Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/82/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 r w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


UCHWAŁA Nr X / 82 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 10 sierpnia 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z późniejszymi zmianami: z 2004 r Dz. U. Nr 281, poz. 2782 z 2005 r Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę Burmistrzowi Ińska na zamianę nieruchomości stanowiącej własności Gminy Ińsko zawartej w działce nr geod. 103/2 o pow. 0,0456 ha położonej w obr. Wierzchucice gm. Ińsko, dla której nie jest urządzona księga wieczysta na działki będące współwłasnością osób fizycznych nr geod. 112/10
o pow. 0,0502 ha i nr geod. 112/8 o pow. 0,0100 ha położone w obr. Wierzchucice gm. Ińsko, dla których Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą KW nr 46663.

2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki, które nabędzie
w wyniku powyższej zamiany Gmina Ińsko przeznaczone są na drogę gminną. Nabycie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 przez Gminę Ińsko dokonywane jest w celu uregulowania stanu prawnego granic geodezyjnych drogi gminnej.

3. Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 zawiera mapka stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Ińska do dokonania wszelkich niezbędnych czynności
w celu zamiany nieruchomości, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X /82 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 10 sierpnia 2007 r

Gmina Ińsko jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej położonej w obr. Wierzchucice działki nr geod. 103/2 o pow. 456 m2.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych.

Przedmiotem zamiany są działki nr geod. 112/10 o pow. 502 m2 i 112/8 o pow. 100 m2 będące własnością osób fizycznych.

Celem zamiany jest uregulowanie stanu prawnego granic geodezyjnych drogi gminnej.

A zatem zasadne jest podjęcie uchwały o zamianie przedmiotowych działek.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 20-09-2007 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2007 12:35