Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/59/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 kwietnia 2007 r w spr. określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Ińsko i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych


Uchwała Nr VII / 59 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie: określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Ińsko i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104; Nr 169 poz.1420; z 2006r Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz.1832) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Ińsko i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa, wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. wierzytelności - rozumie się przez to wymagalną należność pieniężna przysługującą Gminie Ińsko lub jej jednostkom organizacyjnym, przypadającą od dłużnika według stanu na dzień umorzenia bądź udzielenia innych ulg, a w przypadku, jeżeli należność główna została zapłacona, sumę odsetek, kosztów ich dochodzenia (należności uboczne),

 2. jednostkom organizacyjnym - rozumie się przez to jednostki budżetowe Gminy Ińsko,

 3. przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także spółkę cywilną,

 4. uldze - rozumie się przez to odroczenie terminu płatności bądź rozłożenie na raty,

 5. szczególnie uzasadnionym przypadku - rozumie się przez to sytuację społeczną lub gospodarczą dłużnika, w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika lub osób będących na jego utrzymaniu, bądź dalszemu funkcjonowaniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,

 6. gminie - tj. Gminie Ińsko,

 7. burmistrzu - tj. Burmistrz Ińska,

 8. pomocy - tj. pomoc udzieloną przez Gminę Ińsko na podstawie niniejszych zasad,

 9. kierowniku jednostek organizacyjnych - należy rozumieć przez to odpowiednio kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

 10. decyzji - rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli uprawnionego organu w sprawie umorzenia należności pieniężnej lub udzielenia innej ulgi, o której mowa w pkt 4.

§ 3. Umarzanie wierzytelności lub udzielenie ulgi może obejmować :

 1. należność główną,

 2. odsetki,

 3. koszty powstałe z dochodzenia wierzytelności.

§ 4. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:

 1. w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić wierzytelności,

 2. przed wszczęciem egzekucji okaże się, że dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byliby pozbawieni niezbędnych środków utrzymania,

 3. dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

 4. jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tej wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

 5. nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania bądź siedziby,

 6. przed wszczęciem postępowania sądowego okaże się, że kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego nie spowoduje odzyskania należności,

 7. sąd umorzył postępowanie upadłościowe lub oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

8) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować wierzytelność, odpowiedzialność z tytułu wierzytelności nie przechodzi na osoby trzecie.

2. Wierzytelność może być umorzona na wniosek dłużnika lub z urzędu, jeżeli podstawy umorzenia, o których mowa w ust.1 potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku lub znajdującymi się w posiadaniu gminy lub jej jednostek organizacyjnych albo na podstawie wywiadu środowiskowego.

3. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

4. W przypadku odmowy dostarczenia dokumentów lub nie uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wierzytelność może być również umorzona w całości lub części mimo braku okoliczności wymienionych w § 4 ust. 1, jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie należności na raty nie zapewni spłaty.

§ 6. Od wierzytelności nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku, włącznie z tym dniem, do dnia terminu spłaty.

§ 7. 1. Udzielenie ulgi przy spłacie może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy jej zastosowanie rokuje zapłatę wierzytelności w całości lub w części.

2. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty może nastąpić na wniosek dłużnika.

3. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku, włącznie z tym dniem do dnia upływu terminu spłaty.

§ 8. 1. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat wierzytelności Gminy i jej jednostek organizacyjnych uprawniony jest Burmistrz Gminy.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest zebrać i w sposób wyczerpujący przeanalizować materiał dowodowy, a w przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do podjęcia decyzji wezwać stronę do ich uzupełnienia.

3. Burmistrz Gminy poinformuje Radę Miejską o udzielonych ulgach w spłacie należności przy rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy.

§ 9. 1. Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego dłużnikowi na podstawie decyzji, o której mowa w § 2 pkt. 10 uchwały.

2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 przestaje wiązać strony, a należność której dotyczyło porozumienie staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetki należnymi od pierwotnego dnia wymagalności jeżeli:

1) powstała zwłoka w zapłacie należności rozłożonej na raty,

2) dłużnik wprowadził w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę rozstrzygnięcia,

3) dowody, na których oparte zostało rozstrzygnięcie okazały się fałszywe.

§ 10. Stosowanie niniejszej uchwały wobec podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123 poz.1291; Dz.U. Nr 245 poz. 1775 oraz Nr 191 poz. 1411 z 2006r).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Bogdan Terebecki

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 02-07-2007 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2007 15:04