § 2030 - Dotacje celowe

otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) - 7.000,00 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku

rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych, § 0310 - Podatek od nieruchomości - 50.000,00 zł

2/ WYDATKI:

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin,

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 50.000,00 zł

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdział 75414 - Obrona cywilna, § 4210 - Zakup materiałów

i wyposażenia - 7.000,00 zł

§ 5. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy związane z zakresem zadań własnych na ogólną kwotę 92.195 zł następująco:

1/ DOCHODY:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem, rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa, § 0010 - Podatek

dochodowy od osób fizycznych - 8.365,00 zł

- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 - Subwencje

ogólne z budżetu państwa - 83.830,00 zł

2/ WYDATKI:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 92.195,00 zł

§ 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy związane z zakresem zadań zleconych na ogólną kwotę 4.240 zł następująco:

1/ DOCHODY:

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 - Wybory

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami - 4.240,00 zł

2/ WYDATKI:

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 - Wybory

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie, § 3030 - Różne wydatki na rzecz

osób fizycznych - 2.860,00 zł

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 - Wybory

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie, § 4110 - Składki na ubezpieczenia

społeczne - 74,01 zł

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 - Wybory

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 10,54 zł

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 - Wybory

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie, § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 430,45 zł

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 - Wybory

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie, § 4210 - Zakup materiałów

i wyposażenia - 340,00 zł

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 - Wybory

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 225,00 zł

- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 - Wybory

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie, § 4740 - Zakup materiałów

papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 300,00 zł

§ 7. Dokonać przesunięć w planie wydatków zadań własnych na ogólną kwotę 44.012 zł następująco:

1/ ZMNIEJSZYC WYDATKI:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 44.012,00 zł

2/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 44.012,00 zł

§ 8. Zwiększa się dochody i wydatki związane z zakresem zadań własnych na ogólną kwotę 2.690,56 następująco:

1/ DOCHODY:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 2707 -

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - program realizowany

ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

- Sokrates COMENIUS - 2.690,56

2/ WYDATKI:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4420 - Podróże służbowe zagraniczne - 2.000,00 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 690,56

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

  1. Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr 80/2007 z dnia 22 lutego 2007r w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ińsku, zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2007r.

  1. Pismo z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie Nr ZK.III.Pu-5220/24/07 z dnia 26 lutego 2007r w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie kosztów tworzenia gminnego centrum reagowania.

  1. Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007r dotyczące zmian ostatecznych kwot subwencji na rok 2007 oraz pismo Nr ST3-4820-6/2007/507 dotyczące zmniejszenia przyznanej subwencji.

  1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 66/2007 z dnia 23 lutego 2007r w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizowaniem gminnych centrów reagowania.

  1. Pismo z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Szczecinie Nr FE.II.AS-3061/3.1/309/05/01/07 z dnia 12 lutego 2007r w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu Nr Z/2.32/III/3.1/309/05 pn.: „Kino „Morena” Centrum Rozwoju Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku - modernizacja obiektu kina”.

  1. Wniosek beneficjenta o płatność zgodnie z umową Nr Z/2.32/III/3.1/309/05/U/3/06 o dofinansowaniu projektu pn.: „Kino „Morena” Centrum Rozwoju Kultury i Informacji Turystycznej w Ińsku - modernizacja obiektu kina” .

  1. Pozostałość środków zgodnie z umową Nr 06/SPC/06-1177/P1 zawartą na realizację projektu programu Sokrates-Comenius.

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 21-05-2007 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-05-2007 12:41