herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Uchwała Nr IX/73/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 r w spr. zmiany uchwały nr V/52/2003 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 kwietnia 2003


Uchwała Nr IX / 73 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 27 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr V/52/2003 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Ińsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, zm. 2002 r. Nr 167 poz. 372), uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/52/2003 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 kwietnia 2003r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Ińsko miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 lipca 2003 roku, nr 54 poz. 919, wprowadza się następujące zmiany:

§ 8 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w tymczasowych pawilonach gastronomicznych funkcjonujących w sezonie letnim, spełniających wymogi sanitarne (zapewniający łatwą dostępność do sanitariów nie przekraczającą odległości 50m), na których postawienie wymagane jest zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 20-09-2007 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2007 11:37