Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/58/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 kwietnia 2007 r w spr. zmian budżetu na rok 2007


Uchwała Nr VII / 58 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r Dz.U. Nr 142 poz. 1591; z 2002r Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r DzU Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) - uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z zakresem zadań własnych na ogólną kwotę 73.251 następująco:

1/ DOCHODY:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie czystości ulic powiatowych - 13.000 zł

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 15.161 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin - z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie

pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007

w okresie styczeń - sierpień 2007r - 6.020 zł

- w dziel 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotyczy obchodów 5-lecia chóru CREDO - 1.300 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku

rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0320 - Podatek rolny - 10.000 zł

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku

rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0310 - Podatek od

nieruchomości - 23.586

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw, § 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje - 4.184 zł

2/ WYDATKI:

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 4300 - Zakup usług pozostałych - utrzymanie

czystości ulic powiatowych - 13.000 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, § 4580 - Pozostałe odsetki - 3.100 zł

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała

działalność, § 4270 - Zakup usług remontowych - rozbiórka

oraz zabezpieczenie pozostałej części budynku mieszkalnego

w miejscowości Studnica - 10.000 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń - sierpień 2007r - 3.700 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.170 zł

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 150 zł

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 3240 - Stypendia dla uczniów -

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 15.161 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 4430 - Różne opłaty

i składki - opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - zajętych przez wlot ścieków z oczyszczalni ścieków - 5 zł

- w dziel 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z obchodami 5-lecia

chóru CREDO - 1.300 zł

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie nawierzchni boiska treningowego - 2.500 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, § 6650 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wpłata gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami - CZG R-XXI” - 17.465

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 4270 - Zakup usług remontowych - 4.700 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

  1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 122/2007 z dnia 30 marca 2007r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń - sierpień 2007r dla Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Ińsku.

  1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 118/2007 z dnia 27 marca 2007r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

  1. Pismo z Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie Nr CZ/FK/18/2007 z dnia 13 marca 2007r w sprawie wysokości udziału gminy Ińsko w dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami - CZG R-XXI”.

  1. Pismo Dyrektora Centrum Oświatowo-Kulturalnego Szkoła Podstawowa w Ińsku Nr COKSP III/3021/02/07 z dnia 13 kwietnia 2007r w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2007 rok.

  1. Decyzja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Nr DOŚ.III.ZN-7512/2/2007 z dnia 12 kwietnia 2007r zmieniająca decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2004r w sprawie udzielenia Szczecińskim Kopalniom Surowców Mineralnych S.A. koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego „Studnica 1”.

4

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 02-07-2007 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2007 15:03