Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 r w spr. uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ińsko na lata 2007 – 2010


Uchwała Nr X / 89 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 10 sierpnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Ińsko na lata

2007 - 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r Dz. U. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007r Dz. U. Nr 88 poz. 587) Rada Miejska w Ińsku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Ińsko na lata 2007 - 2010 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie

Podstawowym czynnikiem wpływającym na skalę i tempo możliwości zaspokajania potrzeb społecznych oraz gospodarczych jest ograniczoność środków finansowych będących w dyspozycji Gminy Ińsko. Stan taki wymaga racjonalnego (optymalnego) podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania na priorytetowe cele inwestycyjne.

Głównymi priorytetami na lata 2007 - 2010 będą zadania z następujących zakresów:

 1. Rozbudowy infrastruktury komunalnej związanej z ochroną środowiska.
  Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej dla tworzonej Aglomeracji Ińsko (obejmuje miejscowości Ińsko, Linówko i Miałka) wynika z konieczność szybkiego podjęcia działań zmierzających do ochrony unikalnej fauny i flory jeziora Linówko i Ińsko. Ponadto na Gminie ciążą zobowiązania wynikające z umowy pożyczki zawartej dnia 05 sierpnia 2004 r. nr 53/04/0W-KW/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na realizację budowy kanalizacji - Ińsko ul. H. Sienkiewicza, Linówko, Ścienne, Powalice, Storkowo, Czertyń, Gronówko, Ciemnik, Miałka oraz aneksu nr 1 do umowy zawartego dnia 10 lutego 2006 r., który przedłuża termin realizacji umowy do 31 sierpnia 2008 r.

 2. Rozwoju bazy turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.
  Analiza obecnego stanu infrastruktury służącej rozwojowi turystyki, rekreacji i kultury prowadzi do następujących wniosków:

 • infrastruktura drogowa służąca dojazdowi do jeziora i rejonu plaży jest w fatalnym stanie, drogi są zbyt wąskie i poważnie zniszczone. Pojazdy parkujące na poboczach uniemożliwiają dojazd służb ratowniczych do plaży i ośrodków wypoczynkowych. Blokowany jest wjazd i wyjazd z plaży, okolicznych zabudowań i parkingów;

 • brak jest zjazdów do jeziora dla łodzi i żaglówek;

 • brak jest hangaru dla żaglówek, łodzi i kajaków służących rozwojowi sportów wodnych szczególnie wśród młodych mieszkańców gminy;

 • brakuje miejsc do cumowania łodzi, żaglówek i kajaków w centrum miasta;

 • brak jest bazy dla nurków, w tym miejsc zejścia do wody;

 • brak jest odpowiedniego zaplecza służącego organizacji plenerowych imprez kulturalnych (amfiteatr);

 • brak utwardzonych ścieżek i szlaków prowadzących od miasta do rejonu plaży wzdłuż brzegu jeziora Ińsko, w tym miejsc do odpoczynku dla osób starszych;

 • brak odpowiedniego zagospodarowania rejonu plaży służącego organizacji rekreacji i wypoczynku zarówno dla dzieci jak i osób starszych (place zabaw, miejsca wypoczynku), boisko do piłki siatkowej usytuowane jest w centrum plaży a nie poza nią.

 1. Odnowy i rozwoju wsi.
  Konieczność podjęcia działań w tym kierunku wynika z potrzeb mieszkańców terenów wiejskich na terenie Gminy Ińsko. Realizacja zadania poprzez budowę, przebudowę, remont oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe stworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej. Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Uchwała niniejsza jest jednocześnie potwierdzeniem środków pochodzących z budżetu Gminy - zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt. 2 lit. c) i pkt. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o Finansach Publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 20-09-2007 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2007 12:41