Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/91/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 10 sierpnia 2007 r w spr. zaciągnięcia kredytu bankowego.


Uchwała Nr X / 91 / 2007

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 10 sierpnia 2007 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (DzU z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r DzU Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r DzU Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r DzU Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r DzU Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r DzU Nr 17, poz. 128) w związku z art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007r Dz.U. Nr 88 poz. 587) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu kanalizacji dla aglomeracji Ińsko wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Ińsku”

w kwocie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

§ 2. Kredyt zostanie zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych jako dofinansowanie projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

§ 3. Spłata kredytu nastąpi z dochodów budżetu gminy w latach 2009 - 2011.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umowy kredytowej oraz zabezpieczenia terminowej spłaty kredytu określonego w § 1 w formie weksla własnego „in blanco”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Bogdan Terebecki

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 500.000 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu kanalizacji dla aglomeracji Ińsko wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Ińsku”.

Zadanie to będzie realizowane w latach 2007 - 2010. Szacunkowy koszt inwestycji planowany jest na kwotę 7.290.000 zł.

Zadanie będzie finansowane przy współudziale funduszy UE.

Kredyt bankowy zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej powyższej inwestycji. Kredyt ten będzie potwierdzeniem wymaganego udziału własnego Gminy przy pozyskiwaniu środków unijnych.

Okres karencji w spłacie kredytu - 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Okres kredytowania - 36 miesięcy od daty uruchomienia kredytu. Przewidywany termin spłaty od II półrocza 2009 roku do końca I półrocza 2011 roku.

Oprocentowanie kredytu wynosi 1/2 redyskonta weksli NBP, tj. aktualnie 2,37%.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel „in blanco”.

Zaciągnięcie kredytu nie wymaga trybu przetargowego.

Gmina winna zapewnić udział własny w wysokości 20% planowanych kosztów netto projektowanej dokumentacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 20-09-2007 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2007 12:43