herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Uchwała Nr IX/75/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 r w spr. zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr IX / 75 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 27 czerwca 2007 roku

w sprawie: zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa,

określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337,
z 2007r. Nr 48 poz. 327), art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245, poz. 1775 ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,
Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775) i art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682,
Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143,
poz. 1199, z 2006r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775 )

uchwala się, co następuje

§ 1. Zarządza się na terenie Sołectw Gminy Ińsko i miasta Ińsko pobór od osób

fizycznych w drodze inkasa następujących podatków i opłat lokalnych:

podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od

posiadanych psów, opłata targowa.

§ 2. Wyznacza się na inkasentów podatków i opłat o których mowa w § 1 następujące osoby:

  1. Halejcio Władysław- sołtys sołectwa Linówko (Linówko, Miałka, Powalice),

  2. Chrobak Jadwiga -sołtys sołectwa Granica (Granica),

  3. Słowiński Grzegorz- sołtys sołectwa Studnica ( Studnica, Nierybno),

  4. Deska Jolanta - sołtys sołectwa Ścienne ( Ścienne, Kleszcze),

  5. Tomczyk Stanisław - sołtys sołectwa Storkowo ( Storkowo, Kanice, Waliszewo, Wierzchucice),

  6. Paterka Andrzej - sołtys sołectwa Ciemnik ( Ciemnik, Gronówko ),

  7. Rusielewicz Piotr - sołtys sołectwa Czertyń ( Czertyń),

  8. Góral Renata - opłata targowa w mieście Ińsko.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia pieniężnego za inkaso ustala się w wysokości 10 %

zainkasowanych kwot.

§ 4. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 wypłacane będzie do 30 marca, 30 maja,
30 września, 30 listopada każdego roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV / 164 /2005 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 29 listopada

2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

Rada gminy może zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłat lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej, a także podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso - o czym stanowią przepisy art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Realizacja powyższych uprawnień powinna nastąpić poprzez określenie inkasentów w formie uchwały wskazujących cechy indywidualizujące inkasentów, w sposób na tyle precyzyjny, aby nie budziły wątpliwości, na kogo obowiązek ten został nałożony , oraz poprzez określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała rady gminy określająca inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso jest aktem prawa miejscowego o charakterze wykonawczym, zgodnie bowiem z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591 ze zm.) na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 20-09-2007 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2007 11:39