Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/60/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 kwietnia 2007 r w spr. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Ińska


UCHWAŁA Nr VII / 60 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Ińska.

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U z 2004 r. nr 204, poz.2086, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 163, poz. 1364, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg - ulic gminnych,
dla których zarządcą jest Burmistrz Ińska na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

 1. prowadzenie robót w pasie drogowym,

 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celu, o którym mowa
w § 1 pkt.1 ustala się z zastrzeżeniem ust. 5, następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 1. przy zajęciu jezdni do 50% jej szerokości oraz zatoki - 5,00 zł

 2. przy zajęciu jezdni powyżej 50% jej szerokości - 8,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych

3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala
się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości - 2,00 zł

4. Przy zajęciu jezdni lub chodnika o nawierzchni gruntowo-żużlowej (nawierzchnie nieutwardzone) stosuje się stawki opłat w wysokości 50% stawek określonych w ust.1.

5. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

 1. w poprzek jezdni - 100,00 zł

 2. wzdłuż drogi jezdni - 60,00 zł,

 3. wzdłuż drogi poza jezdnią - 40,00.zł

 4. wzdłuż drogi poza jezdnią, chodnikiem i drogą rowerową - 30,00

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 180,00zł

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia
w pasie drogowym lub na obiekcie inżynierskim.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni:

 1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł

 2. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy reklamy - 1, 00 zł

 3. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł

2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwającego krócej niż 24 godziny.

§ 5. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się stawkę opłat za zajęcie 1m2 w wysokości 1,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 02-07-2007 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2007 15:03