herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Uchwała Nr IX/77/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 r w spr. upoważnienia Burmistrza Ińska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.


Uchwała Nr IX / 77 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 27 czerwca 2007 roku

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Ińska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (z 2001r DzU Nr 142, poz. 1591; z 2002r DzU Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r DzU Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r DzU Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r DzU Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r DzU Nr 17, poz. 128) - w związku z uchwałą Nr III/16/2006 z dnia 13 grudnia 2006r w sprawie zobowiązania Burmistrza Ińska do złożenia apelacji od wyroku z dnia 08 listopada 2006r Sądu Okręgowego w Szczecinie wydanego w sprawie o sygn. akt I C 520/06 - uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Burmistrza Ińska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację ratalnej spłaty zobowiązań wobec Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu ugody przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie.

2. Wysokość zobowiązania nie może przekroczyć kwoty 426.676.

3. Okres spłaty zobowiązania do lat 10, począwszy od roku 2008.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział I Cywilny z dnia 08 listopada 2006r zasądzono dla Gminy Ińsko do spłaty kwotę 399.500 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 12 kwietnia 2006r do dnia zapłaty, a także koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie.

Dnia 18 grudnia 2006r Gmina Ińsko złożyła apelację do wyroku Sądu Apelacyjnego Wydział I Cywilny w Szczecinie.

Dnia 14 czerwca 2007r odbyła się apelacja sądowa w powyższej sprawie. Sąd zaproponował zawarcie ugody dla obydwu stron.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 20-09-2007 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2007 11:40