herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Konsultacje Społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR 68/2017

Burmistrza Ińska

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ińsko na lata 2018-2028

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

Burmistrz Ińska

zarządza, co następuje:

 

 • 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w trybie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ińsko na lata 2018-2028, zwanych dalej konsultacjami.

 

 1. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Ińsko na temat treści projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ińsko na lata 2018-2028.

 

 1. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.
 2. Dokument  zostanie  wyłożony  do  konsultacji  w terminie  od  18 grudnia 2017 do 2 stycznia 2018 r.

w następujący sposób:

  • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ińsko, pokój nr 14,
  • na stronie internetowej Gminy Ińsko, pod adresem http://www.insko.pl.                                                                       
   1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zbierania uwag i/lub propozycji w wersji ustnej, papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
   1. Uwagi do projektu, o którym mowa w §1 ust 1, można przekazywać w terminie jego wyłożenia:
 1. wysyłając wypełniony formularz zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres mkupczynski@insko.pl, wpisując w temacie maila „Konsultacje LPR Gmina Ińsko” (decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną),
 2. przekazując pisemnie do sekretariatu w Urzędzie Gminy i Miasta Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko, I piętro, pok. nr 14,
 3. wysyłając na adres: Urząd Gminy i Miasta Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy),
 4. ustnie Zastępcy Burmistrza Ińska w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Ińsko.
 • 2. 1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pan Michał Kupczyński – Zastępca Burmistrza Ińska.
 1. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dnia ich zakończenia poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Gminy – www.insko.pl.
 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ińsko, na stronie internetowej www.insko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ińsko.

 

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - KLIKNIJ ABY POBRAĆ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 04-01-2018 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 30-01-2018 07:43